Главная / Новости /Общество / ​Түрэлхи хэлээ түхөөн заагшад

​Түрэлхи хэлээ түхөөн заагшад

10-10-2018

Буряад хэлэ ба уран зохёолой баг­шанар “Жэлэй эрхим багша” гэһэн заншалта урилдаанда бусад хэшээлнүүдэй багшанартай адли хабаадалсахаһаа гадна зорюута буряад хэлэ ба уран зохёолой багшанарта гэжэ зохёогдоһон “Эрхим багша” урилдаанда хаба шадалаа туршадаг юм. Тиихэдээ нэгэ жэлынь - уласай, нүгөө жэлынь - уласхоо­рондын хэмжээндэ үнгэргэгдэдэг заншал­тай.

2016 ондо Монголһоо, Хитадһаа, Үбэр Байгалай хизаарһаа, Эрхүү можоһоо багша­нар хабаадалсажа, урилдаан уласхоорондын хэмжээндэ гараһан юм гэжэ һануулая. Нё­дондо ганса Буряад ороноймнай багшанар мүрысөө һэн. Харин энэ удаа ноябриин 19- һөө 24 болотор хугасаада Улаан-Үдэ хотодо Буряадай багшанарай колледждо “Эрхим багша” урилдаан хоёрдохиёо уласхоорондын хэмжээндэ үнгэргэгдэхэнь.

Тиин октябриин 8-да Буряадай багшана­рай колледжын Буряад хэлэ ба үндэһэн со­ёлой факультедэй декан Баирма Бастуевна Лхасарановагай хүтэлбэри доро энэ урил­даанай эмхидхэлэй хороонойхид сугларжа, бэлдэлгын ажал ябуулжа эхилбэ. Буряад хэлэ ба уран зохёолой бэлигтэй багшана­рые элирүүлхэ, түрүү дүй дүршэлнүүдыень дэлгэрүүлхэ, тэдэнэй уласхоорондын харил­саа холбоонуудые хүгжөөхэ, мүн тиихэдэ бүхы Буряадта, Үбэр Байгалай хизаарай бо­лон Эрхүү можын буряад нютагуудта, хари гүрэнүүдтэ буряад хэлэ зааха талаар ниитэ нэгэ һуралсалай дэбисхэр тогтоохо зорилго­нууд табигдана гээшэ.

“Эрхим багша” урилдаан жэлһээ жэл­дэ һонирхолтой боложол байдаг. Энэ удаа бүришье һонин шэнэ шата хараалагданхай. Зүгөөр ямар бэ гэжэ мүнөөгүүр дуулгаха эрхэгүйб. Урилдаан заншалта ёһоороо Буря­адай багшанарай колледждо үнгэргэгдэхэ, зарим шатануудынь 29-дэхи буряад гимна­зида болон Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-ин­тернадта болохо.

Урилдаанай эмхидхэн байгуулагшад гэ­бэл, Буряадай Болбосоролой ба эрдэм ухаа­най яаман, Буряадай болбосоролой бодол­гын дээдэ һургуули, Буряадай багшанарай колледж, Буряад хэлэ ба уран зохёолой баг­шанарай эблэл, Үндэһэн соёлой һуралсалай эмхи зургаануудай эблэл мүн.

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги: буряад хэлэнэй багша Буряад Улас Буряад хэлэнэй багшанарай мүрысөөн17:28

Штормовой ветер и сильный снег ожидаются в Бурятии 

17:13

​Жители Бурятии начали получать льготные спутниковые антенны для цифрового ТВ 

16:38

Байгал далайгаа хамгаалхаар бэлэн 

15:58

​Буряад хүнэй юртэмсэ 

15:30

​Навруз Байрам отметили национальные диаспоры в Улан-Удэ 

14:53

Малый бизнес Бурятии научат участвовать в госзакупках 

14:29

​2019 ондо Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл бэелүүлгэ үргэлжэлүүлэгдэхэ 

13:32

​Как западные буряты отмечали появление младенца  

13:13

​Буряад уласай Хяагта аймагта ойн түймэрнүүд һүжэрөө 

10:38

​Буряад Уласта элүүрые хамгаалгын һалбарида 1,3 миллиард түхэриг шэглүүлэгдэхэ 

10:12

​В Улан-Удэ прошёл посвящённый Алдару Цыденжапову фестиваль спортивных единоборств 

09:45

Буряад Улас анха түрүүшынхиеэ «Торгон зам» - 2019 гэһэн уласхоорондын ралли урилдаанда хабаадаха 

08:45

Зурхай на ​25 марта, 20 лунный день 

08:25

​Ветреная погода и до +8 градусов ожидается в Бурятии сегодня, 25 марта 

Наши издания