Главная / Новости /Власть / ​Алексей Цыденов: «Гурбадахи хүүргэ бариха асуудал шиидхэгдэхэ тээшээ»

​Алексей Цыденов: «Гурбадахи хүүргэ бариха асуудал шиидхэгдэхэ тээшээ»

10-10-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Интернедэй аргаар арад зонтоёо шууд харилсажа байдаг. Октябриин 5-ай орой саг­та Алексей Самбуевич Фейсбугай нюур хуудаһандаа мүнөө хэжэ ябаһан ажал тухайгаа тоособо. Алексей Цыденовэй бэшэһэн постта олон уншагшадай һонорто хүргэнэбди:

«Хүндэтэ нютагаархид!

Ээлжээтэ удаагаа Буряад оронһоо удаанаар гаража ошобоб. Хаагуур, ямар ажалаар ябаһан тухайгаа тоб­шохон хэлэхэ хүсэлтэйб.

Декабрь һарада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын хүтэлбэри доро май һарын зарлиг бэелүүлхэ асуудалаар Госсоведэй зүблөөн үнгэрхөөр хараалагдана. Тэрэ сугла­анда аюул оһолгүй ба һайн харгын үндэһэн бүтэсэ (инфраструктура) һайжаруулха асуудалаар һанамжа дурадхалнуудые бэлдэхэ талаар бүлэг хүтэлхэ ажалые зам тээбэ­риин сайд Е.И. Дитрих бидэ хоёр­то даалгагдаһан байгаа. Тиимэһээ мүнөө байһан харгын ажахыда сэгнэлтэ үгэжэ, Юрэнхылэгшэдэ өөһэдынгөө дурадхалнуудые оруул­жа, май һарын зарлигта хэлэгдэһэн зорилгонуудые яажа дүүргэхэб гэһэн асуудалда харюу үгэхэ ёһотойбди. Декабрь һара болотор эдэ асуудал­нуудые Ород гүрэнэй бүхы нютаг можонуудтай, Засагай газартай бо­лон Юрэнхылэгшын Захиргаантай зүбшэн хэлсэжэ үрдихэ хэрэгтэй. Энэ ажалда ябаа хадаа Буряад оронойн­гоо харгы заһаха дурадхалнуудаа нэн түрүүн оруулха һанаатайб.

Эндээ гэжэ хэлэхэдэ, бэлэншье хэ­рэг бэшэ байна.

Ажал хэгдэжэ эхилһэн. Ородой Холбоото Уласай Зам тээбэриин яамантай ба Юрэнхылэгшын Захирга­антай ажалай уулзалганууд болоод байна.

Октябриин 3-5-ай үдэрнүүдтэ Россиин элшэ хүсэнэй ехэ хурал­даанда хабааданаб. Тус хуралдаан­да Минэнергын, Минстройн сайд түшэмэлнүүдтэй, Гүрэнэй Дүүмын депутадуудтай болон бэшэ хабаадагшадтай уулзажа, Буряадта хуушарһан дулаанай сүлжээ (тепло­сети) шэнэдхэхэ асуудалнуудые ураг­шалуулнаб. Хуушарһан, һандарха туйлдаа хүрэһэн гэр байраһаа нүүлгэхэ федеральна программада адляар дулаанай сүлжээ шэнэдхэ­хэ талаар шэнэ программа зохёохо хэрэгтэй гэһэн һанамжа оруулнаб. Юундэб гэхэдэ, дулаанай сүлжээн баһал хуушаржа, усалай байдалтай болоһон. Гэр байрын хангамжын үнэ сэн дээшэлүүлжэ, ажаһуугшадай ээм дээрэ тохоһоной аргаар дулаанай сүлжээ заһабарилнабди гэдэгнай бу­руу ябадал гэжэ һанагшаб.

Циклотрон бариха талаар хүрэнгэ оруулагшатай (инвестортэй) ээлжээтэ уулзалга үнгэргөөб. Энэ ажал бол Ядерна анагааха ухаанай түб байгу­улха түсэлэй хэмжээндэ ябуулагда­на. Хүрэнгэ оруулагшатай үгөө ойлголсоод лэ байнабди.

Засагай газарай түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Силуанов Антон Германовичтэй уулзааб. Мүльһэн елүүрэй (ледово) ордондо мүнгэ һомолхо тухай хөөрэлдөөб. Юрэнхы­лэгшын ба Засагай газарай зохихо даабаринуудай ба Минспортын дэм­жэлгын байгаашье һаа, даб дээрээ бюджедтэ энэ барилга ороогүй бай­на. Мүльһэн елүүрэй ордон барижа үгэхэ хүрэнгэтэн бии. Эсэсэй шиид­хэбэриин гараагүй байһаншье һаа, тэрэ хүрэнгэтэн хамаг харюусалга өөр дээрээ абажа, проектын ажалну­удые эрхилжэ эхилээ юм.

