Главная / Новости /Общество / ​Ородой Холбоото Уласай туг Улаан-Үдэдэ намилзаба

​Ородой Холбоото Уласай туг Улаан-Үдэдэ намилзаба

06-11-2018

Арадай нэгэдэлгын һайндэртэ дашарамдуулан, Улаан-Үдэдэ Соведүүдэй талмай дээрэ эмхинүүдэй хүдэлмэрилэгшэд, олониитын болон залуушуулай эмхинүүд, ветеранууд, тамиршад, оюутад һурагшад сугларжа, митинг үнгэргэгдөө.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сугларагшадые амаршалба.

- Хүндэтэ ажаһуугшад, Арадай нэгэдэлгын һайндэрөөр амаршалнаб! Хүндэ байдалай тохёолдоходо, манай арад зон нэгэдэжэ, ямаршье бэрхэшээлнүүдые дабажа гарадаг. Арад зоной ашаар манай гүрэн хүсэтэй.

Энэ талаар Буряад Улас ёһотой жэшээ болоно. Манай уласта 100-һаа дээшэ үндэһэ яһатан эбтэй эетэй ажаһууна. Бидэ булта уласай хүгжэлтын түлөө ажалаа ябуулнабди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Удаань Соведүүдэй талмай дээр «Манай хүсэн - нэгэдэл» гэһэн олон зоной хабаадалгатай флешмоб эмхидхэгдээ. Мянганһаа дээшэ хүн Ородой Холбоото Уласай 600 кг болон хори табинай хэмжүүртэй туг намилзуулба. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Арадай нэгэдэлгын үдэрНаши издания