Главная / Новости /Власть / Хүдөө һууринууд хубилалта хүлеэнэ

Хүдөө һууринууд хубилалта хүлеэнэ

10-10-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай зургаадахи зарла­лай бүридэлдэ Мухар-Шэбэр аймагһаа Пётр Лукич Носков ороһон байна. Түрүүшын сессиин шиид­хэбэреэр Газарай асуудалнуудай, аграрна бодол­гын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хороони­ие тэрэ ударидажа эхилээ. Тиимэһээ шэнэ һунгамалай хараса хүдөө һууринууд руу шэглүүлэгдэнхэй гээд, хөөрөөнһөөнь ойлгобобди.

Бэрхэшээл

“Гансашье Буряадай бэшэ, мүн бүхы гүрэн дотор­хи хамагай ехэ бэрхэшээл хүдөө һууринуудтай хабаа­тай. Залуу халаан һайн бай­дал бэдэржэ, хото руу яба­шана. Үлгэ һалга болоһон үбгэд, хүгшэд лэ нютагтаа үлэнхэй гээд адаглааб. Иимэ байдал мэтэр хубилгахын аргагүй. Эгээл тиимэһээ на­май һунгабалтнай, “диваа­жинай” орон гансата бай­гуулхаб гэжэ хэнииешье найдуулаагүйб. 90 гаран уул­залгануудые хэжэ, Мухар-Шэбэрэй ажаһуугшадай бай­дал бодотоор мэдэхэ болооб, - гэжэ Пётр Лукич һанаһанаа хэлэжэ оробо. -Үхибүүдэй тооһоо салингай хэмжээ дулдыдадаг болгоһомнай - тон буруу. Мүнөө боло­ходо, үсөөн үхибүүдтэй хүдөөгэй һургуулинуудта залуу багшанар тогтоногүй. Элүүрые хамгаалгадашье баһал тиимэ. Хэрбэеэ хо­тодо һургуулинууд болон сэсэрлигүүд дуталдана һаа, хүдөө һууринуудта 400 үхибүү һургахаар арга бо­ломжотой һургуулида 100 үхибүүн ябана. Иимэ томо байшан түлиһэнэй хэрэг бии гү? Хүдөө һууринууднай хооһоржол байна. Ажал хэ­хээр түлэг наһандаа ябаг­шад Улаан-Үдын дэргэдэ түбхинэнхэй. Харамтайнь гэхэдэ, саг зуурын ажалаар бэеэ тэжээгээд ябана. Ажа­лай байгаал һаа, тэдэн нюта­гаа бусахаар бэлэн”.

Шиидхэбэри

“Мүнөө оньһон тех­никын арга боломжо урданайхиһаа холо урда гаранхай. Эгээл тиимэһээ газар элдүүрилгэдэ олон гар хэ­рэгтэй бэшэ. Гэбэшье газар­най хуу хубаарилагданхай гээд мэдэнэбди. Тиимэһээ түлбэритөөр ашаглахынь тулада МТС байгуулха хэрэг­тэй болоод байна. Хэжэнгэ аймагай ажаһуугшад иимэ хэрэг бусадһаа урда үүсхээд байна. Тэрэ жэшээень ха­лан абаха ёһотойбди, - гэжэ Пётр Носков хөөрөөгөө үргэлжэлүүлбэ. - Буряа­даймнай уларил шэрүүн. Таарахаар лэ газартань таряа ургуулха хэрэгтэй. Гэбэшье мал ажахыгаал хүгжөөхэмнай шухала. Ти­ихэдээ һү үйлэдбэрилгээр урда гарахагүйбди. Бару­ун можо нютагуудта нэгэ үнеэнһээ жэлэй турша­да 15-17 мянган литр һү һаадаг һаань, бидэ тиигэ­жэ шадахагүйбди. Гэбэшье уласайнгаа һургуули болон сэсэрлигүүдые һүмбэйгөөр хангахын тулада хэдыхэн лэ комплекс байлгаха хэрэгтэй. Мяханай үүлтэртэ мал манай тала дайдада үсхэбэрилхэ шухала. Дүнгүүдһээ улам­жалан, гүрэнэй туһаламжа ябуулха байгаабди. Туйлал­та ехэтэй шэглэл хүгжөөхэ болонобди. Хүдөө ажахы руу федеральна болон ула­сай һанһаа 900 сая түхэриг һомологдоно. Тэрэнээ зүбөөр хубаахал байгаабди”.

\

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас Пётр Носков хүдөө нютагНаши издания