Главная / Новости /Власть / ​Коммунистнууд олошорхо

​Коммунистнууд олошорхо

19-09-2018

КПРФ-эй Буряадай таһагай нэгэдэхи секретарь Вячеслав Мархаевай хэлэһээр, уридшалһан дүнгүүдээр, тус нам һунгагшадай 25,7 хуби дуунда хүртөө. Бүхыдөө Ородой Холбоото Уласай Комму­нис нам Арадай Хуралай һунгалтада 100 гаран кандида­дые дэбжүүлһэн байна.

Урдахи зарлалтай зэргэсүүлхэдэ, энэ намай фракци­да 8-һаа 13 болотор хүниинь олошорбо. Намай гэшүүдэй һанамжаар, һунгагшадай олоороо бэшээр хабаадалга хадаа тааруу бэшэ сагһаа дулдыдаа: хүнүүд хартаабхаяа малтажа, ойн хэшэг бэлдэжэ, үгышье һаа амаржа байгаа. Тиимэһээ КПРФ-эй фракци дуугаа үгэхэ саг хубилгаха асуудалые Гүрэнэй Дүүмэдэ дахяад бодхоохо хүсэлтэй. Тэрэниие ок­тябрь гү, али март һарада болгобол зүйтэй гэжэ тоолоно.

“Зургаадахи зарлалда КПРФ-эй һунгамалнуудай тоогой дээшэлһэндэ баяртайбди, - гэжэ Вячеслав Мархаев хэлээ. – Бидэ арадай эрхэнүүдые хамгаалгаяа, зоной аша туһада хар­ша шэнэдхэлгэнүүдтэ эсэргүүсэлээ үргэлжэлүүлхэбди”.

Арадай Хуралай шэнэ зарлалда Баир Цыренов (14-дэхи нэгэ мандадтай тойрогто 37,46 хуби дуутайгаар илаһан), Екатерина Цыренова (22-дохи тойрогто 40,31 хуби), Инно­кентий Вахрамеев (17-дохи тойрогто 47,04 хуби) гэгшэд хүдэлхэ. Зүгөөр коммунист Вахрамеев “Ниитэ нэгэн Росси” намай фракцида ороо юм.


Антон ИРШУТОВ

Теги: һунгалтаНаши издания