Главная / Новости /Спорт / ​Иосиф Кобзоной дурасхаалда

​Иосиф Кобзоной дурасхаалда

11-10-2018

Буряадай тамиршад юһэн медальтай Ага тосхонһоо бусаба. 15-дахияа боксоор бүхэроссиин мүрысөөн тэндэ үнгэрөө.

Мүнөө жэлэй мүрысөөн СССР-эй арадай артист Иосиф Давыдович Кобзоной мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаа. Үшөө 2003 ондо арадай ар­тист иимэ хэмжээ ябуулга Агинское һууринда үнгэргэхэ гэжэ шиидхэбэри абаа бэлэй. Тэрэ гэһээр Иосиф Кобзон жэл бүри мүрысөөндэ ерэжэ, шалгарһан тамиршадта шан барюулдаг һэн. Хари мүнөө жэл тус хэмжээн арадай артистгүй түрүүшынхиеэ бо­лобо гээшэ.

Дүрбэн үдэрэй туршада шанга тулалдаануудые агын­хид хараа. Тэрээндэ Эрхүү мо­жын, Үбэр Байгалай хизаарай, Монгол ороной, Буряад болон Хакас Уласуудай түлөөлэгшэд хабаадаһан байна.

75 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Улаан-Үдэ хотын Максим Парфёнов алтан ме­дальда хүртөө. Үшөө тиихэдэ Максимда тусхай шан барюу­лагдаа.

Финальна уулзалгануудта хабаадаһан Наталья Коросте­лева, Алексей Уфимцев, Борис Зориктуев болон Олег Елиза­ров гэгшэд шангай хоёрдохи һууринуудые эзэлээ.

Сергей Горда, Вираб Марга­рян, Кирилл Баландин болон Виталий Ананин гэгшэд гурба­дахи һууринуудта гараа.

“Эрхим шүүгшэ” гэһэн тус­хай шанда Буряадай Степан Ба­тиров хүртөө.

Иосиф Кобзоной нэрэмжэ­тэ жасын захиралай орлогшо Александр Бородулин Агин­ское тосхондо үнгэргэгдэһэн мүрысөөндэ зорюулжа ерэһэн байна.

«Иосиф Давыдович наһа бараа гээд мүрысөө тогтоохогүйбди. Үшөө бүри үндэр ша­тада гаргахаа оролдохобди», - гэжэ Александр Бородулин шан барюулжа байгаад тэмдэглээ.

www.aginskoe.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Борис БАЛДАНОВ

Теги: боксоор мүрысөөн Үбэр Байгалай хизаар Ага тойрог Ага нютагНаши издания