Главная / Новости /Общество / Буряадай бууза -Кавказда

Буряадай бууза -Кавказда

02-11-2018

Пятигорск хотодо «Ородой Холбоото Уласай эдеэ хоол» гэһэн фестивальда ноябриин 4-эй үдэр Буряад Улас заншалта эдеэ хоолоо дэлгэхэ. Ородой Холбоото Уласай арадуудай эдеэ хоол баяншье һаа, нэгэдэмэл гэжэ харуулха, ажаһуугшад соёл уралигай һалбарида, нэгэ гүрэнэй эрхэтэдбди гэжэ хоорондоо харилсан байха зорилготой хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ.

Ородой Холбоото Уласай Соёлой яаманай, аяншалгын талаар федеральна агентствын, загаһа барилгынфедеральна агентствын, Ставрополиин хизаарай засагай газарай, Пятигорск хотын захиргаанай дэмжэлгээр эмхидхэгдэхэ Арадай нэгэдэлгын һайндэрэй хэмжээндэ Пятигорск хотодо «Ородой Холбоото Уласай эдеэ хоол» гэһэн фестиваль үнгэргэгдэхэ. Хойто-Кавказай федеральна тойрогой түб хото Пятигорскын Ленинэй талмайда хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэхэ.

Москва хотын «Орда» ресторанай поварнууд фестивальда Буряад Уласай заншалта хоол - бууза олондо дурадхаха юм. Халуухан бууза амталха дуратайшуул худалдан абаха аргатай байха. Футболоор дэлхэйн чемпионадта ерэһэн хүнүүдые Ородой Холбоото Уласай арадуудай эдеэ хоолтой танилсуулха зорилготой иимэ ажал ябуулагдаһан байгаа. Тиихэдэ фестивалиин «Пикник» газарта айлшад буряад арадай заншалта эдеэ хоол - шүлэ амталха аргатай юм.

Фестивальда хабаадагшад эдеэ хоол бэлдэхэ талаар мастер-классуудта хабаадаха. Тиихэдэ Ород гүрэнэй «Uma2rman» хамталигай тоглолтоор хэмжээ ябуулга түгэсэхэ. 


Теги: бууза Пятигорск буряад арадай заншалта эдеэ хоолНаши издания