Октябриин 10-да Ульяновскда Владимир Путинай хабаадалгатай Спортын талаар зүблэлэй суглаан үнгэрхэ. Би баһа оролсохоб. Минии зорилгонууд тэрэл зандаа. Спортын талаар манай оролдолго дэмы бэшэ байна. Манай хэһэн ажал үрэ дүнтэй. 2017 ондо спортын шугамаар федеральна һомололго 69 сая түхэриг байһан һаа, байгша ондо 103 саяда хүрөө, харин ерэхэ жэлдэ 313 сая­да хүрэхэ. 2019 ондо һур харбаанай ордон, Мухар-Шэбэртэ ба Бэшүүртэ спортын ордонууд, хото аймагууда­ар шэнэ стадионууд баригдажа эхил­хэ, спортын хэрэгсэлнүүд абтаха юм.

Хүүгэдэй сэсэрлигэй асуудала­ар болбосоролой орлогшо сайд П.С. Зенковичто орооб. Хэрбээ һургуулинуудта гурбадахи халаан усадха­ха талаар мүнгэн тодорхой болоһон һаа, хүүгэдэй сэсэрлигүүдээр юумэн үшөөл эли бэшэ. Болбосоролой яа­мантай хэды сэсэрлиг бариха тухай хэлсэһэмди (6 миллиард түхэригэй 27 сэсэрлиг хэрэгтэй). Теэд хаанаһаа энэ мүнгэн гарахаб гэһэн асуудалда харюу олдоогүй бшуу. Понедельниг­тэ сэсэрлигэй асуудалаар Юрэнхы сайдай орлогшо Голикова Татьяна Алексеевнада орохо болооб. Минии бодолоор, энэ асуудал зүб тээшээ шиидхэгдэхэ байха.

Улаан-Үдэ хотодо гурбадахи хүүргэ бариха мүнгэнэй асуудалаар Зам тээбэриин яаманда орохоб.

Понедельнигтэ вице-премьер М.А. Акимовта ошохоб. Харгы, хилэ гараха зам, гурбадахи хүүргэ ба зам тээбэриин үндэһэн бүтэсэ (транс­портын инфраструктура) тухай хэ­лэхэб. Тиихэдэ Госсоведэй ажалай бүлгэмэй зүблөөндэ бэлдэхэ асуудал баһа хэлсэхэбди. Гурбадахи хүүргэдэ мүнгэ һомолхо тухай шиидхэбэри ойртоод лэ байна. Юрэнхылэгшын май һарын зарлиг манай талада байна, тэрэниие дүүргэхын тулада автомашинын харгы бариха ажалые эршэдүүлхэ хэрэгтэй юм.

Үсэгэлдэр Россиин Засагай газа­рай зүблөөн үнгэрөө, тэндэ Засагай газарай нөөсэ жасаһаа Турунтаево-Хурамхаан харгыда нэмэлтэ 350 сая түхэриг энэ жэл үгтэхэ тухай шиид­хэбэри абтаа.

Октябриин 11-12-то Белорусси­ин Могилёвто нютаг можонуудай хуралдаанда оролсохоб. Брестын ба Гомельскын можонуудтай хамтын ажалай хэрээ хэлсээндэ гараа таби­хабди. Тэрэ тоодо беларусууд манда хүдөө ажахын ямар техникэ ба ямар үнэ сэнтэйгээр оруулха аргатайб гэжэ һурагшалхаб.

Октябриин 13-да гэртээ буса­хаб!», – гээд, Алексей Цыденов тоо­соогоо дүүргэбэ.


Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ бэлдэбэ

Теги: Москва хото Алексей Цыденов мүльһэн ордон Буряад Уласай Толгойлогшо Буряад уласта гурбадахи хүүргэ18:11

Иркутянка выиграла в отборном туре чемпионата по чтению вслух в Улан-Удэ 

17:26

​Дамбинима Самбуев: «Үбшэ аргалхаһаа һэргылһэниинь дээрэ» 

16:44

​«Инженерные каникулы» для школьников стартовали в детском технопарке Улан-Удэ 

16:23

​Лесной спецназ Бурятии готовится к новому пожароопасному сезону 

15:48

​Алдар Цыденжаповай мүнхэ дурасхаалда 

15:24

​Тариф за вывоз мусора установили в Бурятии 

14:56

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ородой Холбоото Уласай Гүрэнэй зүблэлэй суглаанда хабаадана 

13:56

​Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой России по армрестлингу 

13:18

​Үйлэдбэрилһэн эдеэгээ яагаад дэлгэрүүлхэб? 

11:58

​Информационный декадник по борьбе с туберкулёзом стартовал в Бурятии 

11:54

​Залуушуулай үүсхэлнүүд дэмжэгдэхэ 

11:23

​Конкурс грантов для молодежи стартовал в Бурятии 

10:54

​Поезд-выставку «Сирийский перелом» посетили 3 тысячи жителей Северобайкальска 

10:04

​Хашагай аюулта хаһа эхилэнхэй 

09:40

​Гиревики из Бурятии выступят на первенствах Европы и мира 

09:24

​Туберкулёзһоо һэргылхэ хэрэгтэй 

09:13

Татьяна Хамаганова: «…Я МУХОРШИБИРСКАЯ СЕМЕЙСКАЯ» 

08:45

Зурхай на ​26 марта, 21 лунный день 

08:25

Синоптики прогнозируют холодную и ветреную погоду в Бурятии сегодня, 26 марта 

Наши издания