Главная / Новости /Культура / ​Арадай нэгэдэлгын үдэр «Байгал» театр тоглолто үнгэргэбэ

​Арадай нэгэдэлгын үдэр «Байгал» театр тоглолто үнгэргэбэ

06-11-2018

Дуу, хатарай «Байгал» театр бэлиг шадабаряараа Монгол ороной харагшадые гайхуулжа ерэһээр, уданшьегүй, ноябриин 4-5-ай үдэрнүүдтэ, нютагаархидаа гүрэнэйнгөө шухала һайндэрөөр амаршалба. Оперо болон баледэй театр соо Арадай нэгэдэлгын үдэртэ зорюулагдаһан тоглолто дурадхажа, талмайгаараа дэлхэйн 9-дэхи хубиие эзэлдэг Ород гүрэнэйнгөө олон тоото арадуудай дуу, хатар гүйсэдхөө.

Украин арадай гопак, грузин лезгинкэ, хальмаг чечердык гэһэн бэе бэеһээ тад ондоо хатарнууд, “Байгал” театрай бүридэлдэ ородог “Дайда” бүлгэмэй сэдьхэлэй хүбшэргэй дайрама хүгжэм, Буряадай арадай артистнар Сэсэгма Сандипова ба Сэсэгма Аюшеева хоёрой гүйсэдхэһэн “Расцветай под солнцем, Грузия моя” гэһэн олон хоолой ниилүүлһэн ирагуу һайхан дуун... Гоёл даа, гоё! Буряадай арадай артистка Цыдып Банчикова “Выйду на улицу” гэһэн ород арадай дуу аягтайгаар хангюурдажа, сугларагшадые хүхеэгээ, Бутидэй Дондок-Цырен ирагуу һайхан хоолойгоороо буряад арадайнгаа дуу гүйсэдхөө. Тоглолтодо хэдэн шэнэ хатар ба дуунууд ороһон байна. Илангаяа татар шэнэ хатар, “Нюдля” гэһэн хальмаг дуун олондо һайшаагдаа.

“Байгал” театрай бүридэлдэ һаяхан мүндэлөөд, хахад жэлэй саана түрүүшынгээ тоглолто табиһан “Дайда” гэһэн бүлгэмые онсо тэмдэглэхэ дуран хүрэнэ. Хүгжэмшэд морин хуур, гитара, барабан гэһэн хүгжэмэй зэмсэгүүдые ехэ гоёор тааруулан, монгол хүгжэм зэдэлүүлээ. Залуу бүлгэм шагнагшадай дура буляажа үрдинхэй гэжэ мэдээжэ. Илангаяа “Великолепный век”, “Игра престолов”, “Титаник” гэхэ мэтын дэлхэйн мэдээжэ фильмнүүдэй хүгжэмүүдые гүйсэдхэжэ, шагнагшадай шэхэ хужарлуулһан байна. Театрай уран һайханай талаар хүтэлбэрилэгшэ Жаргал Жалсанов ба хүгжэмэй талаар хүтэлбэрилэгшэ Галмандах Баттулга энэ бүлгэм һанажа байгуулаа.

Юун гэхэбши? Шаданал даа. Юумэ һанажа ядахагүй бэлиг түгэлдэр зон байна. “Байгал” театр шэнэ юумэ туршахаяа айдаггүй, туйлаһан дээрээ тогтодоггүй, зохёохы бэдэрэлгэ үүсхэжэл байдаг гэжэ булта мэдэнэбди. Илангаяа “Танцуют все!” гэһэн түсэлдэ хабаадажа илаһаниинь энээниие гэршэлнэ. Энэ түсэлэй хатарнуудаа, мүн “Баргажан Түхэмэй сууряан” гэһэн зүжэгөө монгол харагшадта дурадхажа, үндэр сэгнэлтэдэ хүртэжэ ерээ гэжэ һануулая. Арадай нэгэдэлгын һайндэрые дуратай театртаяа тэмдэглэхэеэ ерэһэн нютагаархиднайшье сэдьхэлээ хананги үлөө: монголнуудһаа дутуугүй нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, үдэшэжэ байгаа һэн.

"Байгал" театрай гэрэл зурагууд

Дыжид МАРХАДАЕВА

Теги: Буряад Улас тоглолто Арадай нэгэдэлгын үдэрНаши издания