Главная / Новости /Общество / Буряад орондоо дуратайб

Буряад орондоо дуратайб

19-09-2018

Иимэ уряа доро олзын хэрэг эрхилдэггүй социальна шэглэлэй ниитэ эмхинүүдэй яармаг Улаан Үдэдэ сентябриин 20-до үнгэргэгдэхэ юм.

Жэл бүри үнгэрдэг энэ хэмжээ Буряад Уласай засагай газарай болон Буряад Уласай Толгойлогшын захиргаан эмхидхэдэг юм. Энэ жэлэй яармагта Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын гүйсэдхэхы захирал Антон Долгов хабаадалсаха. Тэрэ хадаа “Олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүд шэнгеэр бодомжоло, НКО шэнгеэр хэрэг ябуула. Хайшан гэжэ мэдээсэлэй юртэмсэ руу олзын хэрэг эрхилдэгггүй түсэлнүүдые бэелүүлхэб?” гэһэн дүршэлэй семинар үнгэргэхэ. Мүн лэ 2017 ондо Юрэнхылэгшын дэмжэлтэ грантда хүртэһэн манай Буряад Уласай эдэбхидтэй уулзаха юм.

Заншалта болоһон энэ яармагта ниитэ хэрэг бэелүүлгын, ниигэмэй ажаһуудалай амин шухала асуудалнуудые шиидхэлгэдэ эрхэтэдые хабаадуулха, шэнэ оньһон түхеэрэлгэ, арга боломжонуудые социальна үйлэ хэрэгүүдтэ нэбтэрүүлгэ, олзын хэрэг эрхилдэггүй ниитэ эмхинүүдые олзын хэрэг эрхилэгшэд болон засаг түрэтэй суг хамта ажал ябуулга хүгжөөхэ гэһэн ехэ үүргэ бэелүүлэгдэг.

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай газарай захиргаанай хүтэлбэрилэгшын эрхэтэдэй ниигэм хүгжөөлгын талаар орлогшо Михаил Харитоновай хэлэһээр, манай эндэ олзын хэрэг эрхилдэггүй ниитэ эмхинүүд, илангаяа социальна шэглэлэй эмхинүүд олошорно.

- Иимэ эмхинүүдтэ гүрэнэй талаһаа грантын дэмжэлтэнүүд олгуулагдана. Энэ манай яармаг хадаа ниитэ эмхинүүдэй хэһэн ажалайнь тоосоото дүн боложо үгэнэ. Мүн засаг түрэдэ эгээл эрхим эмхинүүдые элирүүлгэдэ туһалдаг. Тиимэл хадань харалганууд соносхогдожо, социальна шэглэлэй ниитэ эмхинүүдэй эгээл эрхимүүд тодорон гарана. Жэлһээ жэлдэ бэрхэ боложол байнабди. 2016 ондо манай 7 эмхинүүд 10 сая түхэригэй Юрэнхылэгшын грантаар дэмжэгдээ, харин нёдондо ааяр 25 НКО эмхи илажа, манай уласта хамта дээрээ 46 сая мүнгэ һомологдоһон байха юм. Мүнөөшье жэл манай уласһаа илагшад заатагүй тодорон гарахал ёһотой, - гэжэ Михаил Харитонов мэдээсэбэ.

Манай Буряад Улас дотор олон ниитэ эмхинүүд эрхим ажаллана. Тэрэнэй тон эдэбхитэйшүүлынь энэ яармагта өөрынгөө хэжэ байһан ажалтаяа танилсуулдаг. Эгээл эрхимүүд хүн зондо жэшээ боложо үгэнэ ха юм даа. Хайшан гэжэ үгы юумэнһөө хэрэг бии болгожо, ажаһуудалаа һайжаруулха, урдаа табиһан зорилгонуудаа бэелүүлжэ, ажалаа яаашань үргэлжэлүүлхэ тухай һонин мэдээсэлнүүдые өөрынгөө жэшээ дээрэ тэдэнэр харуулна. Буряад Улас дотор эгээл мээдэжэ ажал хэрэгээрээ сууда гараһан “Найдал” эмхи буряад хэлэ хүгжөөлгын шэглэлээр ажалаа ябуулдаг. Энэ удаа тэдэ “Абай Гэсэр” домогой 3-дахи һалаагаар мультфильм бэлдэжэ байна.

- Мультфильмын сценари бэлдэгдээ, Монголһоо уран зурааша уригдаа, тусхай хэрэгсэлнүүд худалдагдажа абтагдаа, тиигэжэ манай улас дотор түрүүшын мультипликациин студи байгуулбабди, - гэжэ “Найдал” жасын түрүүлэгшэ Юрий Балханов мэдээсэбэ.

Сентябриин 20-да үнгэрхэ яармаг дээрэ шэнэ бэлдэгдэжэ байһан “Гэсэр” гэжэ арадай аман зохёолоор буулгагдаха мультфильмын танилсуулгада хүн зон ерэжэ, хабаадаха аргатай. Үхибүүд болон 70 наһан хүрэтэр бүһэтэйшүүл кастинг шэлэлгэ гаража, дүрөөрнь мультфилмын дүрсэнүүд байгуулагдаха ха.

Цырегма САМПИЛОВА

Теги: ниигэмэй дэмжэлгэ20:21

​Презентация книги «Буряты-казаки на службе Отечеству» состоялась в Улан-Удэ  

19:51

​ДУЙНХОР ВААН ХҮРТЭЕ 

19:32

​Баты с игривого озера Аляты 

19:14

​Хоёр дахин гурбадахи 

18:54

​Мы - многонациональный народ России 

18:26

Түрүүшүүлэй тоодо 

18:13

​Зов предков: как в Бурятии ищут свои родословные 

17:48

ТОБШОХОНООР, ТОДО ХЭЛЭЭР 

17:07

​ЭЛБЭГ БЭЛИГТЭЙ ЭЛБЭГ ХҮБҮҮН 

16:41

Земский доктор: спасение для сельской глубинки Бурятии 

15:34

Бадма Гомбоевнадаа доро дохиё 

15:12

​День России с детьми: его широко отметили в Цолгинской средней школе Бурятии 

14:45

Дайсанай урда бохиигоогүй 

14:20

Гнездо для «Журавушки»: новый детсад построят в селе Подлопатки Мухоршибирского района Бурятии 

13:53

Цыден Цыренжаповай нэрэмжэтэ Чисаанын дунда hургуули 

13:30

​Советник Главы Бурятии о повышении энерготарифа: «Не думаю, что произойдут какие-то особые изменения» 

12:40

​Шанага ты, моя Шанага!: к 90-летию заслуженного агронома БурАССР Бальжидмы Молотовой 

11:22

​АРҺА, НООҺО АШАГЛАЖА 

10:33

​Бурятско-российская нирвана 

09:50

Хонин ажахын ерээдүй ямар бэ? 

08:45

Зурхай на 14 июня, 12 лунный день 

08:25

Ветреная и жаркая погода ожидается в Бурятии сегодня, 14 июня 

Наши издания