Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай эрхим багша элирүүлэгдээ

​Буряад Уласай эрхим багша элирүүлэгдээ

09-10-2018

Буряад Уласай ниислэл хото Улаан-Үдэдэ 2018 оной эрхим багша элирүүлэгдээ. Багшанарай һайндэртэ дашарамдуулан, «Эрхим багша» гэһэн мүрысөөн жэл бүри Ород гүрэнэй можо нютагуудта эмхидхэгдэдэг.

Энэшье жэл октябриин 5-да «Ородой Холбоото Уласай эрхим багша» гэһэн федеральна мүрысөөнэй 10 илагша элирүүлэгдээ. Тэдэнэртэ 200 мянган түхэригэй үнэмшэлгэ барюулагдаа. Тиихэдэ «Буряад Уласай эрхим багша» гэһэн уласай мүрысөөндэ болбосоролой һалбариин 14 хүдэлмэрилэгшэ эрхимлэжэ, 50 мянган түхэригэй шанда хүртэбэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов мэргэжэлтэ һайндэрөөрнь багшанарые амаршалхадаа, гүрэн дотор болбосоролой һалабрида ехэ хубилалтанууд хүлеэгдэнэ, багшанарай үдэр бүриин ажалһаа үхибүүдэй хуби заяан дулдыдана гэжэ тэмдэглэбэ.

- Таанар хадаа эрхимүүдэй эрхим гээшэт. Болбосоролой һалбариин федеральна эрилтэнүүдтэ таараһан багшанар улас доторнай бии. Энээндэ бидэ баяртайбди. Буряад Уласайнгаа багшанарта сэгнэшэгүй ажалайтнай түлөө баяр хүргэнэб. Бэлиг талаантай һурагшадтай, ажалдаа амжалтатай, ута наһатай ябахыетнай хүсэнэб. Болбосоролой һалбарида, ажабайдалда шэнэ юумэ нэбтэрүүлхэ, тэрэнээ бэелүүлхэ гээшэ танай хүсэн. Хүн бүхэнэй ажабайдалда багша хадаа эгээл нангин түшэг болоно. Бидэ багшанараа хүндэлжэ, сэгнэжэ, гамнажа ёһотойбди, - гэжэ Баир Жалсанов хэлэбэ.


«Эрхим багша» гэһэн мүрысөөн Буряад Уласта 12 жэлэй туршада үнгэргэгдэнэ. Эдэ жэлнүүдтэ 700-гаад багшанар лауреадуудай нэрэ зэргэдэ хүртөө.


Байгша ондо уласай 48 багша мүрысөөндэ хабаадаа. Эрхим багшын нэрэдэ хүртэхын түлөө олон юумэ мэдэхэ, шадаха хэрэгтэй гэжэ багшанар тэмдэглэнэд.

- Һургуулида багшаар хүдэлхэдөө, хамаг юумэ шадаха хэрэгтэй. Үхибүүдые урмашуулха, зарим тэршээ, шанга абяатайнуудые номгоруулха, холын бодолтой, һурагшадаа хүндэлхэ, тэдэндээ дуратай байха хэрэгтэй юм, - гэжэ 35-дахи һургуулиин англи хэлэнэй багша Татьяна Угрюмова хэлэбэ.

Туйлаһан амжалтанууд тухайгаа хэлэхэдээ, 30 жэлэй туршада хүгжэмэй багшаар ажаллажа байһан Любовь Башеевагай хэлэһээр, үхибүүдэй саашанхи ажабайдалда зүб мүрөө шэлэжэ, урагшатай ябаһаниинь эгээл шухала.

Багшанарай мүрысөөндэ анха түрүүшынхиеэ лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн Нарһатын 2-дохи һургуулиин багша Эржена Дугарнимаева иигэжэ хэлэбэ:

- Шабинаргүйгөөр ажабайдалаа ухаандаашье абажа шаданагүйб. Һургуулиин богоһо алхажа ороходоо, ондоо юумэн тухайгаа мартажа, һурагшадтаа хэшээлнүүдээ үнгэргэн, ажабайдал эрьелдэһээр. Үхибүүн бүхэндэ шэнэ юумэ ойлгуулхань орёошье һаань, үдэр бүри ажалаа үргэлжэлүүлһээрбди.

Һайндэрэй үдэр багшанартаа баярай үгэнүүдые шабинарынь хэлэһэн байна.

- Багшанарай һайндэр хүн бүхэндэмнай хабаатай. Хүндэтэ багшанар, бидэниие һургаһан, ажабайдалай үргэн харгыда гаргаһан таанарта, маанадта этигэжэ, найдажа, үнэн хүрхэнһөө дурлажа, энхэргэнээр, тэсэбэритэйгээр хандаһанайтнай түлөө баяр хүргэнэбди. Һурагшадые эрдэмэй номтой болгожо, саашанхи ажабайдалайнь бата бэхи һуури байгуулнат. Һурагшадтнай амжалтануудаараа таанадаа баярлуулжа ябаг лэ! - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй баярай бэшэгтэ хэлэгдээ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов багшанарые амаршалаа.

- Буряад Уласай болбосоролой һалбарида бэлиг талаантай мянгаад багшанар ажаллана. Багша хүн үхибүүдтэ эрдэм мэдэсэ олгохоһоо гадна, бэлиг талааниинь элирүүлжэ, ажабайдалай харгы шэлэлгэдэ туһална. Бидэ булта һурагшад ябаабди, эгээл дуратай багшынгаа нэрэ үргэн, сэдьхэлдээ ходол дулааханаар дурсан ябанбди, - гэжэ Владимир Павлов тэмдэглэбэ.

Һургуулида хүдэлжэ байһан хүн бүхэн ургажа ябаа улаан бургааһадай хуби заяанай түлөө аргагүй ехэ харюусалгатай ажал ябуулна гэжэ ойлгохоор. Зүрхөө сэдьхэлдээ дүтөөр хадуугдаха, эрдэм мэдэсэ олгуулһан багшатай золгоһон һурагша бүхэн заатагүй амжалта туйлан ябаха. 

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд


Теги: Владимир Павлов Буряад Улас Буряад Уласай ниислэл Улаан-Үдэ Баир Жалсанов эрхим багшанарай мүрысөөн17:28

Штормовой ветер и сильный снег ожидаются в Бурятии 

17:13

​Жители Бурятии начали получать льготные спутниковые антенны для цифрового ТВ 

16:38

Байгал далайгаа хамгаалхаар бэлэн 

15:58

​Буряад хүнэй юртэмсэ 

15:30

​Навруз Байрам отметили национальные диаспоры в Улан-Удэ 

14:53

Малый бизнес Бурятии научат участвовать в госзакупках 

14:29

​2019 ондо Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ 

13:32

​Как западные буряты отмечали появление младенца  

13:13

​Буряад уласай Хяагта аймагта ойн түймэрнүүд һүжэрөө 

10:38

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын һалбарида 1,3 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ 

10:12

​В Улан-Удэ прошёл посвящённый Алдару Цыденжапову фестиваль спортивных единоборств 

09:45

Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха 

08:45

Зурхай на ​25 марта, 20 лунный день 

08:25

​Ветреная погода и до +8 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 25 марта 

Наши издания