Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Тамир гээшэ гансашье бюджет бэшэ, харин үшөө олзын хэрэг эрхилэлгэ»

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Тамир гээшэ гансашье бюджет бэшэ, харин үшөө олзын хэрэг эрхилэлгэ»

12-09-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Владивосток хотодо үнгэргэгдэжэ байһан Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай хэмжээндэ «Государственно-частное партнерство в спорте: новые возможности для инвесторов» гэһэн сессидэ хабаадаба. Уласай хүтэлбэрилэгшын хэлэһээр, Буряадай Засагай газар тамирай эмхи зургаануудай ажал шэнжэлжэ, тэдэнэй эдэй засагай һалбарида аша үрэтэй байха талаар хэмжээнүүдые байгуулаа.

«Иимэ шэнжэлэл ябуулжа, тамирай һалбари тухай ойлгосоёо тад хубилгаабди. Тамир гээшэ хадаа бюджедэй дарамта бэшэ, энэ хадаа олзын хэрэг эрхилэлгэ, эдэй засаг болон ажалай һууринууд болоно. Үшөө тиихэдэ тамир гээшэмнай омогорхол, олониитын сэдьхэлэй байдал, ажабайдал һайжаруулга, элүүр энхэ ажабайдал», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Мүнөө үедэ байһан тамирай хангалгын байгууламжа аша үрэтэйгөөр хүтэлбэрилхэ талаар тамирай һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэл шухала гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ. Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудта тамирай һалбариин хүдэлмэрилэгшэдэй мэргэжэл дээшэлүүлхэ талаар федеральна курснуудые үнгэргэхэ тухай Буряад Уласай Засагай газар Спортын яаманда дурадхал оруулба. Энэ ажал эмхидхэлгэдэ Буряад Улас туршалгын можо боложо, саашадаа Ородой Холбоото Уласай бусад можо нютагуудтай дүй дүршэлөөр хубалдахаар бэлэн гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Гүрэнэй-хубиин талаһаа суг ажал ябуулжа, Буряад Уласта Мүльһэн ордон бариха гэжэ түсэблэгдэнэ. Тиихэдэ барилха ябуулгада концессионно хэлсээ баталжа, федеральна, уласай бюджедүүдһээ болон мүнгэ зөөри оруулагшадые хабадуулжа, барилгада мүнгэн һомологдохо юм.

Баатарай үргөөнүүд тухай

Буряад Уласта гүрэнэй болон хубиин талаһаа суг ажал бага хэмжээндэшье һаа, урагшатай бэелүүлэгдэнэ гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ. Энэ хадаа Буряадта ТОС-уудай ажалаа ехэ эдэбхитэй ябуулһантай нягта холбоотой гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ. Буряад уласта ТОС-уудай хүдэлөөнэй ашаар тамирай 17 объектнүүд баригдаа.

«Хүнүүд һайн дураараа гаража, һүхэ, алха, хадааһа, модо өөһэдөө асаржа, барилга ябуулна. Иимэ дүршэл Буряадһаа гадуур үгы. Бюджедһээ һомологдоһон мүнгөөр барилга ябуулхада, түсэл, тоололго-гаргашын дансанууд хэрэгтэй. Тиимэһээ ажал үнэтэй болоно. Мүнөө Буряадта иимэ арбаад объектнүүдэй барилга эхин шатадаа. 2024 он болотор 60 үргөөнүүдые бариха түсэбтэйбди. Гүрэнэй-хубиин талаһаа ямар ажал ябуулагданаб гэхэдэ, һоригшын ставка байгуулнабди. Тиимэһээ эндэ ганса тамир бэшэ, харин залуушуулые эдэбхитэй хабаадуулга, элүүр энхэ ажабайдал болон ажалай һууринууд байгуулагдана», - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Ольга Голодец Буряад Уласай дүй дүршэл үндэрөөр сэгнэжэ, тэрэниие олондо тарааха тухай хэлэбэ.

« Би Буряад Улас ерэхэб гээд, нэгэшье ерээгүй байнаб. Буряад Уласта ажал яажа ябуулагданаб гэжэ намда һайшаагдана. Энэ можо нютаг һайн туйлалтануудтай, урагшатай хүгжэнэ. Буряад Уласһаа аша үрэтэй дурадхалнууд оруулагдажа, тэдэниие дуратайгаар дэмжэнэбди. Эндэ ажаллаха хүсэлтэй. Мэргэжэнги дурадхалнууд оруулагдажа, һайн шанартайгаар бэелүүлэгдэдэг», - гэжэ Ольга Голодец тайлбарилба.

Буряад Уласай Засагай газарай гэрэл зураг


Теги: Владивосток Алексей Цыденов эдэй засагай хуралдаанНаши издания