Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ абанарай үдэр тэмдэглэгдэхэ

​Буряад Уласта анха түрүүшынхиеэ абанарай үдэр тэмдэглэгдэхэ

12-10-2018

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон Арадай Хурал октябриин 28-да абанарай үдэр тэмдэглэхэ тухай тогтоол абаһан байна.

Абанарай үдэртэ дашарамдуулан, Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаман #Папы разные важны, папы разные нужны гэһэн интернет-акцинуудые эмхидхэнэ. Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл, «Инстаграмм», «Фэйсбук», «Вконтакте» сүлжээнүүдтэ аба тухайгаа, хаана хүдэлдэг, юугээр һонирходог гэжэ бэшэхэ хэрэгтэй. Хүн бүхэн абадаа баяраа мэдүүлжэ, акцида хабаадаха аргатай. Аба тухайгаа яажа бэшэхэб гэһэн тусхай заабари үгы, һанаһан соогоо бэшэжэ болоно. Абатаяа буулгаһан селфи зураг сүлжээндэ табибал, һайшаалтай.

Тиихэдэ аба тухай зураглалда заатагүй #Папы разные важны, папы разные нужны гэһэн хэштег табигдаха ёһотой. Энэ тэмдэгггүйгөөр мүрысөө эмхидхэгшэд зураглал хараадаа абахагүй. 2018 оной октябриин 23 болотор мүрысөөн соносхогдоно.

Аба тухай эрхим зураглал октябриин 25-да баярай хэмжээ ябуулгада урмашуулагдаха. Хэмжээ ябуулгада эдэбхитэй хабаадахые мүрысөө эмхидхэгшэд уряална. 


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Буряад Уласай Ниигэмэй хамгаалгын яаман абанарай үдэрНаши издания