Главная / Новости /Спорт / ​Хүүгэднай Хитадта шалгараа

​Хүүгэднай Хитадта шалгараа

08-10-2018

Эржена Очирова

Хүүгэдэй уласхоорондын нааданууд Хитадай Үбэр Монголой Ордос хотодо үнгэрһэн долоон хоногто эмхидхэгдэбэ. Буряадаймнай 40 хүүгэд тэндэ хабаадажа, 30 гаран медальтай гэртээ бусаа.

Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай таһагые даагша Баир Даши­бальжировай хэлэһээр, хүүгэдэй улас­хоорондын наада­нууд 2009 онһоо эхиеэ абана.

Монголой, Үбэр Монголой болон Буряад Уласай спор­тын түлөө харюусадаг алба­нууд иимэ наада үнгэргэхэ тухай хэлсээ баталһан байна. Эгээл түрүүн Монголой тала энэ наада эмхидхэгдээ бэлэй. Манай Буряадта хүүгэдэй нааданууд 2011 болон 2015 онуудта үнгэргэгдөө. Наада эмхидхэгшэд өөрын дураар спортын зүйлнүүдые оруул­на, - гэжэ Баир Дашибальжи­ров хөөрэнэ.

8-дахияа болоһон хүүгэдэй наадануудта 300 гаран тамиршад хабаадаһан байна. Буряадай тамиршад һур хар­баанай, барилдаанай, бок­сын, дзюдогой, волейболой, хүнгэн атлетикын, шэрээгэй теннисэй мүрысөөнүүдтэ оролсоо.

Барилдаашадай абьяас бэлиг

Барилдаанай мүрысөөндэ буряад үхибүүд һайн дүнгүүдые харуулаа. Тэдэ аяар 9 медаль абажа шадаа.

Гурбадахи һууринуудые Аюр Нимаев, Илья Жибалов болон Александра Просви­рина гэгшэд эзэлээ. Шангай хоёрдохи һуурида Сарюна Дондокова гараа. Баир Ба­яндуев, Жаргал Баяндуев, Булат Цыренжапов, Дамдин Цыренжапов болон Тумэн Бодиев гэгшэд чемпионой нэрэ зэргэнүүдтэ хүртөө.

Нэгэдэхи һуури эзэлһэн Баир Баяндуев Барга­жан аймагай Улан нютаг­та ажаһуудаг юм. Уласай хүүгэдэй түрүүшын наада­нуудта тэрэ баһа түрүүлһэн байгаа.

Зургаан жэлэй туршада барилдаагаар бэеэ һориноб. Минии багша Геннадий Бу­беев юм, - гэжэ Баир Баянду­ев хөөрэнэ.

Булта шангай һуури эзэлээ

Буряад Уласые түлөөлһэн бүхы һур харбаашад медаль­нуудтай гэртээ бусаба. Эгэ­эл ехэ амжалта Сэлэнгэ ай­магай Ташарай һургуулиин 10-дахи классай шаби Эр­жена Очирова туйлаа. Тэрэ хоёр алтан, нэгэ мүнгэн медальнуудые абаба. Энэ мүрысөөндэ Эржена хубиин болон командна микст тоо­соондо түрүүлээ. Аюна Ман­ханова болон Вера Бугдаева гэгшэдтэй хамта командна тоосоондо хоёрдохи һуурида гараа.

Ташар һууринда Эржена зургаан жэл соо һур харбал­гаар бэеэ һорино. Велингтон Юрьевич болон Дулма Аю­шеевна Иринцеевтэн багша­нарынь болоно гээшэ.

Жэл бүри 7-10 медаль шүүдэгби. Бүхы амжал­танууд уласай хэмжээндэ туйлагдаа. Мүнөө одоошье Буряадһаань холо газарта шалгарбаб. Сентябрь һарын эхиндэ манай түрэл Сэлэнгэ аймагтамнай болоһон ула­сай түрүүшын хүүгэдэй на­адануудта алтан медаль аба­жа шадааб. Тиимэһээ түрэл газар дайдын сахюусад удаадахи амжалтануудыем үршөөгөө ёһотой, - гэжэ Эржена Очирова хөөрэнэ.

Руслан Серебряков ко­мандна микст тоосоондо хо­ёрдохи һуури эзэлһэн байна. Буряадай хүбүүдэй коман­да гурбадахи һуури эзэлээ. Хүрэл медальнуудта Руслан Серебряков, Батор Маланов болон Бато Доржиев гэгшэд хүртөө.

Бусад амжалтанууд

Дзюдо барилдаагаар Бу­ряадай табан түлөөлэгшэ гурбадахи һууринуудые эзэлээ. Эдэ хэд бэ гэбэл, Ан­дрей Климов (Селенгинск), Арсалан Тогочиев, Даниил Сидлер (хоюулаа Улаан-Үдэ), Татьяна Кукшинова (Корсаково) болон Александра Пляскина (Селенгинск) гэг­шэд болоно.

Дзюдо барилдаашад

Хүнгэн атлетикээр мүрысөөндэ Артём Чипибузов 1500 метр зайда түрүүлжэ гараа. Олег Калиберов, Яна Семагина, Егор Щербаков болон Алина Демьяненко гэгшэд урилдаанда хүрэл медальнуудта хүртөө. Мүн тиихэдэ эстафетэдэ Буряа­дай хүбүүд гурбадахи һуури эзэлээ.

Хүүгэдэй удаадахи наада­нууд 2019 ондо Буряад Ула­ста болохоор хараалагдана.

Спортын яаманай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Хитад гүрэн Хүүгэдэй уласхоорондын тамирай нааданууд17:28

Штормовой ветер и сильный снег ожидаются в Бурятии 

17:13

​Жители Бурятии начали получать льготные спутниковые антенны для цифрового ТВ 

16:38

Байгал далайгаа хамгаалхаар бэлэн 

15:58

​Буряад хүнэй юртэмсэ 

15:30

​Навруз Байрам отметили национальные диаспоры в Улан-Удэ 

14:53

Малый бизнес Бурятии научат участвовать в госзакупках 

14:29

​2019 ондо Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ 

13:32

​Как западные буряты отмечали появление младенца  

13:13

​Буряад уласай Хяагта аймагта ойн түймэрнүүд һүжэрөө 

10:38

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын һалбарида 1,3 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ 

10:12

​В Улан-Удэ прошёл посвящённый Алдару Цыденжапову фестиваль спортивных единоборств 

09:45

Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха 

08:45

Зурхай на ​25 марта, 20 лунный день 

08:25

​Ветреная погода и до +8 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 25 марта 

Наши издания