Главная / Новости /Власть / ​Гурбан аймагта һунгамалнуудай зүблэл һэлгэбэ

​Гурбан аймагта һунгамалнуудай зүблэл һэлгэбэ

10-10-2018

Ольга Киршина

Сарюна Баторовагай гэрэл зураг

Сентябриин 9-дэ Буряад Ула­ста ганса Арадай Хурал­да һунгалта болоо бэшэ, мүн зарим аймагуудай за­саг дарганар, аймагай зүблэлэй һунгамалнууд, сомоной дарга­нар һунгагдаа. Тэрэ сагһаа хойшо үнгэрһэн һарын туршада танил­салгын болон эмхидхэлэй ажалну­уд үргэнөөр ябуулагдаа.

Тиигэжэ Ярууна аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй зургаадахи зарлал ажалаа эхилбэ. Сентябриин 9-дэ 15 депутат шэнээр һунгагдаа. Бултанда мандат барюулагдаа. Мүн тиихэдэ Шиирингэ һууринай сомо­ной даргаар һунгагдаһан Санжидма Хабаева үнэмшэлгэ абаба. Ярууна аймагай һунгалтын комиссиин хүтэлбэрилэгшэ Александр Тышкенов энэ баяртай үйлэ хэрэг бүтээбэ.

Эмхидхэлэй түрүүшын сессидэ Арадай Хуралда адли түрүүшын үгэ эгээл үндэр наһатай һунгамалда үгтөө гэжэ Ярууна аймагай захирга­ан мэдээсэнэ. Энэ хадаа Дулма До­ржиевна Турунхаева болоно гээшэ.

Ольга Киршина аймагай зүблэлэй түрүүлэгшын һуури эзэлээ. Энэ һуурида тэрэ гансаараа дэбжүүлэгдээ. Урдахи зарлалда Ольга Георгиевна социальна хэрэгүүдэй талаар комиссида ажалаа ябуулдаг байгаа.

Бүхы сугларагшадые аймагай за­саг дарга Цыденжап Шагдаров амаршалжа, дүтын харилсаа холбоотой­гоор хүдэлхэ бэзэбди гэжэ найдан тэмдэглээ.

Баһал сентябриин 9-дэ Ивалга аймагта зургаадахи зарлалай һунгамалнуудай нэрэнүүд тодороо. Эндэ­хи һунгамалнуудай зүблэлэй бүридэлдэ 15 хүн юм.

Ивалга һууринда болоһон түрүүшын эмхидхэлэй сессидэ Буря­ад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Александр Цыденов хабаадалсаһан байна.

Аяар табан хүн һунгамалнуудай зүблэл хүтэлбэрилхөө һанаһанаа мэдүүлээ. Залуу һунгамал Виктор Пастухов энэ харюусалгата һуури эзэлбэ.

Виктор Пастухов

Иван Подберёзкиной гэрэл зураг

Түнхэн аймагта эгээл орёо һунгалта болохо гэжэ хараалаг­даа. Юуб гэхэдэ, урдахи зарлалай һунгамалнууд өөһэдөө сагһаа урид болзороо хаһаһан байна. Буряа­дай Толгойлогшо Алексей Цыде­нов Түнхэн ошожо, аймагай захиргаанай болон һунгамалнуудай зүрилдөө иигэжэ тогтоогоо бэлэй гээд һануулая. Тэдэнэй дунда элдэб аашата ябуулганууд һунгалтын үедэ дахинаа тохёолдохо гэжэ олон хүн хүлеэгээ. Тиимэһээ эндэ һунгалта шаг шууяагүй үнгэрһэниинь һайшаалтай.

Түнхэн аймагай һунгамалнуудай зүблэл 18 хүнһөө бүридэнэ гээшэ. Тэдэнэй 9 һунгамалые арад зон һунгадаг. Мүн нүгөө 9-иинь намай бүридэлөөр зүблэлдэ оруулагдадаг юм.

Түрүүшын сессидэ шэнэ хүтэлбэрилэгшэ томилогдоо. Энэ һуури Баир Байминов эзэлһэн байна. 2016 онһоо хойшо тэрэ аймагай засаг даргын орлогшоор хүдэлдэг һэн. Түрүүлэгшын орлогшоор КПРФ намай гэшүүн Дамба Тышкеев һунгагдаа.

Баир Байминов

Борис Балдановай гэрэл зураг

Иигэжэ аймагуудай шэнэ һунгамалнууд хүнгэн бэшэ ажалаа эхилбэ.

Борис БАЛДАНОВ

Борис БАЛДАНОВ

Теги:17:28

Штормовой ветер и сильный снег ожидаются в Бурятии 

17:13

​Жители Бурятии начали получать льготные спутниковые антенны для цифрового ТВ 

16:38

Байгал далайгаа хамгаалхаар бэлэн 

15:58

​Буряад хүнэй юртэмсэ 

15:30

​Навруз Байрам отметили национальные диаспоры в Улан-Удэ 

14:53

Малый бизнес Бурятии научат участвовать в госзакупках 

14:29

​2019 ондо Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ 

13:32

​Как западные буряты отмечали появление младенца  

13:13

​Буряад уласай Хяагта аймагта ойн түймэрнүүд һүжэрөө 

10:38

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын һалбарида 1,3 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ 

10:12

​В Улан-Удэ прошёл посвящённый Алдару Цыденжапову фестиваль спортивных единоборств 

09:45

Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха 

08:45

Зурхай на ​25 марта, 20 лунный день 

08:25

​Ветреная погода и до +8 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 25 марта 

Наши издания