Главная / Новости /Общество / ​Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшадай бэе хорлохогүй тулада

​Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшадай бэе хорлохогүй тулада

06-11-2018

Улаан-Үдэ хотодо трамвайн ябадаг замуудые заһаха болон модон гэрнүүдтэ ажаһуудаг айлнуудай үбэлдөө түлидэг түлеэе агаар бузарлашагүй шэнэ түлишөөр орлохо тухай хүтэлбэри зохёогты гэжэ Буряад Уласай Засагай газарта Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Анатолий Кушнарёв дурадхаба.

Буряад Уласай 2019 оной бюджет, мүн тиихэдэ 2020-21 онуудай бюджедэй түсэб зүбшэн хэлсэлгын үедэ тэрэ үгэ хэлэхэ зуураа иимэ дурадхал оруулаа гэжэ ТАСС мэдээсэнэ. Дулаасуулгын хаһын эхилхэтэй адли Улаан-Үдын агаараар амилхань хахажа үхэмөөр хэсүү болодог. Түлеэн шатахадаа, утааниинь гудамжаар дүүрэн һуунагтажа, бензпирен байна гэжэ хаа-хаанагүй таража, хотын ажаһуугшадай бэе хорлоно. Энээниие Санкт-Петербург хотын байгаали хамгаалдаг ба ариг сэбэр байдал хинадаг дээдэ һургуулиин эрдэмтэдэй ябуулһан шэнжэлгэнүүд баталба. 2017 ондо Буряад Улас агаарайнгаа шанараар Ородой Холбоото Уласай эгээл яндан можо нютаг боложо һалаа. Шалтагаануудыень нэрлэбэл, авто-унаанууд жэл бүри олошорно гэжэ Россиин эд хэрэглэгшэдые хинадаг албан мэдээсэбэ. Гадна Улаан-Үдэ хотодомнай түлеэгээр дулаасуулагдадаг модон гэрнүүд хэмһээ олон болоо.

“Трамвайн ябадаг замуудые заһабарилха хэрэгые мүнгөөр хангаха тухай хүтэлбэриие үргэлжэлүүлхыетнай дурадханаб. Мүн тиихэдэ ерэхэ жэлһээ эхилжэ, шэнэ вагонуудые худалдан абамаар байна. Энэ тээбэримнай хадаа оршон тойронхи байгаалида хорогүй байхынгаа хажуугаар үргэн олониитэдэ таарамжатай һэн тула шухала үүргэ гүйсэдхэнэ гээшэ. Буряад Уласай Засагай газар Улаан-Үдэ хотын захиргаантай суг Улаан-Үдэ хотын модон гэрнүүдые ондоо түлишөөр урилха тухай бодомжолхо зэргэтэй, - гэжэ Александр Кушнарёв ама гараха үедөө иигэжэ нэмэбэ, - Улаан-Үдэмнай саг юунэй сарюунда Ородой Холбоото Уласай агаар муута 30 хотонуудай дунда дурдагдадаг һаа, мүнөө амилхада ахир агаартай арбан хото соо ото һэтэ дурдагдана. Мүнөө, жэшээнь, хүсэд хүйтэрөөдүй байна. Теэд газаа гаража харабалтнай, Зүүн хүтэлнай утаан соогоо умбашанхайл. Үбэлэй тэн багта тэрэ утааниинь һалхяар зөөгөөд, Улаан-Үдэ хотын түб бүрхөөхэ”.

Баяр ЖИГМИТОВ​

Теги: Анатолий Кушнарев Буряад Уласай Улаан-Үдэ хото түлишэ гэрнүүдНаши издания