Главная / Новости /Культура / ​Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда баримтата болон уран һайханай фильмүүдэй фестиваль үнгэргэгдэхэ

​Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда баримтата болон уран һайханай фильмүүдэй фестиваль үнгэргэгдэхэ

09-10-2018

Буряад Уласай Үндэһэтэнэй номой санда октябриин 12-то үдэрэй 12 сагһаа Буряад уласта, тэрэ тоодо “Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ” гэһэн программаар буулгагдаһан баримтата болон уран һайханай фильмүүдэй фестиваль үнгэргэгдэхэ.

Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ, буряад хэлэн гүрэнэй хэлэн гэһэн бодолгын үүргэ үргэдхэхэ гэһэн зорилго бэелүүлэгдэнэ. Тиимэһээ буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын программанууд бэлдэгдэжэ, тэдэниие бэелүүлгэдэ мүнгэн һомологдоно. Нэрлэбэл, «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ», «Гүрэнэй болон нютагай засагай байгууламжын номой сангуудта буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн номуудай жаса үргэдхэлгэ» гэһэн программанууд болоно.

Буряад Уласай соёлой яаманай хэблэлэй албанай гэрэл зураг

2007 онһоо хойшо «Буряад хэлэнэй үдэр» гэһэн уласай һайндэр байгуулагдажа, үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэнэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ буряад уран зохёолшодой, ирагуу найрагшадай, зүжэгшэдэй, уран зурашаадай ажаябуулгада зорюулагдаһан, уран һайханай-анимационно фильмүүд эдэбхитэй буулгагдана.

Үндэһэтэнэй номой санда үдэрэй 12 сагһаа «Хууршан» гэһэн буряад хэлэн дээрэ буулгагдаһан фильм харуулагдаха. Удаань Баир Уладаевай ород хэлэн дээрэ буулгаһан «Хранители» гэһэн фильм харагшадта дурадхагдаха.

Үдэрэй 14 сагһаа Дондок Улзытуевай зохёохы ажалда зорюулагдаһан, «Ая Гангын дуушан» гэһэн баримтата фильм харуулагдаха. Тиихэдэ Николай Дамдиновой зохёохы замда зорюулагдаһан «Арсалдаан», удаань ирагуу найрагша Цырендулма Дондогойдо зорюулагдаһан «Холын харгыда» гэһэн фильмүүд буряад хэлэн дээрэ харуулагдаха.

Үдэрэй 16 сагһаа П.И. Чайковскийн нэрэмжэтэ соёл урлагай колледжын «1975 оной алтан хэблэл» гэһэн баримтата фильм олондо дурадхагдаха. Удаань Буряад Уласай Үндэһэтэнэй музейн «Мүнгэн сэдьхэл – Серебряная душа Бурятии» гэһэн баримтата фильм харуулагдаха. 


Теги: буряад хэлэн Буряад Улас буряад фильмНаши издания