Главная / Новости /Власть / ​Буряадай Толгойлогшо Ород гүрэнэй можо нютагуудта транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтэ тухай Владимир Путинда мэдээсэхэ

​Буряадай Толгойлогшо Ород гүрэнэй можо нютагуудта транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтэ тухай Владимир Путинда мэдээсэхэ

08-10-2018

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай хүтэлбэри доро Юрэнхылэгшын майн тогтоолнуудые бэелүүлгын талаар Гүрэнэй зүблэлэй суглаан байгша оной декабрь һарада эмхидхэгдэхэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород гүрэнэй можо нютагуудта транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтэ тухай мэдээсэхэ. Ородой Холбоото Уласай Транспортын сайд Евгений Дитрихтэй хамта «Инфраструктура» гэһэн шэглэлээр асуудалнуудые шиидхэхэ арга боломжонуудай талаар бага бүлэг хүтэлбэрилхэ тухайгаа уласай хүтэлбэрилэгшэ Facebook хуудаһандаа бэшэһэн байна.

Тодорхойлбол, «Аюулгүй, һайн шанартай харгынууд» гэһэн түсэл болон магистральна хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэ тухай хэлэгдэхэ юм.

«Ородой Холбоото Уласай можо нютагуудай, тэрэ тоодо Буряад Уласай, арга шадабари хараадаа абажа, транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтын талаар майн тогтоолнуудые бэелүүлхэ түсэбүүдые сэгнэжэ, яажа бэелүүлхэ тухай Юрэнхылэгшэдэ мэдээсэхэбди. Декабрь һара болотор эдэ асуудалнуудаар Ород гүрэнэй Засагай газартай, Юрэнхылэгшын Захиргаантай болон можо нютагуудай захиргаануудтай ажал ябуулжа, Владимир Путинда мэдээсэхэ хэрэгтэй. Бэлэн хэрэг бэшэ! Ажалаа эхилээб», - гэжэ Алексей Цыденов бэшэбэ.

Транспортын хангалгын байгууламжын хүгжэлтын асуудалнуудаар Ородой Холбоото Уласай Транспортын яаманда, Юрэнхылэгшын захиргаанда албанай уулзалганууд эмхидхэгдээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Москва хото гаранхай гэжэ һануулнабди. Удаань Ород гүрэнэй Юрэнхылэнгшын хүтэлбэри доро үнгэргэгдэхэ спортын талаар зүблөөндэ, октябриин 11-12-рой үдэрнүүдтэ Белоруссиин Могилёв хотодо үнгэргэгдэхэ можо нютагуудай хуралдаанда хабаадаха юм.


Теги: Буряад Улас Москва хото Евгений Дитрих хангалгын байгууламжа Алексей ЦыденовНаши издания