Главная / Новости /Культура / ​«Алтаргана» нааданда илагшадай ехэ тоглолто үнгэргэгдэхэнь

​«Алтаргана» нааданда илагшадай ехэ тоглолто үнгэргэгдэхэнь

19-09-2018

Сентябриин 21-дэ Ород драмын театр соо энэ жэлэй “Алтаргана” нааданай илагшадай ехэ тоглолто эмхидхэг­дэхэнь. Бүгэдэ буряадуудай XIII уласхоорондын “Алтар­гана” фестиваль июлиин 6-һаа 8 болотор Эрхүү можодо үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө һэн гэжэ һануулая.

Соёлой-тамирай энэ ехэ хэмжээ ябуулгада гүрэнэймнай можо нютагуудһаа, Монголһоо, Хитадһаа хэдэн мянган түлөөлэгшэд ерээ юм. Тиин гурбан үдэрэй туршада Эрхүү хотые бүхэдэлхэйн буряадуудай һайндэр шэмэглээ. Арадай гоё һайхан хубсаһан, хабаадагшадай ялас гэмэ бэлиг, нүхэдэй болон хари гүрэнүүдтэ ажаһуудаг нютагаархидай дулаахан уулзалганууд хүн бүхэнэй зүрхэ сэдьхэлдэ мартагдашагүй мүр сараа үлээгөө.

“Алтарганада” хабаадаһан, харагша боложо ошоһон хүнүүд урилдаануудые болон хэмжээ ябуулгануудые бара­нииень хараха аргагүй байһанаа ходо халагладаг гэжэ мэдэ­нэбди. Үнэхөөрөөшье, ехэ һонирхолтой, нюдэ баярлуулма, шэхэ хужарлуулма хэмжээ ябуулганууд олоор эмхидхэгдэ­дэг. Зүгөөр хүн зон бүгэдыень хаража үрдидэггүй.

Энэ удаа дүн хамта 20 урилдаан болон мүрысөөн үнгэргэгдэһэн байна. 133 илагшадай 45-иинь Буряад оро­ноймнай түлөөлэгшэд байгаа. Тиин сентябриин 21-дэ ула­саймнай ажаһуугшад “Алтаргана-2018” нааданай эрхимэй эрхимүүдэй ехэ тоглолто хаража, сэдьхэлээ ханааха аргатай болобо. Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэй үүсхэлээр иимэ һайхан бэлэгтэ хүртэхэмнай гэжэ тэмдэглэебди.

Дуунай болон шүлэгэй дээжэнүүд зэдэлхэ, эрхим зохё­олнууд, номууд, фильмүүд, гэрэл зурагууд харагшадай ан­харалда дурадхагдаха. Мүн уран дархашуулай, зураашадай, хубсаһа хунар зохёогшодой бүтээлнүүд дэлгэгдэхэ, үльгэр түүрээгшэд, дангинанар, арадай аман зохёолой бүлгэмүүд бэлиг шадабарияа харуулха. Малшадай ажахынуудтайшье танилсаха арга байха. “Алтаргана” нааданда ошожо үзөөгүй зон байбал, заабол ерыт – хараһанаа хэзээдэшье мартахагүйт.

Гэбэшье ганса дуулаад, хатараад дүүрэшэхэ бэшэ, соёлой эмхи зургаануудай түлөөлэгшэдэй, үнгэрһэн “Алтарганын” жюриин гэшүүдэй, уласаймнай зохёохы болон эрдэмэй оло­ниитэ зоной хабаадалгатай “дүхэриг шэрээ” эмхидхэгдэхэ юм байна.

– «Алтаргана» хадаа олон ондоо гүрэнүүдтэ, можо ню­тагуудта ажаһуудаг буряадуудай уулзалгын болон нэгэдэл­гын һайндэр юм ааб даа. Гэбэшье гол түлэб мүнөө сагай эрхэ байдалда буряад арадай соёл, хэлэ хамгаалха, хүгжөөхэ үүргэтэй соёлой ехэ гэгшын үйлэ хэрэг болоно. Энээн ту­хайл нэн түрүүн бодожо, фестивалиин дүнгүүдые согсол­ходоо, бүхыдөө буряад соёл болон хэлэ хүгжөөлгын хараа түсэбүүдые, арга боломжонуудые хараалха ёһотойбди, - гэжэ хэмжээ ябуулгын эмхидхэгшэд – Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэйхид тэмдэглэнэ һэн.

Анна Огороднигой гэрэл зураг

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги:16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания