Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Хэжэнгэ, Ярууна аймагуудта харгы заһабарилга шалгаха тухай Алексей Цыденов даалгаба

​Буряад Уласай Хэжэнгэ, Ярууна аймагуудта харгы заһабарилга шалгаха тухай Алексей Цыденов даалгаба

19-10-2018

Хэжэнгэ, Загарай аймагуудай ажаһуугшадһаа харгы заһабарилагдахагүй ушарһаа олоор гомдол ороһон байна. Энэ тохёолдоһон байдал шиидхэхэ талаар Буряад Уласай Засагай газарай түсэблэлгын суглаанда Алексей Цыденов Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманда даалгаба.

Эндэ хадаа Ярууна аймагай Улаан-Үдэ-Романовка- Шэтэ, Хэжэнгэ аймагай Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори гэһэн уласай харгы тухай хэлэгдэнэ.

- Заһабарилга хэгдэнэгүй – бидэ дахин харгын заһабарилга хэхэ эмхинүүдтэй худалдаа үнгэргэнэбди. Энэ ушарһаа харгыда заһабарилга оройдоо хэгдэнэгүй. Хайшан гэжэ эдэ харгынуудые нормативта оруулхабди гэжэ шиидхэхыетнай даалганаб, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Энэ асуудал шиидхэхэ талаар Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар орлогшо Евгений Луковников болон транспортын сайдай орлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Назимов харюусаха юм. Октябриин 20-до эдэнэр харгы шалгаха.

- Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори шэглэлэй харгыда 2016 онһоо хойшо харгы заһаха «Лидер», «Дарханстрой», «СК Управление строительства-620» эмхинүүдэй ажалдаа хайша хэрэгээр хандаһанһаа боложо, гүрэнэй хэлсээнүүд хүсэеэ алдаа. 2018 ондо Хэжэнгэ аймагай уласай харгы заһабарилгада 10,9 сая түхэриг һомологдоо, тиихэдэ 1,5 сая түхэригтэ харгынуудта нүхэ бүтүүлхэ ажал хэгдээ, - гэжэ Буряад Уласай Транспортын яаманда хэлэбэ.

Транспортын яаманай мэдээсэһээр, Улаан-Үдэ-Загарай-Хэжэнгэ-Хори шэглэлэй харгын Загарай аймагай 112-134 модоной зайда, Хэжэнгэ аймагай 190-197 модоной зайда, Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ харгын Ярууна аймагай 264-294 модоной зайда харгы барилгада 351 сая түхэриг хэрэгтэй.

- Эдэ харгыда заһабарилга хэхэ талаар аукцион үнгэргэлгэ болон гүрэнэй хэлсэнүүдые баталалга 2019 оной эхиндэ түсэблэгдэнэ, - гэжэ Транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахы хүгжөөлгын яаманда мэдээсэбэ. 

Анна Огороднигой гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото харгы заһабарилга Алексей ЦыденовНаши издания