Главная / Новости /Культура / ​Буряадай оперын дуушан Михаил Пирогов «Хосе Каррерас Гран-При» гэһэн мүрысөөнэй тусхай хоёр шанда хүртэбэ

​Буряадай оперын дуушан Михаил Пирогов «Хосе Каррерас Гран-При» гэһэн мүрысөөнэй тусхай хоёр шанда хүртэбэ

18-09-2018

Москва хотодо Елена Образцовагай жасын эмхидхэдэг тенор дуушадай «Хосе Каррерас Гран-При» гэһэн уласхоорондын мүрысөөн түгэсэбэ. Мүрысөөнэй 3-дахи шатын дүнгүүдээр Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан, Буряад Уласай габъяата артист Михаил Пироговто «Дж. Вердиин опероһоо аринуудые эрхим гүйсэдхэгшэ», «Хосе Каррерасай дуунуудһаа ариин эрхим гүйсэдхэгшэ» гэһэн тусхай хоёр шан жюриин гэшүүд барюулаа. Тиихэдэ хоёрдохи шан Михаил Пироговто Хосе Каррерас өөрөө барюулжа, энэ шан Гран-при шангай зэргэтэй гэжэ тэмдэглэбэ.

Тенор дуушадай уласхоорондын мүрысөөнэй түрүүлэгшэ Хосе Каррерас, дэлхэйдэ мэдээжэ оперын дуушад Марина Мещерякова, Дмитрий Корчак, Паата Бурчуладзе, Альберто Дзеддын нэрэмжэтэ Россиниевскэ академиин профессор Лоренцо Бавай, «Геликон-опера» театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Дмитрий Бертман гэгшэд жюриин бүридэлдэ ороһон байна.

Дуушадай мүрысөөн сентябриин 11-һээ эхилһэн байна. Мүрысөөнэй түрүүшын шатада 65 дуушан хабаадаа, тэрэнэй дүнгүүдээр 23 дуушан хоёрдохи шатада ороо.

Мүрысөөнэй түрүүшын хоёр шатада дуушад фортепианын хүгжэм доро дуунуудые гүйсэдхөө. Ородой Холбоото Уласай арадай артистка, Буряадай оперо болон баледэй театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Дарима Линховоин фортепиано дээрэ наадаһан байна. Дуушадай мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада Ородой Холбоото Уласай, Монголой болон Хитадай 11 дуушан хабаадаа.

Буряад Уласай Засагай газарай дэмжэлгээр Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан Михаил Пирогов Елена Образцовагай жасын эмхидхэдэг тенор дуушадай «Хосе Каррерас Гран-При» гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаа гээд тэмдэглэлтэй.

Тобшо мэдээн

Михаил Пирогов Буряад Уласай Түнхэн аймагай Далахай нютагта түрэһэн намтартай. 2003 ондо тэрэ Улаан-Үдын Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищи дүүргээ. Удаань Санкт-Петербургын гүрэнэй консерваторидо һуралсал гараа. 2010 ондо Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан болоһон юм. 2011-2014 онуудта Михаил Пирогов Саратов хотын оперо болон баледэй театрай дуушан. 2014 онһоо хойшо тэрэ Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан. Тиихэдэ Михаил Пирогов Красноярск хотын гүрэнэй оперо болон баледэй театрта дууладаг юм.

Буряадай оперо болон баледэй театрай хэблэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Дарима Линховоин Михаил Пирогов дуушадай мүрысөөн16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания