Главная / Новости /Общество / ​Эрхим оюутад Буряад Уласай стипенди абана

​Эрхим оюутад Буряад Уласай стипенди абана

02-11-2018

Һуралсалдаа, эрдэмэй шэнжэлгэнүүдтэ, зохёохы ажаябуулгада, олониитын ажабайдалда шалгарһан 33 оюутад һуралсалай жэлэй эхилһэнһээ хойшо уласай стипенди абана. Тиихэдэ аспирантнуудта 1800 түхэриг, оюутадта 1500 түхэригэй стипенди уласай бюджетһээ болбосоролой эмхидэ түлэгдэдэг стипендидэ нэмэгдэнэ.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай нэгэдэхи орлогшо Галина Фомицкая оюутад болон аспирантнуудые амаршалжа, һуралсалдань амжалта хүсэбэ.

«Эрхим оюутадые амаршалгын баяр ёһолол 24-дэхиеэ эмхидхэгдэнэ. Үнгэрһэн жэлдэ стипенди тухай хуулида хубилалтанууд оруулагдажа, техническэ һалбари нэмэгдэбэ. Байгша ондо энэ һалбариин 3 лауреат уласай стипендидэ хүртэбэ», - гэжэ Галина Фомицкая тэмдэглэбэ.

Уласай стипендидэ хүртэхэ мүрысөөндэ 53 оюутан хабаадаа. Эдэнэр хадаа һүүлэй хоёр семестр эрхимээр дүүргэгшэд болоно.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: Буряад Улас оюутад болбосоролНаши издания