Главная / Новости /Спорт / ​Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпион Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

​Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпион Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ

02-11-2018

Буряад уласай спортын болон залуушуулай бодолгын яаманай, боксын уласай федерациин хабаадалгатай Ородой Холбоото Уласай боксын федерациин бэлдэһэн мэдүүлгэ Боксын уласхоорондын федерациии гүйсэдхэхы хороон дэмжэбэ. Тиигэжэ 2019 оной Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпион Ородой Холбоото Уласта, Улаан-Үдэдэ үнгэргэгдэхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа.

Тамирай мүрысөөнүүд ехэнхидээ тамирай-спортивна байшанда эмхидхэгдэхэ. Энэ байшанай танхимууд, ехэ хэмжээнэй тамирай мүрысөөнүүдэй үедэ аюулгүй байдал сахиха талаар тусхай эрилтэнүүдтэ таарадаг юм.

- 2019 он хадаа Олимпиин наадануудые угтуулһан жэл гээд тэмдэглэлтэй. Тиимэһээ эхэнэрнүүд 51, 60, 75 кг шэгнүүртэ боксоор дэлхэйн чемпион гэһэн нэрэ зэргын түлөө тулалдахаһаа гадна, Олимпиин наадануудта хабаадаха эрхэдэ хүртэхэ. Манай тамиршад сохом хоёр шэгнүүртэ мүрысэхэ. Эдэ хадаа уласхоорондын классай спортын мастер Наталья Шадрина болон байгша оной Ород гүрэнэй чемпион Дарима Сандакова гэгшэд болоно, - гэжэ Буряад уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайдай уялга дүүргэгшэ Иван Козырев хэлэбэ.

Буряад Улас дэлхэйн хэмжээнэй мүрысөөнүүдые үнгэргэхэ эрхэдэ хүртэбэ. Тиихэдэ улас дотор 2018 ондо эхэнэрнүүдэй дунда боксоор Ород гүрэнэй чемпионат, 2015 ондо арбаледээр дэлхэйн чемпионат үнгэргэһэн дүй дүршэлтэй. Энэ шиидхэбэри абалгада Буряад Уласта Ородой Холбоото Уласай Спортын яаман болон Эдэй засагай хүгжэлтын яамануудай можо нютагуудта мүнгэ һомололгын ажалай талаар үнгэргэгдэһэн нүүдэл суглаан нүлөө үзүүлээ.

2019 оной эрэшүүлэй дунда боксоор дэлхэйн чемпионат Ородой Холбоото Уласай Сочи хотодо үнгэргэгдэхэ. Эгээ һүүлшынхиеэ эрэшүүлэй дунда боксоор дэлхэйн чемпионат СССР-тэ 1989 ондо эмхидхэгдэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас боксоор дэлхэйн чемпионатНаши издания