Главная / Новости /Общество / ​Арадай Хуралай сессиин дүн

​Арадай Хуралай сессиин дүн

07-11-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралай шэнэ зарлал оройдоол хоёрдохиёо уулзаба. Хэды тиигэ­бэшье тэдэ ажалдаа шунан орожо, октябриин 31-дэ болоһон ээлжээтэ сесси дээ­рээ аяар 56 асуудал хараал­жа гараба.

Сессиин ажалай эхиндэ амаршалганууд хэлэгдээ. Оро­дой Холбоото Уласай Федера­циин Зүблэлэй Хүндэлэлэй грамотада Эдэй засагай бо­долгын, байгаали ашаглалгын болон байгаали хамгаалгын хорооной түрүүлэгшэ Анато­лий Кушнарёв хүртөө. “Эсэгэ оронойнгоо үмэнэ габьяатай байһанай түлөө” гэһэн орде­ной медальда урдахи зарлалай һунгамал Леонид Селиверстов хүртэбэ. Мүнөө тэрэ Бабушкин хотын захиргаанай толгойлогшоор хүдэлнэ.

Сесси дээрэ харагдаһан 56 асуудал сооһоо “2019 оной болон 2020-2021 онуудай түсэбтэ хугасаагай бюджет ту­хай” Буряад Уласай хуули эгээл гол шухалань боложо үгөө гэ­хэдэ, алдуу болохогүй.

- 53 миллиард 552 сая түхэриг олзотой шэнэ бюджет боложо үгөө. Гаргашань хадаа 55 миллиард 774 сая түхэриг гээд тоологдоно, - гэжэ Буряад Уласай Финансын яа­манай сайд Всеволод Мухин дуулгаа.

Ерэхэ жэлнүүдэй бюджет ехэ социальна удхатай гээд хэ­лэхээр. Юуб гэхэдэ, гаргашын 70 процент мүнгэн ниитын эмхинүүдтэ хабаатай юм. Эр­дэм һуралсалда, элүүрые хам­гаалгада, спорт хүгжөөлгэдэ ехэхэн анхарал хандуулагда­ха байна. Мүн арад зоноо со­циальна талаар дэмжэлгэдэ яһала мүнгэн һомологдохоор хараалагдана.

Олзонуудаа дээшэлүүлжэ, гаргашаяа бага болгохо тала­ар ажал ябуулагдаха. Тиигэжэ 2020 ондо дуталдалгүй бюд­жет болохоор түсэблэгдэнхэй.

Мүнөө сесси дээрэ гол тоо­нууд хараалагдаа. Мүн декабри­ин 4 болотор һалбари бүхэнэй мүнгэн дэлгэрэнгыгээр зүбшэн хэлсэгдэхэ. Тиихэдэл ямар хэ­рэгтэ хэды мүнгэн дамжуулаг­дахаб гэжэ мэдэгдэхэ.

Ородой Хуулиин ёһоор, можо, хизаарнуудта жэл бүри пенсиин бага хэмжээн тогто­огдохо ёһотой. Буряадта үндэр наһатайшуулай ажамидарха эгээл бага мүнгэнэй хэмжэ­эн 8846 түхэригтэ байха гэжэ һунгамалнууд шиидхэбэри абаа. Олоной һанамжаар, энэ тоо тон бага байна. Арадай Хуралай һунгамал Баир Цырено­вэй хэлэһээр, иимэ тоо табиха­да эшэхээр.

- Бидэ, Арадай Хуралай һунгамалнууд, пенсиин бага хэмжээ ехэ болгохо тухай Гүрэнэй Дүүмэдэ хандаха ёһотойбди, - гэжэ Баир Цыренов үүсхэл гаргаба.

Үшөө нэгэ һонирхолтой асуудал гэхэдэ, территориаль­на медицинскэ жасын бюджет боложо үгөө. Буряад Уласай бюджедһээ тус федеральна гуламтада зургаа гаран мил­лиард түхэриг мүнгэн дамжу­улагдаха. Манай Буряад оро­ной ажал хэдэггүй (тэрэ тоодо пенсионернүүд, үхибүүд, ба­гашуул ороно гээшэ) арад зо­ной түлөө эльгээгдэнэ гэжэ хэлэлтэй. Удаань жасаһаа энэ мүнгэн элүүрые хамгаалгын һалбари хүгжөөлгэдэ гэдэргээ бусаагдадаг юм.

Удаадахи сесси декабриин 4-дэ болохоор хараалагдана.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Баир Цыренов Буряад Улас Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания