Главная / Новости /Общество / ​Арадай Хуралай сессиин дүн

​Арадай Хуралай сессиин дүн

07-11-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай шэнэ зарлал оройдоол хоёрдохиёо уулзаба. Хэды тиигэ­бэшье тэдэ ажалдаа шунан орожо, октябриин 31-дэ болоһон ээлжээтэ сесси дээ­рээ аяар 56 асуудал хараал­жа гараба.

Сессиин ажалай эхиндэ амаршалганууд хэлэгдээ. Оро­дой Холбоото Уласай Федера­циин Зүблэлэй Хүндэлэлэй грамотада Эдэй засагай бо­долгын, байгаали ашаглалгын болон байгаали хамгаалгын хорооной түрүүлэгшэ Анато­лий Кушнарёв хүртөө. “Эсэгэ оронойнгоо үмэнэ габьяатай байһанай түлөө” гэһэн орде­ной медальда урдахи зарлалай һунгамал Леонид Селиверстов хүртэбэ. Мүнөө тэрэ Бабушкин хотын захиргаанай толгойлогшоор хүдэлнэ.

Сесси дээрэ харагдаһан 56 асуудал сооһоо “2019 оной болон 2020-2021 онуудай түсэбтэ хугасаагай бюджет ту­хай” Буряад Уласай хуули эгээл гол шухалань боложо үгөө гэ­хэдэ, алдуу болохогүй.

- 53 миллиард 552 сая түхэриг олзотой шэнэ бюджет боложо үгөө. Гаргашань хадаа 55 миллиард 774 сая түхэриг гээд тоологдоно, - гэжэ Буряад Уласай Финансын яа­манай сайд Всеволод Мухин дуулгаа.

Ерэхэ жэлнүүдэй бюджет ехэ социальна удхатай гээд хэ­лэхээр. Юуб гэхэдэ, гаргашын 70 процент мүнгэн ниитын эмхинүүдтэ хабаатай юм. Эр­дэм һуралсалда, элүүрые хам­гаалгада, спорт хүгжөөлгэдэ ехэхэн анхарал хандуулагда­ха байна. Мүн арад зоноо со­циальна талаар дэмжэлгэдэ яһала мүнгэн һомологдохоор хараалагдана.

Олзонуудаа дээшэлүүлжэ, гаргашаяа бага болгохо тала­ар ажал ябуулагдаха. Тиигэжэ 2020 ондо дуталдалгүй бюд­жет болохоор түсэблэгдэнхэй.

Мүнөө сесси дээрэ гол тоо­нууд хараалагдаа. Мүн декабри­ин 4 болотор һалбари бүхэнэй мүнгэн дэлгэрэнгыгээр зүбшэн хэлсэгдэхэ. Тиихэдэл ямар хэ­рэгтэ хэды мүнгэн дамжуулаг­дахаб гэжэ мэдэгдэхэ.

Ородой Хуулиин ёһоор, можо, хизаарнуудта жэл бүри пенсиин бага хэмжээн тогто­огдохо ёһотой. Буряадта үндэр наһатайшуулай ажамидарха эгээл бага мүнгэнэй хэмжэ­эн 8846 түхэригтэ байха гэжэ һунгамалнууд шиидхэбэри абаа. Олоной һанамжаар, энэ тоо тон бага байна. Арадай Хуралай һунгамал Баир Цырено­вэй хэлэһээр, иимэ тоо табиха­да эшэхээр.

- Бидэ, Арадай Хуралай һунгамалнууд, пенсиин бага хэмжээ ехэ болгохо тухай Гүрэнэй Дүүмэдэ хандаха ёһотойбди, - гэжэ Баир Цыренов үүсхэл гаргаба.

Үшөө нэгэ һонирхолтой асуудал гэхэдэ, территориаль­на медицинскэ жасын бюджет боложо үгөө. Буряад Уласай бюджедһээ тус федеральна гуламтада зургаа гаран мил­лиард түхэриг мүнгэн дамжу­улагдаха. Манай Буряад оро­ной ажал хэдэггүй (тэрэ тоодо пенсионернүүд, үхибүүд, ба­гашуул ороно гээшэ) арад зо­ной түлөө эльгээгдэнэ гэжэ хэлэлтэй. Удаань жасаһаа энэ мүнгэн элүүрые хамгаалгын һалбари хүгжөөлгэдэ гэдэргээ бусаагдадаг юм.

Удаадахи сесси декабриин 4-дэ болохоор хараалагдана.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Баир Цыренов Буряад Улас Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессиНаши издания