Главная / Новости /Власть / Буряад Уласай Арадай Хуралай VI зарлалай түрүүшын сесси эхилбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай VI зарлалай түрүүшын сесси эхилбэ

19-09-2018

Мүнөөдэр, сентябриин 19-дэ, Буряад Уласай Арадай Хуралай VI зарлалай түрүүшын сесси. Буряад Уласай Арадай Хуралай регламентын ёһоор, эгээл үндэр наһатай һунгамал суглаа эхилдэг юм. Арадай Хуралай VI зарлалай эгээл наһатай һунгамал Матвей Гершевич сесси нээбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай VI зарлалай түрүүшын сесси эмхидхэлэй талаар үнгэргэгдэхэ. Һунгамалнууд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ, тэрэнэй орлогшонуудые, хороонуудай түрүүлэгшэнэр болон тэдэнэй орлогшонуудые, комисси болон секретариат һунгаха юм.

Тиихэдэ Арадай Хуралай һунгамалнууд Федерациин Зүблэлдэ Буряад Уласай хуули тогтоолгын засаг зургаанай түлөөлэгшые томилхо. Сессидэ Буряад Уласай Арадай Хуралда намууд бүридхэлдэ абтаха.

Буряад Уласай Арадай Хуралай VI зарлалай бүридэлдэ 66 һунгамал ороһон байна. Тэдэнэр «Ниитэ нэгэ Росси», КПРФ, «Үнэн сэхэ Росси» болон ЛДПР намуудые түлөөлнэ. 

Александра Андреевагай гэрэл зураг


Теги: Арадай Хуралай сессиНаши издания