Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Хори аймагай ажаһуугшад Геройнуудай дурасхаал мүнхэлбэ

​Буряад Уласай Хори аймагай ажаһуугшад Геройнуудай дурасхаал мүнхэлбэ

14-09-2018

Буряад Уласай Хори аймагта Советскэ Союзай болон Социалис Ажалай Геройнуудта зорюулагдаһан скверэй нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдэбэ. “Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга” гэһэн программаар сквер баригдаба. Тэрэнэй барилгада 1,2 сая түхэриг гаргашалгадаа, тэрэ тоодо 400 мянган түхэриг тухай Хори аймагай ажаһуугшад суглуулһан байна.

Хори аймагтай нээгдэһэн сэсэрлигэй түүхэ олондо жэшээ боломоор. Хэдэн жэлэй саана энэ газарта хуушан гэрнүүд байгша һэн. 2017 ондо нютагайхидайнгаа дурасхаал мүнхэлэн, гэрнүүдые задалжа, тэндэ хүшөө бодхоохо гэжэ шиидхэбэри абтаһан юм. Тиигэжэ тэрэл жэлдэ 400 мянган түхэриг һомологдожо, олониитын уншалганууд эмхидхэгдэжэ, сэсэрлигэй 6 түсэл дурадхагдаа. 2018 оной март һарада ажаһуугшад эрхим түсэлэй түлөө дугаа үгэһэн байна. “Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга” гэһэн программаар федеральна болон уласай бюджедүүдһээ үшөө 400 мянган түхэриг һомологдоо. Байгша оной хабар Хориин ажаһуугшад сквер тойруулан модо тариһан байна.

- Манай аймагта Советскэ Союзай 3 Герой болон Социалис Ажалай 3 Геройюм. Эдэ баатарнуудайнгаа дурасхаал мүнхэлхэ тухай манай аха захатан дурадхал оруулжа, аймагай захиргаан тэрэниие дэмжэһэн байна. элдэб янзын түсэлнүүд оруулагдажа, тэдэниие нэгэдүүлэн Дурасхаалай сквер нээгээбди. “Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга” гэһэн Юрэнхылэгшын программа бидэндэ ехэ туһа хүргөө. Тиихэдэ ажаһуугшад эхилһэн ажал эдэбхитэй дэмжэжэ, шадаха зэргээрээ туһа хүргэһэн байна, - гэжэ Хори аймагай засаг дарга Юрий Ширабдоржиев хэлэбэ.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайдай нэгэдэхи орлогшо Евгений Коркин сэсэрлиг нээлгын баяр ёһололдо, уласай, аймагай захиргаанай болон ажаһуугшадай гуримтайгаар ябуулһан энэ ажал олондо жэшээ болохо аргатай.

- Хори аймагай ажаһуугшад, хүтэлбэрилэгшэдтэ Дурасхаалай сквер бариһандань баяраа мэдүүлнэб. Танай дүй дүршэл уласай бусад аймагуудта дэлгэрүүлхэ хүсэлтэйбди. Ургажа ябаа улаан бургааһад сэгнэшэгүй жэшээ хаража, түрэл нютагтаа дуратайгаар хүмүүжэнэ ха юм. Геройнууд мартагдаха ёһогүй, - гэжэ Евгений Коркин тэмдэглэбэ.

Хүшөө нээлгын баяр ёһололдо һурагшад, һомонуудай хүтэлбэрилэгшэд, Хори аймагай олониитын эмхи зургаануудай түлөөлэгшэд, ажаһуугшад, Геройнуудай түрэлэйнь зон хабаадаа. Эрэлхэг зүрхэтэй үбгэ эсэгэнэрэйнгээ, эжынэрэйнгээ дурасхаал мүнхэлжэ, хүшөө бодхооһондонь баяр хүргэнэбди гэжэ түрэлхидынь сугларагшадта хандаба.

- Бидэнэр, Советскэ Союзай болон Социалис Ажалай Геройнуудай түрэлэйнь зон, Хори аймагай ажаһуугшадта манай үбгэ эсэгэнэрэй, эжынэрэй дурасхаал мүнхэлхэ хэрэгтэ эдэбхитэй хабаадаһантай үнэн зүрхэнһөө баяр хүргэнэбди. Тэдэнэй гаргаһан баатаршалга, ажалай габъяа тухай аша зээнэрынь хэтэдээ һанажа ябаха, - гэжэ Социалис Ажалай Герой Намжилма Ламхановна Тогмитовагай басаган Татьяна Батодалаевна Гончикова хэлэбэ.

Байгша ондо “Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга” гэһэн түсэлөөр Хори аймагта ажалнууд дүүрэбэ. Тиигэбэшье Хори нютагаархидта оршон тойронхи байдалаа зохёон, болбосон түхэлтэй болгохо талаар түсэбүүд олон.

Буряад Уласта “Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга” гэһэн түсэлөөр 23 аймагай зуунһаа дээшэ нютагууд хабаадана. Мүнөө дэээрээ энэ түсэлөөр хэгдэхэ ажалай хахадынь шахуу хэгдээ, жэлэй дүүрэтэр заһабарилгын ажалнууд түгэсэхэ гэжэ Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайдай нэгэдэхи орлогшо Евгений Коркин хэлэбэ. 

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: Хори аймаг Дурасхаалай хүшөөНаши издания