Главная / Новости /Спорт / Ородой Холбоото Уласай спортын болон эдэй засагай хүгжэлтын яамануудай хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай спортын болон эдэй засагай хүгжэлтын яамануудай хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

19-09-2018

Байгша оной сентябриин 20-21-нэй үдэрнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай спортын болон эдэй засагай хүгжэлтын яамануудай эмхи зургаанууд хоорондын нүүдэл зүблөөн-хуралдаан Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ. Хуралдаанда спорт болон тэрэнэй хангалгын байгууламжада мүнгэ яажа оруулхаб гэжэ хэлсэхэ юм. Энэ хэмжээ ябуулгада Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай 500-гаад түлөөлэгшэд, тэрэ тоодо Ород гүрэнэй спортын сайд Павел Колобков, Ородой Холбоото Уласай эдэй засагай хүгжэлтын сайдай орлогшо Вадим Живулин, бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэлгын талаар корпорациин юрэнхы захирал Александр Браверман, мүнгэ зөөри оруулагшад, олзын хэрэг эрхилэгшэд, тамиршад хабаадаха юм.

Хуралдаанай шухала асуудалнуудай нэгэн хадаа тамирай һалбарида мүнгэ һомололго болоно. Тиихэдэ энэ һалбарида гүрэнэй-хубиин талаһаа ажал суг ябуулха тухай, можо нютагуудта спортын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ тухай хэлсэхэ.

«Энэ хуралдаан Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй үүсхэлээр үнгэргэгдэнэ. Манай уласта энэ ехэ шухала хэмжээ ябуулга болоно. Ородой Холбоото Уласай спортын сайд, эдэй засагай хүгжэлтын сайдай орлогшо, можо нютагуудай түлөөлэгшэд Буряад улас ерэхэ. Манай уласай жэшээ дээрэ спортын объектнүүдэй аша үрэтэй хэрэглэлгын талаар тусхай хэмжээнүүд абтаха. Мүнөө хүнгэлэлтэнүүд болон тэдэниие хэндэ түлэхэб гэһэн асуудалаар хубилалтанууд манай уласай хуулида оруулагдахаар бэлдэгдэнэ гэжэ хэлэлтэй, - гэжэ Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов тэмдэглэбэ.

Ородой Холбоото Уласай спортын болон эдэй засагай хүгжэлтын яамануудай хуралдаанай хэмжээндэ дискуссиин талмайнууд, дүхэриг шэрээнүүд эмхидхэгдэхэ.

«Спортын һалбари хадаа аша үрэтэй индустри боложо байнхай. Баруун гүрэнүүдэй дүй дүршэл харахада, бэрхэ, мэргэжэнги хүтэлбэрилэгшэд энэ һалбарида ажал ябуулха ёһотой. Тамирай комплексын ажал ямар байхаб гэжэ эртээнһээ элирхэйлжэ, спортын али янза хүнүүдтэ һонирхолтойб, тодо бизнес-түсэбүүдэй ашаар аша үрэтэй тамирай комплекснүүд баригдана», - гэжэ Ородой Холбоото Уласай спортын яаманай тамирай индустриин түсэлнүүдые хүтэлбэрилдэг албанай хүтэлбэрилэгшэ Елена Сандакова хэлэбэ.

МИРБИС гэһэн тамирай менеджментын уласхоорондын һургуулиин хүтэлбэрилэгшэ Максим Белицкиин хэлэһэнэй ёһоор, тамирай обьектнүүдые, тэрэ тоодо, футболоор дэлхэйн чемпионадуудай үнгэргэгдэһэн стадионуудые, аша үрэтэйгөөр саашадаа хэрэглэгдэхэ ёһотой. Тиимэһээ тамирай томо объектнүүд яажа ажалаа ябуулхаб гэжэ хуралдаанай шухала асуудалнуудай нэгэн болоно. Тиихэдэ тамирай һургуулинууд, фитнес-клубуудай эрхим дүй дүршэлнүүдые жэшээ болгон хаража үзэхэ.


Теги: Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото тамир Алексей Цыденов тамиршад Вячеслав ДамдинцуруновНаши издания