Главная / Новости /Власть / ​Алексей Цыденов: « Улас доторхи асуудалнуудые нэгэдэн шиидхэхэбди»

​Алексей Цыденов: « Улас доторхи асуудалнуудые нэгэдэн шиидхэхэбди»

19-09-2018

Мүнөөдэр, сентябриин 19-дэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Арадай Хуралай зургаадахи зарлалай түрүүшын сессидэ һунгамалнуудые амаршалба.

«Хүнүүд танда этигэжэ, танай түлөө һунгаба. Ажаһуугшад манай хэһэн ажалай дүн хараха ёһотой. Һунгалтада хабаадаһанай түлөө ажаһуугшадта баяраа мэдүүлнэб», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын уялга дүүргэгшэ Матвей Гершевичэй хэлэһээр, һунгамалнууд ямар намуудта хабаатай байнаб гээшэ ажаһуугшадта шухала бэшэ. Улас доторой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар ябуулагдаһан ажал хүнүүдтэ шухала.

«Таанад һунгалтаһаа холоодүйт. Ажаһуугшадай захяа дүүрэн бэелүүлхэ хэрэгтэй. Уласай хүгжэлтын түлөө аша үрэтэйгөөр ажалааа ябуулая», - гэжэ Матвей Гершевич тэмдэглэбэ.

Буряад Уласай Арадай Хуралда Ородой Холбоото Уласай Федерациин Зүблэлэй Түрүүлэгшэ Валентина Матвиенко болон Буряад Уласай сенатор Вячеслав Наговицынһаа баярай бэшэгүүд ерэһэн байна.

Удаань Буряад Уласай Арадай Хуралай сессинүүдтэ һунгаха ёһо гуримтай, оньһон хэрэгсэлтэй электронно-техническэ хангалгын таһагай дарга Аюр Дондоков һунгамалнуудые танилсуулба.

Сессиин үедэ һунгамалнууд тоололгын, электронно системэ хэрэглэлгын талаар комиссинуудай болон Арадай Хуралай секретариат һунгаба. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Матвей Гершевич Буряад Улас Буряад Уласай Арадай Хурал Алексей Цыденов Арадай Хуралай ээлжээтэ сессиНаши издания