Главная / Новости /Культура / ​Уласхоорондын фестивалиин Гран-при шанда Буряадай гүрэнэй цирк хүртэбэ

​Уласхоорондын фестивалиин Гран-при шанда Буряадай гүрэнэй цирк хүртэбэ

06-11-2018

Байгша оной ноябрии1-һээ 4 болотор Луганск хотодо «Циркын ерээдүй» гэһэн Уласхоорондын фестиваль эмхидхэгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряадай гүрэнэй циркын агаарай гимнастнууд Павел Истомин Дулма Пунцукова хоёр мүрысөөнэй Гран-при шанда хүртэбэ. Жюриин гэшүүд, хари гүрэнүүдэй түлөөлэгшэд нэгэн дуугаар түрүүшын һуури Буряадай түлөөлэгшэдтэ олгобо.


"Красавица Ангара и Енисей"- Павел Истомин, Дулма Пунцукова

Хүүгэдэй болон залуушуулай циркын һургуулинуудай, циркын коллективүүдэй хабаадаха «Циркын ерээдүй» гэһэн Уласхоорондын фестиваль 2002 ондо эхиеэ абаһан юм. Луганскын гүрэнэй циркын захирал Дмитрий Касьян тус түсэлэй автор болоно. Түрүүшын фестиваль можо нютагай хэмжээндэ үнгэргэгдэжэ, 2007 онһоо хойшо уласхоорондын хэмжээндэ эмхидхэгдэнэ.

Хүүгэдэй болон залуушуулай циркын коллективүүдэй хоорондоо харилсажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха зорилготой уласхоорондын фестиваль үнгэргэгдэнэ. Фестивалиин байгуулагдаһанһаа хойшо хари гүрэнүүдһээ 1000-һаа дээшэ циркын коллективүүд хабаадаа. Байгша оной фестивальда Украина, Беларусь, Армени, Литва, Узбекистан, Латви, Литва, Эстони, Германи, Швейцари, Швеци, Итали, Испани, Великобритани, Финлянди, Франци, Америкын Холбоото Штадууд болон Ородой Холбоото Уласай артитнар хабаадаһан байна. Тиихэдэ Буряадай гүрэнэй циркын Константин Ли энэ фестивальда хаба шадалаа туршаа.

«Циркын ерээдүй» гэһэн Уласхоорондын фестивалиин хэмжээндэ мүрысөөн, эрдэмэй-практическа хуралдаан, мастер-классууд эмхидхэгдээ.

«Цирковое будущее» сайтһаа гэрэл зурагууд абтаба


Теги: Буряадай цирк ЛуганскНаши издания