Главная / Новости /Культура / ​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо

​«Наран» ансамбль – Санкт-Петербург хотодо

17-10-2018

Байгша оной октябриин 5-һаа 8 болотор Санкт- Петербург хотодо үнгэрһэн хатарай ехэ нааданда Ородой Холбоото Уласай мянга гурбан зуун бүлгэм сугларhан байна.

Энэ ехэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай дуу, хатарай «Наран» гэжэ хүүгэдэй жэшээтэ бүлгэм хабаадажа ерээ. Һургуулиин 22 hурагшые Оюна Вале­рьевна Лыгденова Арюна Николаевна Жанчикова хоёр ударидажа ошоhон. “Наран” бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ Арюна Николаевна гоё гэг­шын «Баатарай соло» гэhэн шэнэ хатар найруулан таби­жа, Санкт-Петербург хотын харагшадай сэдьхэл ханаагаа, нюдэ хужарлуулаа.

Уласхоорондын дэли­сэтэй энэ урилдаан хоёр шатаhаа бүридэhэн. Түрүүшын үдэртэнь бүхы бүлгэмүүд уран бэлигэйнгээ талааниие харуулаа. Эгээл эрхим хорин табан хатар түгэсхэлэй шатада ороhон байна. «Наран» бүлгэм түрүүшын үдэр түрүүлжэ, нэ­гэдэхи hуури эзэлжэ шадаа. Түгэсхэлэй шатада манай хатаршад бүхы арга шадалаа гаргажа, буряад хатарайнгаа шэг шарай харуулжа, 1-дэхи hууриин лауреат боложо, “Үндэhэн соёлойнгоо ёhо заншалые сахижа ябаhанай түлөө” гэhэн тусхай бэлэг абажа, 5 мянган түхэриг шанда хүртөө. Гран-придэ хүртэhэн бүлгэмүүд гэхэдэ, Челябинск хотын «Ералаш», Нижегородско можын По­чинки тосхоной «Импульс», Москва хотын «Виртус» мүн.

«Салют талантов» гэhэн найма дугаар уласхоорон­дын хатарай проектын жюриин гэшүүд В. Васи­льева, А. Могилева, В. Рома­новская, Ю. Деревягина, Ю. Филиппова-Бугакова манай хатар ехэ һайшаажа, буряад хубсаhыемнай тэмдэглэжэ, hурагшадые урмашуулжа, эрхим сэгнэлтэ үгэhэн бай­на.

Санкт-Петербург хотын Эрмитаж, Петергоф, «Крейсер Аврора», Невский проспект, Исаакиевский собор гэhэн үзэсхэлэнтэ газарнуудаар hурагшад аяншалжа, баяртайгаар сагаа үнгэргэжэ ерээ.

Энэ хэмжээ ябуулгада ха­баадахыень дэмжэhэн, мүнгэ hомолhон Буряад Уласай Болбосоролой ба эрдэм уха­анай яаманиие болон Баир Баторович Жалсанов сайд­та hургуулиин захиргаанай, бүлгэмэй үмэнэһөө баярые хүргэнэбди.

ЭЛШЭТЭМЭ Оюун


Теги: Буряад Улас Санкт-Петербург хото хүүгэдэй хатарай ансамбль хатарай мүрысөөнНаши издания