Главная / Новости /Спорт / ​Боксын һонин

​Боксын һонин

21-09-2018

Үнгэрһэн долоон хоногто уласхоорондын мүрысөөнүүд эхэнэрнүүдэй дунда Польшо болон Турци гүрэнүүдтэ болоһон байна. Тиихэдэ Ород гүрэнэй эрэшүүлэй суглуулагдамал команда дэлхэй дээрэ суурхаһан Кубын тамиршадтай нүхэсэлэлгын уул­залгануудые үнгэргөө.

Волгоград. Эдэ уулзалга­нуудта Кубын һоригшод эгэ­эл шанга, урдаа хараха түрүү тамиршадаа асарһан бай­на. Мүн тиихэдэ Ородойшье талаһаа шамбай хүбүүд гараа. Тэрэ тоодо Буряадаймнай Батор Сагалуев болон Георгий Кушиташвили гэгшэдэй оролсоһониинь һайшаалтай.

Сентябриин 13-да ринг дээрэ Георгий Кушиташвили гаража, 2016 оной Олимпиин наадануудай чемпион Хулио Ла Круста шүүгдэбэ. Хэды тиигэбэшье Ородой суглуу­лагдамал команда 6:4 гэһэн тоотойгоор илалта туйлаа.

Хоёрдохи үдэртэнь тал­майн эзэдэй түлөө ондоо тамиршад шаалдаһан бай­на. Эгээл түрүүшын уул­залгада Батор Сагалуев ам­жалта туйлаа. Гурбадахи раундын үедэ Дамиана Арси Дуарте шуһа гаража, уулзалга үргэлжэлүүлхэ аргагүй бай­шоо. Хоёрдохи уулзалга 5:5 гэһэн тоотойгоор дүүрээ.

- Тус уулзалгада абаһаар лэ добтолхоор рингдэ гара­аб. Нэгэдэхи раундын үедэ иимэ буруугаар эхилжэ, шүүгдэшэн алдааб. Харин хоёрдохи шатада мэхэтэйгэ­эр шаалдаха гэһэн һанаамни зүб байшоо. Кубын тамирша­ниие энэ саг соо илажа эхи­лээб. Теэд хэдыдэнь нюдэн дээрэһээнь шуһан гараһыень ойлгоошьегүйб, - гэжэ Батор Сагалуев уулзалгын һүүлдэ олон тоото журналистнуудта мэдүүлбэ.

Ородой түрүү тамиршад мүнөө үедэ Ород гүрэнэй чемпионадта бэлдэжэ байн­хай. Тус мүрысөөн Якутск хотодо октябрь соо болохоор хараалагдана.

Гливиц (Польшо). Но­ябрь һарада Инди гүрэндэ дэлхэйн чемпионат болохо­ор хараалагдана. Тус хэмжээ ябуулгада хабаадахаяа бэл­дэжэ байһан Ородой тамир­шад хоёр уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаба.

Польшодо Буряа­дай гурбан тамиршан һайн дүн харуулһан бай­на. 81 килограммһаа үлүү шэгнүүртэй эхэнэрнүүдэй дунда Кристина Ткачева хо­ёрдохи һуури эзэлээ. Финаль­на уулзалгада тэрэ Казахста­най түлөөлэгшэдэ шүүгдэбэ.

75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Дарима Санда­кова гурбан тамиршаниие шүүгээд, түрүү һуурида гараа.

57 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ манай Людми­ла Воронцова дүрбэ дахин илалта туйлаа. Иигэжэ Бу­ряад нютагаймнай басаган мүрысөөнэй эрхим тамир­шан боложо тодороо.

Энэ мүрысөөндэ 21 гүрэнэй түлөөлэгшэд хабаа­даа гээд хэлэхэ шухала.

Стамбул (Турци). Ородой суглуулагдамал командын бүлэг тамиршад “Ахмет Джо­мерт” гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаһан бай­на. Тэрэ тоодо Буряадай На­талья Шадрина оролсоо.

Дүрбэн шанга тулалдаан­да илалта туйлаһан Наталья Шадрина 32-дохиёо болоһон мүрысөөнэй чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Буряадай боксёр 60 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ ринг дээрэ гараа.

Бүхы дээрээ Ородой эхэнэрнүүд 8 медаль абаа. Тэ­рээн соохи оройдоол нэгэ ал­тан медальда “Номто” гэһэн спортын клубай түлөөлэгшэ хүртэжэ шадаа.

Буряад Уласай Боксын эблэлэй гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: боксоор мүрысөөн17:32

​Уран үгэдэ ульһатай 

17:26

​В Иволгинском дацане прошел XXVIII конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» 

17:10

​Женщин Бурятии приглашают принять участие в Дальневосточном форуме 

17:00

​Спектакль «Василий Тёркин» Русского драмтеатра в Улан-Удэ отмечает 100-й показ 

16:41

​Руководитель МВД по Бурятии о борьбе с организованной преступностью 

16:23

​Эдиршүүлэй амжалтанууд 

16:04

​Трижды отважный: один против ста 

15:43

​Кабанскын дэбисхэр дээрэ 

15:21

Джарун Хашорай субарга – һайхан сагай этигэл 

15:06

​«Знание языка - это лекарство от самоотрицания» 

14:48

​Торжественные мероприятия в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошли в Улан-Удэ 

14:32

​Эрэшүүлэй ээм дээрэ – ехэ харюусалга 

13:45

​Таһалдалгүй зайн гал – гол зорилгомнай 

13:20

​Монголдо Үбэлэй наадам үнгэрбэ 

13:15

​Глава Кяхтинского района: «Муниципалитеты Бурятии должны развиваться» 

10:20

​Минстрой Бурятии призывает жителей республики пользоваться порталом «Активный гражданин» 

08:45

Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 февраля 

08:25

Небольшой снег и до -17 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 20 февраля 

Наши издания