Главная / Новости /Общество / ​Этигэлэй хамба ламада зорюулһан ээлжээтэ наадан

​Этигэлэй хамба ламада зорюулһан ээлжээтэ наадан

12-09-2018

Ивалгын дасанда Этигэлэй хамба ламада зорюулһан нааданууд сентябриин 13-да үнгэрхэнь. Энэ наадан элитэ ламын түрэһэн үдэртэ зорюулагдажа, намарай түрүүшын эхеэр болодог заншалтай. Буддын шажанай ехэ һургуулиин захирал Дымбрыл лама тиигэжэ мэдээсэбэ. - Найр наадан хадаа Бандида хамба ламанарай институдай 254 жэлдэ, Этигэлэй хамба ламын хүн бэеэ оложо мүндэлһөөр 166 жэлэй болон бидэндэ бусажа ерэһээрнь 16 жэлэй ойдо зорюулагдана. Энэ 16 жэлэй хугасаада табан үеын үхибүүд урган гараа гээд тоолохоор, - гэжэ Дымбрыл лама Дашибалданов мэдээсэбэ.

Ивалгын дасанай дэргэдэ үнгэрхэ энэ буддын шажанай ехэ найр хадаа хабарһаа эхилээд эмхидхэгдэдэг тамирай бүхы наадануудай түгэсхэл боложо үгэдэг. Бүхэли зунаа бүхэ барилдаашад, һур харбаашад болон бусад тамиршад тамирай бүхы тэмсээнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаадажа, мүлиһэн бэлиг шадабарияа, дүй дүршэлөө ялас гэмээр тамирай нааданда харуулхань гээшэ.

Анхан эдэ нааданууд «Эрын гурбан наадан» гээд, хурал уншалгануудай һүүлээр үнгэрдэг һэн. Харин нёдондонһоо Этигэлэй хамбын нааданууд гэжэ нэрлэгдэдэг болоо.

- Юундэб гэхэдэ, энэ ганса тамирай бэшэ, мүн соёлой, буддын шажанай гээд шэглэлнүүдээр хубааран үнгэрдэг юм. “Эрын гурбан наадан” мүнөө сагта үргэдхэгдэжэ, гүнзэгы, дэлгэрэнгы удхатай болоо. Эндэ элдэб нааданууд, тэрэ тоодо һээр шаалган оруулагдаа. Дасанай дэргэдэ эмхидхэгдэдэг тула дасанай найр гэжэ нэрлэгдээ, - гээд, Ивалгын дасанай хэблэлэй албаниие хүтэлбэрилэгшэ Алла Намсараева хэлэнэ.

Бүхэ барилдаагаар ганса 63 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэй эдиршүүл ба бүһэтэйшүүл хабаададаг һаа, мүнөө 75 болон 75-һаа дээшэ шэгнүүртэй хүнүүд хабаадаха аргатай болоо. Эндэ 2006 ондо түрэһэн эдиршүүл, тобшолбол, 12 наһа гүйсэһэн үхибүүд хабаадуулагдаха. Энэ үдэр үглөөнэй 8 сагһаа хуралнууд уншагдаха. Тиихэ үеэр Этигэлэй хамба ламын эрдэнитэ мүнхэ бэедэ мүргэжэ болоно. Удаань Ивалгын дасанай тамирай талмай дээгүүр буряад арадай заншалта нааданууд - мори урилдаан, һур харбаан, бүхэ барилдаан болон һээр шаалган үнгэрхэ юм.

Урилдаан, урагшаа!

Сентябриин 15-да Дээдэ Онгостойдо “Кросс наций” гэһэн Бүхэроссиин хэмжээн үнгэрхэ. Эндэ 1, 4, 6, 8 ба 12 модоной зайда бүлэгүүдээр урилдаха юм. Энэ хэмжээндэ хабаадаха гэбэл, түб стадионой 132-дохи танхим руу хандажа, мэдүүлгэ үгэхэдэ болоно.

- Эхэнэр болон бүһэтэйшүүл гээд илгаагүй. Гансал 2011 онһоо хойшо түрэһэн зон байха ёһотой, - гэжэ мүрысөөнүүдэй захирал Татьяна Белякова мэдээсэбэ. Хэрбэеэ гүйжэ бэеэ һорихо хүсэлтэй байбал, эндээл хүнгэн атлетикын секцидэ бэшүүлхэ арга бии.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: Этигэлэй Хамбын нааданНаши издания