Главная / Новости /Спорт / ​Россиин кубогта хүртэхын түлөө

​Россиин кубогта хүртэхын түлөө

19-09-2018

Инна Степанова, Анна Балсукова, Наталья Эрдыниева, Татьяна Бадмажапова, Гэрэлма Эрдыниева (һоригшо)

Гурбан алтан медаль Буряадай тамиршад Улаан-Үдэ хотодо болоһон Россиин кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөндэ абажа шадаба. Тус хэмжээ ябуулга сентябриин 12-15-ай үдэрнүүдтэ үндэр хэмжээндэ эмхидхэгдээ гээд хэлэлтэй.

Холын хараатай мүрысөөн

- 2020 ондо үнгэргэгдэхэ ээлжээтэ Олимпиин нааданууд Японой Токио хотодо болохо гэжэ булта мэдэнэ. Тиимэһээ мүнөө сагһаа хойшо шанга бэлэдхэл эхилэнхэй. Улаан-Үдэдэ эмхидхэгдэһэн Россиин кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн тэрэ тоодо ороно, - гэжэ хэмжээ ябуулгын хүндэтэ айлшан, Ород гүрэнэй һур харбаанай федерациин хүтэлбэрилэгшэ Владимир Николаевич Ешеев хэлэнэ.

Буряад арадай суута хүбүүн, 1988 оной Олимпиин наадануудта хүрэл медальда хүртэгшэ, дэлхэйн болон Европын чемпион Владимир Ешеевэй тэмдэглэһээр, һүүлэй үедэ томо мүрысөөнүүд зүүн зүгэй можо, хизаарнуудта болохоор хараалагдана. Мүн һорилгын хэмжээ ябуулганууд Токиодо дүтэ регионуудта эмхидхэгдэхэ. Энэ талаар Буряадай ниислэл сагай болзороор, бага зэргэ байгаалиин адли байдалаар Японтой адлишуу.

Ород гүрэнэй Кубогта шалгарһан тамиршад гүрэнэй суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдажа, түрүү һоригшодой харалга доро орохо юм. Эгээл тэдээн сооһоо 2019 ондо Нидерланд гүрэндэ болохо дэлхэйн чемпионадта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ. Токиодо хабаадаха арга боломжо тэндэ олгогдохо гээшэ.

Мэдээжэ тамиршад бэеэ туршаа

Дээрэ нэрлэгдэһэн ушарһаа боложо, заншалта ёһоороо намартаа үнгэргэгдэхэ Ородой Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөн харбаашадта гэнтэ һайшаагдаа. Тиигэжэ Ородой 17 можо, хизаарай 277 хүн мүрысэхөө Улаан-Үдэ ерээ. Олон мэдээжэ тамиршадай хабаадаһаниинь һайшаалтай.

Олимпиин наадануудта мүнгэн медальда хүртэһэн гурбан дангина басагад (Инна Степанова, Туяна Дашидоржиева болон Ксения Перова), Олимпиадын хүрэл медальда хүртэгшэ Баир Баденов, Паралимпиин чемпион Тимур Тучинов, Олимпиин наадануудта хабаадагшад Бальжинима Цыремпилов болон Наталья Эрдыниева түрүү һуури эзэлхын түлөө эрмэлзээ. Тэдэ бултаараа һайхан зураг буулгажа, тэрээн дээрээ гараа табижа, залуу тамиршадай дунда тарааһан байна.

“Хүндэгүй эзэд”

гэжэ классическа һур номшоор харбадаг Буряадай тамиршадые нэрлэмээр. Юуб гэхэдэ, дүрбэн алтан медалиин гурбыень тэдэ гэртээ үлээбэ.

Хубиин тоосоондо эрэшүүлэй дунда финалда хоёр залуу тамиршад орожо шадаа. Шанга тулалдаан 5:5 гэһэн тон адли тоотойгоор дүүрэбэ. Энэ ушарта Цырен Балтаков болон Эрдэм Ирдынеев хоёр нэгэ-нэгэ годли табижа, түрүү һуури эзэлэгшые элирүүлбэ. Эндэ Цырен Балтаков шалгараа. Һонирхолтой гэхэдэ, Цырен бүхы уулзалгануудайнгаа эхиндэ муугаар харбажа эхилбэшье, спаррингын үедэ бэеэ барижа, удаадахи годлинуудаа сагаалсын тэг дунда табижа шададаг байһанаа харуулаа. Гурбадахи шангай һуури Москвагай Алексей Криволап эзэлээ.

Эхэнэрнүүдшье шанга тэмсээндэ илагшые элирүүлбэ. Финалда ороһон Буряадай тамиршад сооһоо алинииньшье шүүхэ аргатай байгаа. Нэмэлтэ годли табиһанай удаа Анна Балсукова Наталья Эрдыниевае шүүжэ гараад, Ородой Кубогта хүртэбэ. Анна хадаа 2018 оной Ородой чемпионадта баһа түрүүлһэн байна. Гурбадахи һуурида Үбэр Байгалай хизаарай Валерия Мыльникова гараа.

Командна тоосоондо Наталья Эрдыниева, Анна Балсукова болон Татьяна Бадмажапова (Бильтрикова) гэгшэд чемпионууд боложо тодороо. Тэдэ Үбэр Байгалай Саяна Цыремпилова, Татьяна Плотникова болон Бальжин Доржиева гэгшэдые финалда илажа гараа.

Цырен Балтаков,  Евгений Табхаев, Александр Хамнагдаев (һоригшо), Эрдэм Ирдынеев

Буряадай эрэшүүл (Цырен Балтаков, Эрдэм Ирдынеев, Евгений Табхаев) финалда Московско можын командада (Александр Кожин, Болот Цыбжитов, Бэлигто Цынгуев) шүүгдээ.

Шадал соогоо харбаа

Блочно һур номшоор харбадаг Буряадай тамиршад заншалта ёһоороо ганса командна тоосоондо шалгараа. Дмитрий Галсанов, Олег Цыбикжапов, Сергей Шенхоров гэгшэд хоёрдохи һуурида гараа. Анна Федорова, Жанна Тухалова, Дарья Догарь гэгшэд шангай гурбадахи һуури эзэлээ.

Хубиин тоосоондо мэдээжэ тамиршад шүүгээ. Августын һүүл багаар Европын чемпион болоһон Антон Булаев энэшье удаа чемпион болоо. Захаамин аймагһаа уг гарбалтай суута харбаашан, мүнөө үедэ Ямалай түлөө харбадаг Виктория Бальжанова аха дүүнэрээ, Буряадайнгаа харагшадые баясуулба.

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: һур харбалгаар мүрысөөн16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания