Главная / Новости /Спорт / ​Эдиршүүлэй Олимпиин наадан

​Эдиршүүлэй Олимпиин наадан

21-09-2018

Анастасия Деревягина

Октябриин 6-18-ай үдэрнүүдтэ Аргентинэдэ эдиршүүлэй Олимпиин нааданууд үнгэргэгдэхэнь. Залуу тамирша­дай хабаадалгатай эгээл асари томо мүрысөөн болохо наадануудта Буряа­даймнай гурбан түлөөлэгшэ хабаада­хань гэжэ баяртай мэдээсэл абтаба.

Эдэ гурбан хадаа булта мэргэшүүл. Сагаалса буудалгада Яна Енина болон Анастасия Деревягина гэгшэд болоно. Мүн һур харбаанай мүрысөөндэ Викто­рия Харитонова оролсохо юм.

Пистоледээр буудадаг Яна Енина 2018 ондо бүхы мүрысөөнүүдтэ һайн дүнгүүдые харуулһан байна. Жэлэй эхин­дэ ехэшүүлэй дунда Ородой Кубогта хүртэжэ, олониие гайхуулаа һэн. Удаадахи тулалдаануудта тэрэ шанга тамиршан бо­лотороо ургаһанаа ходо гэршэлжэ эхилээ.


Яна Енина

Винтовкоор буудадаг Анастасия Деревягина үшөө урда жэлнүүдтэ ехэшүүлэй мүрысөөнүүдтэ бэеэ даанги тамиршан болоһоноо харуулаа. Олон тоото шангай һууринуудые эзэлхэдээ, уласхоорондын дүн харуулна гээшэ.

Үшөө 2017 ондо Ородой һур харбаа­шад Аргентинэдэ ошохо эрхэтэй болоо һэн. Үбэр Байгалай тамиршад Алдар Бальжинимаев болон Туяна Будажапова хоёр иимэ арга боломжо гүрэндөө аса­раа. 2018 оной хугасаа соо Алдар тии­мэшье һайн дүн харуулаагүй. Тиимэһээ Буэнос-Айрес Станислав Черемискин ошохо болоо. Басагадай дунда шанга тэмсээн болоо. Туяна Будажаповагай манай Виктория Харитоноватай ту­лалдаан ехэ һонирхолтойгоор үнгэрөө. Мүрысөөн бүхэнэй удаа хэниинь урда гарааб гэжэ мэргэжэлтэд хаража байгаа. 10 гаран бүхэросиин болон уласхоорон­дын хэмжээ ябуулгануудһаа медальну­удтай гэртээ бусаһан Виктория Харито­нова Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа.

Виктория Харитонова

Эдиршүүлэй дунда Олимпиин наада­нууд оройдоол 2010 онһоо үнгэргэгдэнэ гээд хэлэхэ хэрэгтэй. Сингапурта болоһон түрүүшын наадануудта Буряа­дай барилдааша хүбүүн Алдар Бальжи­нимаев чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө бэлэй гэжэ һануулая. Удаадахи наада­нууд 2014 ондо Хитадай Нанкин хотодо үнгэргэгдөө һэн.

Мүнөө жэлэй хэмжээ ябуулгада 15-18 наһатай 4 мянган хүбүүд, басагад хаба­адахаар хараалагдана. Тэдэ тамирай 32 зүйлөөр мүрысэхэ.

Сагаалса буудалгаар мүрысөөн октя­бриин 7-12-ой үдэрнүүдтэ болохо. Һур харбалгаар тэмсээн октябриин 12-17-ой үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ.

Авторай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: спорт Олимпиин наадануудНаши издания