Главная / Новости /Спорт / ​Сибириин тойрогто эрхимлээ

​Сибириин тойрогто эрхимлээ

12-09-2018

Һайн дураараа бүридүүлһэн командануудай дунда футболоор Сибириин тойрогой мүрысөөн түгэсэбэ. 2018 ондо нэгэдэ­хи лигэдэ наадаһан “Буряад орон” команда түрүү һуурида гараад, ерэхэ жэлдэ дээдэ лигэдэ наадаха эрхэдэ хүртөө.

Оройдоол зургаан команда нэгэ­дэхи лигын наадануудта хабаадаһан байна. Түрүүшын шатада тэдэ хоёр бүлэг боложо хубааран наадаа гэжэ хэлэлтэй. Эндэ “Буряад орон” коман­да бүхы зургаан наадануудтаа илал­та туйлаа һэн гээд һануулая.

Бүлэгүүд соогоо хоёр түрүү һуури эзэлһэн команданууд һүүлшын шатада хабаадаа. Эдэ нааданууд Крас­ноярскын хизаарай Ачинск хотодо болоһон байна.

Финалай хахадта “Буряад орон” команда Хакасиин футболистну­удтай наадаа. Манай тамиршад 6:1 гэһэн тоотойгоор илажа гараа. Энэ нааданда Максим Осипов гурбан бүмбэгэ сохижо оруулаа. Мүн Алек­сей Рябованов хоёр дахин шалгараа.

Түгэсхэлэй нааданда талмайн эзэд болохо “Нефтяник” командые “Буряад орон” 4:1 гэһэн тоотойго­ор шүүжэ, чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Эндэ Алексей Рябованов гур­бан бүмбэгэ Ачинскын командын бартаа руу сохижо оруулаа. Тиигэжэ Алексей 8 нааданда 18 гол оруулжа, эгээл эрхим добтологшын нэрэ зэр­гэдэ хүртөө.

Энэ халаанда “Буряад орон” ко­манда бусад наадагшадһаа эгээл олон бүмбэгэ сохижо оруулаа. 8 на­аданда аяар 49 гол оруулһаниинь һайшаалтай. Тиихэдэ өөрын бартаа руу тэдэ оройдоол 8 бүмбэгэ алдаа.

2019 ондо “Буряад орон” коман­дын дээдэ лигэдэ наадахын түлөө хэдэн мүнгэн хэрэгтэй болохо. Энэ асуудал шиидхэгдээгүй һаа, Буряа­дай футболистнууд дахинаа нэгэдэ­хи лигэдэ наадахаяа бусаха.

ФК “Бурятия” бүлгэмэй гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги: футболНаши издания