Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын тушаалда Владимир Павлов һунгагдаба

​Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын тушаалда Владимир Павлов һунгагдаба

19-09-2018

Мүнөөдэр, сентябриин 19-дэ, үнгэргэгдэжэ байһан сессидэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ нюуса дуугаар һунгагдаба.

Буряад Уласай Арадай Хуралай тоололгын комиссин хүтэлбэрилэгшөөр Владимир Ведерников, секретариадай хүтэлбэрилэгшөөр Лариса Крутиян һунгагдаһан байна.

Буряад Уласай Арадай Хуралда фракцинуудые бүридхэлдэ абаха тухай секретариат түрүүшынгээ суглаа үнгэргэбэ. Тиигэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралда “Ниитэ нэгэ Росси” намай 41 һунгамал бүридхэлдэ абтаа. Намай хүтэлбэрилэгшэ - Баир Жамбалов. КПРФ намай 12 һунгамал, хүтэлбэрилэгшэнь - Виктор Малышенко, “Үнэн сэхэ Росси” намай 6 һунгамал, хүтэлбэрилэгшэнь - Иринчей Матханов, ЛДПР намай 4 һунгамал, хүтэлбэрилэгшэнь - Сергей Дорош.

Удаань Матвей Гершевич Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшые һунгаха тухай хэлэбэ. “Ниитэ нэгэ Росси” намай хүтэлбэрилэгшэ Баир Жамбалов энэ тушаалда Владимир Павловые дэбжүүлбэ.

«Буряад Уласай Арадай Хуралай түрүүшын зарлалнуудай хуули тогтоолгын дүршэл хараадаа абан, Буряад Уласай хүгжэлтын асуудалнуудые шиидхэхэбди. Буряад уласай эдэй засагай һалбарида 2035 он болотор ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын холын хараата түсэбүүдые абаха шухала. Зургаадахи зарлалай ажалай болзорто холын хараата түсэбүүдэй эрхын талаһаа хангалга шухала ажалай нэгэн болоно. Буряад Уласай олзо дээшэлүүлхэ гээшэ гол зорилго болоно», - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Владимир Павлов хэлэбэ.

Буряад Уласай Үндэһэн хуулиин ёһоор, Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ нюуса дуугаар һунгагдадаг. Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын тушаалда Владимир Павлов һунгагдаба. Тэрэнэй түлөө Буряад Уласай Арадай Хуралай 45 һунгамал дуугаа үгэбэ. 18 хүн буруушаагаа.

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Владимир Павлов Буряад Улас Арадай Хуралай сессиНаши издания