Главная / Новости /Спорт / ​Боксын һонин

​Боксын һонин

21-09-2018

Үнгэрһэн долоон хоногто уласхоорондын мүрысөөнүүд эхэнэрнүүдэй дунда Польшо болон Турци гүрэнүүдтэ болоһон байна. Тиихэдэ Ород гүрэнэй эрэшүүлэй суглуулагдамал команда дэлхэй дээрэ суурхаһан Кубын тамиршадтай нүхэсэлэлгын уул­залгануудые үнгэргөө.

Волгоград. Эдэ уулзалга­нуудта Кубын һоригшод эгэ­эл шанга, урдаа хараха түрүү тамиршадаа асарһан бай­на. Мүн тиихэдэ Ородойшье талаһаа шамбай хүбүүд гараа. Тэрэ тоодо Буряадаймнай Батор Сагалуев болон Георгий Кушиташвили гэгшэдэй оролсоһониинь һайшаалтай.

Сентябриин 13-да ринг дээрэ Георгий Кушиташвили гаража, 2016 оной Олимпиин наадануудай чемпион Хулио Ла Круста шүүгдэбэ. Хэды тиигэбэшье Ородой суглуу­лагдамал команда 6:4 гэһэн тоотойгоор илалта туйлаа.

Хоёрдохи үдэртэнь тал­майн эзэдэй түлөө ондоо тамиршад шаалдаһан бай­на. Эгээл түрүүшын уул­залгада Батор Сагалуев ам­жалта туйлаа. Гурбадахи раундын үедэ Дамиана Арси Дуарте шуһа гаража, уулзалга үргэлжэлүүлхэ аргагүй бай­шоо. Хоёрдохи уулзалга 5:5 гэһэн тоотойгоор дүүрээ.

- Тус уулзалгада абаһаар лэ добтолхоор рингдэ гара­аб. Нэгэдэхи раундын үедэ иимэ буруугаар эхилжэ, шүүгдэшэн алдааб. Харин хоёрдохи шатада мэхэтэйгэ­эр шаалдаха гэһэн һанаамни зүб байшоо. Кубын тамирша­ниие энэ саг соо илажа эхи­лээб. Теэд хэдыдэнь нюдэн дээрэһээнь шуһан гараһыень ойлгоошьегүйб, - гэжэ Батор Сагалуев уулзалгын һүүлдэ олон тоото журналистнуудта мэдүүлбэ.

Ородой түрүү тамиршад мүнөө үедэ Ород гүрэнэй чемпионадта бэлдэжэ байн­хай. Тус мүрысөөн Якутск хотодо октябрь соо болохоор хараалагдана.

Гливиц (Польшо). Но­ябрь һарада Инди гүрэндэ дэлхэйн чемпионат болохо­ор хараалагдана. Тус хэмжээ ябуулгада хабаадахаяа бэл­дэжэ байһан Ородой тамир­шад хоёр уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаба.

Польшодо Буряа­дай гурбан тамиршан һайн дүн харуулһан бай­на. 81 килограммһаа үлүү шэгнүүртэй эхэнэрнүүдэй дунда Кристина Ткачева хо­ёрдохи һуури эзэлээ. Финаль­на уулзалгада тэрэ Казахста­най түлөөлэгшэдэ шүүгдэбэ.

75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Дарима Санда­кова гурбан тамиршаниие шүүгээд, түрүү һуурида гараа.

57 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ манай Людми­ла Воронцова дүрбэ дахин илалта туйлаа. Иигэжэ Бу­ряад нютагаймнай басаган мүрысөөнэй эрхим тамир­шан боложо тодороо.

Энэ мүрысөөндэ 21 гүрэнэй түлөөлэгшэд хабаа­даа гээд хэлэхэ шухала.

Стамбул (Турци). Ородой суглуулагдамал командын бүлэг тамиршад “Ахмет Джо­мерт” гэһэн уласхоорондын мүрысөөндэ хабаадаһан бай­на. Тэрэ тоодо Буряадай На­талья Шадрина оролсоо.

Дүрбэн шанга тулалдаан­да илалта туйлаһан Наталья Шадрина 32-дохиёо болоһон мүрысөөнэй чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Буряадай боксёр 60 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ ринг дээрэ гараа.

Бүхы дээрээ Ородой эхэнэрнүүд 8 медаль абаа. Тэ­рээн соохи оройдоол нэгэ ал­тан медальда “Номто” гэһэн спортын клубай түлөөлэгшэ хүртэжэ шадаа.

Буряад Уласай Боксын эблэлэй гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ​

Теги: боксоор мүрысөөн16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания