Главная / Новости /Общество / ​Наһажаал хүнүүдэй үдэр угтуулан

​Наһажаал хүнүүдэй үдэр угтуулан

19-09-2018

Алтан шарахан намарай тэгэн багаар аха захата­наа хүндэлдэг һайхан заншал Бүхы дэлхэйн ара­дуудта бии болонхой. Октябриин 1-эй үдэр хаа-хаанагүй бүмбэрсэг дэлхэй дүүрэн һайндэрые тэмдэглэжэ, наһатайшуулдаа тусхай анхарал хандуу­лагдадаг гээшэ.

Улаан-Үдэ хотодо Бэеын тамирай-спортын ордон­до “Ута наһанай яармаг” үнгэрхэ юм. Энхэ элүүрэй, эдеэ хоолой, аяншалгын ба амаралтын, социальна хамһабариин, уран гарта­най, уран һайханай гээд хэ­дэн шэглэлээр талмайнууд ажаллаха. Аха захатамнай дулаахан оршон байдал­да уулзажа, бэе бэеынгээ хэһэн бүтээлнүүдые хара­жа, зугаа хүхюутэйгээр са­гаа үнгэргэдэг юм. Харил­сажа, харалсажа байхадаа, өөрынгөө ажаһуудалшье ондоохоноор ябуулхые оролдодог, шэнэ юумэн­дэшье һурадаг. Жэл бүри энэ һайндэртэ хүн зон эдэбхитэйгээр хабаада­даг. Жэшээнь, нёдондо энэ үдэртэ Буряад Улас дотор аймагуудаар 3 мянгаад зон хабаадуулагдаһан байха юм.

Болбосорон түхэлтэй, хүгжэнги гүрэнэй засаг түрын гол бодол хадаа наһатайшуулай ажаһуудал һайн, үндэр шанартай бол­гохые оролдолго гээшэ.

- Манай ниигэмэй талаһаа хамгаалгын албанай гол зорилго - арад зоной ажаһуудал һайжаруулха болоно. Манай улас дотор ниигэмэй дэмжэлгын хэдэн түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ, шэнэ технологи, туһаламжанууд байгуулагдана. Эдэ социальна такси, түргэн туһаламжын бүлэг, наһатайшуулые үргэжэ аба­ха гэр бүлэнүүд, гурбадахи наһанай университет болон бусад юм. Эдэ хэмжээнүүд наһатайшуулай ажаһуудал һонирхолтой болгохо, тэдэ­нээ һүлдэ үргэхэ, өөрынгөө бэлиг шадабари, һанал хүсэлыень бэелүүлхэ, арга боломжо олгуулха тусхай байдал зохёогдохо шухала, - гэжэ Буряад Уласай ниигэ­мэй хамгаалгын сайдай ор­логшо Анатолий Кириллов мэдээсэбэ.

“Ута наһанай яармагта” заншалта ёһоороо “Урга­са-2018” гэһэн харалган үнгэрхэ юм. Мүн лэ эндэ элдэб наймаан хямдаха­наар худалдагдаха. 50-һаа дээшэ наһатайшуул бэ­еын тэнхээ тамир эмшэ­лэгшэдтэ түлбэригүйгөөр шалгуулха аргатай. Элдэб мастер-класс, дүршэл хуба­алдаан болон мэргэжэлтэ артистнарай хабаадалгатай тоглолто үнгэрхэ. Һонин юумэн гэхэдэ, “Суперпара” гэһэн харалганай түгэсхэл үнгэрхэ. Энэ хэмжээнэй түрүүшын шэлэлгын шата Буряад ороной аймагууда­ар эдэ үдэрнүүдтэ үнгэржэ байна. Энэ харалганда ха­баадаха бүлын түрэл гарал, хүүгэд, аша зээнэр болон нүхэд, хүршэнэрыньшье дэмжэн хабаадаха аргатай.

Энэрхы сэдьхэлэй һайндэрэй яармагта Пенсионно жасын, ниигэмэй хамга­алгын, ажал зууршалдаг албангуудай мэргэжэлтэд зүбшэлнүүдые үгэхэ. Мүн лэ уласаймнай банкнууд ямар нэгэ хүнгэлэлтэнүүдые ол­гуулха арга боломжонууд тухай мэдээсэл үгэхэ.

Уласхоорондын наһажаал зоной баярай үдэртэ интернат-байшангуудта ажаһуудаг үндэр наһатайшуулда туһалха үүргэтэй нигүүлэсхы марафон ябуулагдаха. Мүн “Һайхан хэрэгүүдэй үдэр”, “Аха за­хатандаа бэлэг” гэхэ мэтэ хэмжээнүүд эмхидхэгдэхэ. Эдэ бүгэдэндэ манай Буряад ороной ажаһуугшадай хэн­шье хабаадажа, һайхан ним­гэн сэдьхэлэй нигүүлэсхы ябадал хэжэ, буян үйлэдэхэ аргатай. Уласхоорондын наһатайшуулай үдэр гэжэ хэлсэдэг, энэ үдэр иигэжэ нэрлэнгүй, алтанхан на­марай гү, али энэрхы сэдь­хэлэй үдэр гэжэ нэрлэбэл, боломоор бэшэ гү? Энэрхы сэдьхэлэй һайндэр Улаан- Үдэ хотын Бэеын тамирай-спортын ордон соо сентя­бриин 25-да үнгэргэгдэхэ.


Цырегма САМПИЛОВА

Теги:Наши издания