Главная / Новости /Экономика / ​Буряад Уласта һургуули болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдые барилгада ВТБ банк хабаадахаар бэлэн

​Буряад Уласта һургуули болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдые барилгада ВТБ банк хабаадахаар бэлэн

13-09-2018

Сентябриин 12-то Зүүн зүгэй эдэй засагай хуралдаанай үедэ Буряад Уласай Засагай газар болон ВТБ банк улас дотор ниигэмэй хангалгын байгууламжын һалбари хүгжөөлгэдэ суг ажал ябуулха тухай хэлсээ баталба. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон ВТБ банкын хүтэлбэриин юрэнхылэгшэ-түрүүлэгшын орлогшо Денис Бортников хоёр дансада гараа табиһан байна.

Буряад Уласай дэбисхэртэ банкын шэнэ технологинуудые нэбтэрүүлхэ, мүнгэ зөөри оруулалгын түсэлнүүдые суг бэелүүлхэ, ниигэмэй-хангалгын байгууламжын комплекс һэльбэн шэнэдхэхэ болон түсэлнүүдые бэелүүлгэдэ банк мүнгэ һомолхо тухай дансада хэлэгдэнэ.

- ВТБ банк хадаа Буряад Уластай суг ажалаа ябуулдаг юм. Ниигэмэй хангалгын байгууламжын түсэлнүүдые дэмжэхэһээ гадна, хүдөө ажахын һалбари дэмжэхэ тухай хэлсэнэбди. Буряад уласта ВТБ банк эдэбхитэй ажалаа ябуулжа, уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэдэ хабаадана. Саашадаашье ажалаа үргэлжэлүүлхэ түсэбтэйбди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэбэ.

Буряад Уласай Засагай газартай суг хамта уласай ниигэмэй-эдэй засагай һалбарида аша үрэтэй ажал тухайгаа Дмитрий Бортников тэмдэглэбэ.

- Энээнһээ урид Петербург хотодо үнгэргэгдэһэн эдэй засагай хуралдаанда ажалаа суг ябуулха тухай Буряад Уласай Засагай газартай хэлсэһэн байнабди. Мүнөөшье хэлсээгээ үргэдхэбэбди. Буряадай дэбисхэртэ шэнэ юумэ нэбтэрүлгын эмнэлгын түб байгуулха, болбосоролой эмхи зургаануудые бариха түсэлнүүдтэ хабаадахаар бэлэмди, - гэжэ ВТБ банкын хүтэлбэриин юрэнхылэгшын-түрүүлэгшын орлогшо Дмитрий Бортников хэлэбэ.

Буряад уласай эдэй засагай һалбари бэхижүүлхэ талаар ВТБ банк түсэлнүүдые бэелүүлдэг. Байгша оной долоо һарын туршада уласай олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ 6,2 миллиард түхэригэй урьһаламжа үгтэһэн байна. Урьһаламжын зарим хубинь олзын хэрэг эрхилэлгэ гүрэнэй талаһаа дэмжэлгын программаар үгтөө. 2018 оной эхинһээ хойшо хүнгэлэлтэтэй урьһаламжын программаар 640 сая түхэригэй 12 хэлсээн баталагдаа. 

Буряад Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: ВТБ эдэй засагай хуралдаанНаши издания