Главная / Новости /Власть / ​Коммунистнууд олошорхо

​Коммунистнууд олошорхо

19-09-2018

КПРФ-эй Буряадай таһагай нэгэдэхи секретарь Вячеслав Мархаевай хэлэһээр, уридшалһан дүнгүүдээр, тус нам һунгагшадай 25,7 хуби дуунда хүртөө. Бүхыдөө Ородой Холбоото Уласай Комму­нис нам Арадай Хуралай һунгалтада 100 гаран кандида­дые дэбжүүлһэн байна.

Урдахи зарлалтай зэргэсүүлхэдэ, энэ намай фракци­да 8-һаа 13 болотор хүниинь олошорбо. Намай гэшүүдэй һанамжаар, һунгагшадай олоороо бэшээр хабаадалга хадаа тааруу бэшэ сагһаа дулдыдаа: хүнүүд хартаабхаяа малтажа, ойн хэшэг бэлдэжэ, үгышье һаа амаржа байгаа. Тиимэһээ КПРФ-эй фракци дуугаа үгэхэ саг хубилгаха асуудалые Гүрэнэй Дүүмэдэ дахяад бодхоохо хүсэлтэй. Тэрэниие ок­тябрь гү, али март һарада болгобол зүйтэй гэжэ тоолоно.

“Зургаадахи зарлалда КПРФ-эй һунгамалнуудай тоогой дээшэлһэндэ баяртайбди, - гэжэ Вячеслав Мархаев хэлээ. – Бидэ арадай эрхэнүүдые хамгаалгаяа, зоной аша туһада хар­ша шэнэдхэлгэнүүдтэ эсэргүүсэлээ үргэлжэлүүлхэбди”.

Арадай Хуралай шэнэ зарлалда Баир Цыренов (14-дэхи нэгэ мандадтай тойрогто 37,46 хуби дуутайгаар илаһан), Екатерина Цыренова (22-дохи тойрогто 40,31 хуби), Инно­кентий Вахрамеев (17-дохи тойрогто 47,04 хуби) гэгшэд хүдэлхэ. Зүгөөр коммунист Вахрамеев “Ниитэ нэгэн Росси” намай фракцида ороо юм.


Антон ИРШУТОВ

Теги: һунгалта16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания