Главная / Новости /Культура / ​«Алтаргана» нааданда илагшадай ехэ тоглолто үнгэргэгдэхэнь

​«Алтаргана» нааданда илагшадай ехэ тоглолто үнгэргэгдэхэнь

19-09-2018

Сентябриин 21-дэ Ород драмын театр соо энэ жэлэй “Алтаргана” нааданай илагшадай ехэ тоглолто эмхидхэг­дэхэнь. Бүгэдэ буряадуудай XIII уласхоорондын “Алтар­гана” фестиваль июлиин 6-һаа 8 болотор Эрхүү можодо үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө һэн гэжэ һануулая.

Соёлой-тамирай энэ ехэ хэмжээ ябуулгада гүрэнэймнай можо нютагуудһаа, Монголһоо, Хитадһаа хэдэн мянган түлөөлэгшэд ерээ юм. Тиин гурбан үдэрэй туршада Эрхүү хотые бүхэдэлхэйн буряадуудай һайндэр шэмэглээ. Арадай гоё һайхан хубсаһан, хабаадагшадай ялас гэмэ бэлиг, нүхэдэй болон хари гүрэнүүдтэ ажаһуудаг нютагаархидай дулаахан уулзалганууд хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ мартагдашагүй мүр сараа үлээгөө.

“Алтарганада” хабаадаһан, харагша боложо ошоһон хүнүүд урилдаануудые болон хэмжээ ябуулгануудые бара­нииень хараха аргагүй байһанаа ходо халагладаг гэжэ мэдэ­нэбди. Үнэхөөрөөшье, ехэ һонирхолтой, нюдэ баярлуулма, шэхэ хужарлуулма хэмжээ ябуулганууд олоор эмхидхэгдэ­дэг. Зүгөөр хүн зон бүгэдыень хаража үрдидэггүй.

Энэ удаа дүн хамта 20 урилдаан болон мүрысөөн үнгэргэгдэһэн байна. 133 илагшадай 45-иинь Буряад оро­ноймнай түлөөлэгшэд байгаа. Тиин сентябриин 21-дэ ула­саймнай ажаһуугшад “Алтаргана-2018” нааданай эрхимэй эрхимүүдэй ехэ тоглолто хаража, сэдьхэлээ ханааха аргатай болобо. Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэй үүсхэлээр иимэ һайхан бэлэгтэ хүртэхэмнай гэжэ тэмдэглэебди.

Дуунай болон шүлэгэй дээжэнүүд зэдэлхэ, эрхим зохё­олнууд, номууд, фильмүүд, гэрэл зурагууд харагшадай ан­харалда дурадхагдаха. Мүн уран дархашуулай, зураашадай, хубсаһа хунар зохёогшодой бүтээлнүүд дэлгэгдэхэ, үльгэр түүрээгшэд, дангинанар, арадай аман зохёолой бүлгэмүүд бэлиг шадабарияа харуулха. Малшадай ажахынуудтайшье танилсаха арга байха. “Алтаргана” нааданда ошожо үзөөгүй зон байбал, заабол ерыт – хараһанаа хэзээдэшье мартахагүйт.

Гэбэшье ганса дуулаад, хатараад дүүрэшэхэ бэшэ, соёлой эмхи зургаануудай түлөөлэгшэдэй, үнгэрһэн “Алтарганын” жюриин гэшүүдэй, уласаймнай зохёохы болон эрдэмэй оло­ниитэ зоной хабаадалгатай “дүхэриг шэрээ” эмхидхэгдэхэ юм байна.

– «Алтаргана» хадаа олон ондоо гүрэнүүдтэ, можо ню­тагуудта ажаһуудаг буряадуудай уулзалгын болон нэгэдэл­гын һайндэр юм ааб даа. Гэбэшье гол түлэб мүнөө сагай эрхэ байдалда буряад арадай соёл, хэлэ хамгаалха, хүгжөөхэ үүргэтэй соёлой ехэ гэгшын үйлэ хэрэг болоно. Энээн ту­хайл нэн түрүүн бодожо, фестивалиин дүнгүүдые согсол­ходоо, бүхыдөө буряад соёл болон хэлэ хүгжөөлгын хараа түсэбүүдые, арга боломжонуудые хараалха ёһотойбди, - гэжэ хэмжээ ябуулгын эмхидхэгшэд – Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэйхид тэмдэглэнэ һэн.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги:20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания