Главная / Новости /Общество / ​Бэлиг шадабаритай ударидагша

​Бэлиг шадабаритай ударидагша

08-10-2018

Светлана Цынгежапова

«Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ» гэhэн ехын харгы дээрэ оршодог түүхээр баян Тэлэмбэ гэжэ hууринай баруун талада мүнөөнэй маягаар баригдаhан хоёр дабхар hургуулиин байшан танай ан­харал гансата татаха. Энэ эрдэмэй гуламтада эбтэй эетэй, нэгэ бодол эр­мэлзэлтэй багшанарай коллективые бэлиг түгэлдэр хүтэлбэрилэгшэ Светлана Шираповна Цынгежапова олохон жэлдэ ударидана.

Түрүүшын жэлhээ эхилэн, Свет­лана Шираповна заажа байһан пред­медээ эрхимээр мэдэхэhээ гадна, hурагшадтаа мэдэсэ, шадабари, дадал олгуулхадаа, тусгаар оньhотой, өөрын онсо аргаар шаби бүхэнтэеэ харилсаа тогтоохо шадабаритай байhаниинь түргэхэн элирбэ. «Бурханhаа үгтэhэн талаантай, ёhоорхон лэ hургагшатай болобобди», - гэжэ тэрэ үеын багшанаршье, түрэлхидшье урмашahан гэхэ. Уданшьегүй hургуулиин суута директор Гатаб Намсараевич Дуга­ров hуралсалай тала дааха ажалда hүбэлгэн хурса, урагшаа hанаатай за­луу мэргэжэлтэниие табиба. Өөртөө эрилтэ ехэтэйгээр хандадаг тула завучай ажалда зүрхэ сэдьхэлээрээ тэрэ шурган ороо. 26 жэлэй туршада хүтэлбэрилхы баян дүй дүршэлтэй болоhон Светлана Шираповна 8 жэ­лэй саана hургуулиин захиралаар то­милогдоо hэн. Директорээр амжалта түгэс хүдэлжэ байhыень гэршэлһэн хэдэн баримтануудые дурдая.

2012 ондо «Минии эрхим хэшээл» гэhэн Бүхэроссиин мүрысөөндэ «Зо­хёохы эдэбхитэй багшанарые дэмжэhэнэй түлөө» гэhэн Баярай бэшэг абаа.

2013 ондо «Россиин 1000 эрхим hургуули» гэhэн үнэмшэлгэтэй бо­лоо.

2014-2015 онуудта hуралсалай жэ­лэй дүнгүүдээр «Жэлэй ударидагша» гэhэн уласай хэмжээнэй грамота абаа.

Мүнөө сагай эрилтэнүүдтэ гүйсэд харюусажа шадаха проектнүүд Тэлэмбын дунда hургуулида ам­жалтатайгаар бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэе. Саг үргэлжэ элдэб ша­тын семинарнууд, харалганууд, хуралдаанууд үнгэргэгдэнэ. Суг ажалладаг багшанарайнгаа бэлиг талаангыень элирүүлэн, урма зо­ригыень бадараан, шадабарииень мүлин хүтэлбэрилдэг Светлана Ши­раповнае түхэреэн Яруунын багша­нар ехэтэ хүндэлдэг юм. Хүсэтэй, нэгэ амин боложо хүдэлдэг коллектив­тэ «Россиин гэгээрэлэй отличник» - 1, «Россиин юрэнхы hуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ» - 6, «Буря­ад Уласай габьяата багша» - 2, кате­горитой багшанар – 74 хуби тоолог­доно.

Һүүлэй 5 жэлдэ 4 медалистну­уд дүүргээ, олон багшанарынь, hурагшадынь аймагай, Буряадай, Россиин мүрысөөнүүдэй, харалга- нуудай илагшад юм гээд онсолоё.

40 жэлдэ үсэд нэтэрүүгээр орол­дожо, суг хүдэлжэ байhан багшана­райнгаа нэрэ хүндые үргэжэ ябаhан мүнөө үеын эрхим хүтэлбэрилэгшын ажалайнь үрэ дүн гэхэдэ, «Арадай гэгээрэлэй отличник», «Буряад Ула­сай габьяата багша» гэһэн үндэр зэргэнүүд болоно. Гадна «Эрдэм hуралсалай хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулhанай түлөө» гэhэн ордендо хүртэhэн юм.

Бэлиг ехэтэй ударидагшада дээгүүр тушаал эзэлхыень хэды дахин дурадхаhан гээд нэмэе. Теэд гэр бүлынгөө, үри бэеынгээ тоонтоһоо, түрэһэн нютаг Улаан Яруунahаа өөрэгүй дүтөөр һанагдаха Тэлэмбэһээ холодожо шадаагүйл даа. Тэлэмбээрхин Светлана Шира­повнагай сэсэн мэргэниие, сэдь­хэлэйнь дулаае, туһамарша һайхан зангыень ехэл сэгнэдэг.

Урин дулаахан Цынгежаповта­най гэр бүлэ 3 басагадые үндылгөө. Тэдэнь байдалай гүн соо бата бэхи һуурияа олонхой. Сарюна – хэлэ бэ­шэгэй эрдэмэй кандидат, һуралсалай таһагые даагша, Оюна – банкын дар­га, Үржэн – юрист мэргэжэлтэй.

Наһанайнгаа һайхан нүхэр Дам­дин Доржиевичай хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэн, сагһаа урид алтан дэл­хэйтэеэ хахасахадань, хэды уйдхар гашуудалда дарагдабашье, бэеэ шанга барин, хүсэеэ хүбшэлэн, ажал­даа улам нэтэрүүгээр оролдоол даа. Мүнөө нагаса эжын үүргые найдам­тайгаар бэелүүлнэ, олон зээнэрынь ажабайдалайнь жаргал болонхой. Хүндэтэ Светлана Шираповна Цын­гежаповае, түрэл коллективыень багшанарай һайндэрөөр амаршала­ад, олон тоото шабинарайнгаа одо заяа үргэн, үшөө үндэр дабаануудые дабахыень, гэр бүлэдэнь амар амга­лан байдал, аза жаргал хүсэе!

Цыренжаб РАБДАНОВА, багшын ажалай ветеран


Теги: Буряад Улас багшанар17:28

Штормовой ветер и сильный снег ожидаются в Бурятии 

17:13

​Жители Бурятии начали получать льготные спутниковые антенны для цифрового ТВ 

16:38

Байгал далайгаа хамгаалхаар бэлэн 

15:58

​Буряад хүнэй юртэмсэ 

15:30

​Навруз Байрам отметили национальные диаспоры в Улан-Удэ 

14:53

Малый бизнес Бурятии научат участвовать в госзакупках 

14:29

​2019 ондо Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ 

13:32

​Как западные буряты отмечали появление младенца  

13:13

​Буряад уласай Хяагта аймагта ойн түймэрнүүд һүжэрөө 

10:38

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын һалбарида 1,3 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ 

10:12

​В Улан-Удэ прошёл посвящённый Алдару Цыденжапову фестиваль спортивных единоборств 

09:45

Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха 

08:45

Зурхай на ​25 марта, 20 лунный день 

08:25

​Ветреная погода и до +8 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 25 марта 

Наши издания