Главная / Новости /Спорт / ​Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпион Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

​Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпион Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

02-11-2018

Буряад уласай спортын болон залуушуулай бодолгын яаманай, боксын уласай федерациин хабаадалгатай Ородой Холбоото Уласай боксын федерациин бэлдэһэн мэдүүлгэ Боксын уласхоорондын федерациии гүйсэдхэхы хороон дэмжэбэ. Тиигэжэ 2019 оной Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпион Ородой Холбоото Уласта, Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа.

Тамирай мүрысөөнүүд ехэнхидээ тамирай-спортивна байшанда эмхидхэгдэхэ. Энэ байшанай танхимууд, ехэ хэмжээнэй тамирай мүрысөөнүүдэй үедэ аюулгүй байдал сахиха талаар тусхай эрилтэнүүдтэ таарадаг юм.

- 2019 он хадаа Олимпиин наадануудые угтуулһан жэл гээд тэмдэглэлтэй. Тиимэһээ эхэнэрнүүд 51, 60, 75 кг шэгнүүртэ боксоор дэлхэйн чемпион гэһэн нэрэ зэргын түлөө тулалдахаһаа гадна, Олимпиин наадануудта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ. Манай тамиршад сохом хоёр шэгнүүртэ мүрысэхэ. Эдэ хадаа уласхоорондын классай спортын мастер Наталья Шадрина болон байгша оной Ород гүрэнэй чемпион Дарима Сандакова гэгшэд болоно, - гэжэ Буряад уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдай уялга дүүргэгшэ Иван Козырев хэлэбэ.

Буряад Улас дэлхэйн хэмжээнэй мүрысөөнүүдые үнгэргэхэ эрхэдэ хүртэбэ. Тиихэдэ улас дотор 2018 ондо эхэнэрнүүдэй дунда боксоор Ород гүрэнэй чемпионат, 2015 ондо арбаледээр дэлхэйн чемпионат үнгэргэһэн дүй дүршэлтэй. Энэ шиидхэбэри абалгада Буряад Уласта Ородой Холбоото Уласай Спортын яаман болон Эдэй засагай хүгжэлтын яамануудай можо нютагуудта мүнгэ һомололгын ажалай талаар үнгэргэгдэһэн нүүдэл суглаан нүлөө үзүүлээ.

2019 оной эрэшүүлэй дунда боксоор дэлхэйн чемпионат Ородой Холбоото Уласай Сочи хотодо үнгэргэгдэхэ. Эгээ һүүлшынхиеэ эрэшүүлэй дунда боксоор дэлхэйн чемпионат СССР-тэ 1989 ондо эмхидхэгдэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас боксоор дэлхэйн чемпионат17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания