Главная / Новости /Общество / ​Хүндэтэй эмшэн

​Хүндэтэй эмшэн

07-11-2018

Хори аймагай Булам нютагай Сангажабай Самбат үбгэн 3 басагатай, 1 хүбүүтэй байгаа. Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда тагнуулшан ябаһан Содном хүбүүниинь баатарай үхэлѳѳр унажа, нютагаа бусаагүй, һураггүй үгы гэһэн саарһан ерэһэн байгаа. 1965 ондо, Илалтын 20 жэлдэ, пионернүүд гильзыень оложо, Белоруссиин Жолкино гэжэ тосхоной хүшѳѳдэ Содном Самбатовай нэрэнь бэшэгдэнхэй. Тэрэ майн 9-эй һайндэртэ Дышигма, Дугарма Самбатовнанууд Белорусси ошоод, ехэл зүрхэ хүдэлэнхэйнүүд ерээ һэн.

1950 ондо түрэһэн ашань Гатап Самбатов мүнѳѳ боло­тор үбгэн баабайнгаа нэрэ нэрлүүлжэ ябана. Гатап Сан­гажапович - Буряадай болон Ородой Холбоото Уласай габья­ата эмшэн, дээдэ гарай хирург. Тэрэ Хори, Ярууна, Хэжэнгэ, Баунтын аймагуудай травма­толог, нютагайнгаа, бүхы Бу­ряадайнгаа хүндэтэй «Сагаан үбгэн» болоо гэхэдэ, алдуу болохогүй.

Арадай эмшэн Самбат үбгэн гэмтэһэн яһа баридаг, эльбэ­дэг, дуншаһан эхэнэрнүүдые гараараа заһажа, зохидоор нарайлуулдаг, ехэл эм домтой гартай һэн. Тэрэ һабагшые Га­тап хүбүүн яһала абанхай. Шэ­тын эмшэнэй дээдэ һургуули дүүргээд, 40-ѳѳд жэлэй тур­шада Хориингоо больницада хүдэлнэ. Свердловско эмшэдэй дээдэ һургуулида профессор А.М. Волковада ординатура гараһан, доктор, профессор Илизаров Гавриил Абрамо­вичай шабинь, гүрэнэйнгөө травматологуудай гурбан суглаанда хабаадаһан. Үргэһэ нойргүй олон һүниин операци, абарагдаһан зоной ами наһан, ѳѳрынь бүлэдэ болоһон ехэ гай уйдхар, гашуудал, үхибүүдэйнь амжалта, ургажа ябаһан жаахан ашанууд – эдэ бүгэдэ Самбато­вай ажабайдал гээшэ.

Үндэр наһатай боложо бай­наб гээд, Гатап Сангажапович гэртээ амгалан һуунагүй: үшѳѳ хүн зоноо аргалжал, эди шадабарияа дээшэлүүлжэл байдаг. 2014 ондо Москва хотодо При­оровой нэрэмжэтэ яһа һээрэй үбшэнүүдэй ба гэмэлтэлгын түб дээдэ һургуулида (ЦИОТ) һуралсал гаража, үнэмшэлгэ-саарһа абаад ерээ.

Аргада ерэһэн зониие ехэл ханалгатай угтажа абадаг. Юрын жиираг, холоһоо ерэһэн зон ажалай хойно, амаралтын үдэр, ехэ оһол болоо һаань, хамаагүй гэртэнь түрэлдѳѳ ерэһэндэл ошодог. Үхибүүдынь булта дээдэ һургуулитай. Баир Самбатов баһал хирург, Москва­да медицинын эрдэмэй канди­дат, Тушино хотын эмнэлгын газарай гэмэлтэлгэ эмшэлдэг таһагай хүтэлбэрилэгшэ.

Содном Самбатов Новоси­бирскын академгородой физи­ко-математикын һургуули, Но­восибирскын ехэ һургуулиин экономикын факультет дүүргэнхэй. Мүнѳѳ Улаан-Үдын прибор бүтээлгын заво­дой сан жасын захирал, алта мүнгэнэй ударидагша. Ажалаа­раа Япон гүрэн ошонхой. Лена басаган Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин юридическэ фа­культет дүүргээд, Советскэ районой шүүгшын орлогшо.

Одхон хүбүүн Бато баабайн­гаа мүрѳѳр Шэтын медицин­скэ институдта һуража байна. Самбатовай бүлэдэ эмшэдэй уг үргэлжэлһѳѳр. Дороһоо ургажа ябаһан 7 ашанар, зээнэр Гатап Сангажаповичай үдэр бүриин баяр, омогорхол гээшэ. Өѳрѳѳ 5 дүүнэрэй ахай юм.

Булам нютагаа дээрэ үргэжэ ябаһан Гатап Сангажапович аймагай Соведэй зургаан зар­лалай һунгамал, Хори айма­гай хүндэтэ эрхэтэн. Эжынь Дугарма Самибатовна хоёр дээдэ һургуули дүүргэһэн, мүнөө 88-тай, Улаан-Үдэ хотодо ажаһууна.

1950-яад оной эхиндэ хүдѳѳгэй зон гэрһээ холо яба­хаяа зүрхэ алдадаг, айдаг һэн. Мүнгэншье хомор байгаа. Өѳрынгѳѳ бэрхэ, номдо хурса­даа тэрэ сагта эжынь хүдѳѳ ажа­хын дээдэ һургуули дүүргээд, наһанайнгаа амаралтада гара­тараа, үүлтэртэ мал ажахыну­удай нэгэдэлдэ ахамад зоотех­нигээр, Улаан-Үдын тахяагай фабрикын ахамад зоотехнигэ­эр, экономистаар хүдэлһэн бай­на. 1960-аад ондо багшанарай дээдэ һургуулиин биологиин факультет дүүргэһэн. Дайнда унаһан ахынгаа, баабайнгаа нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан иимэ хүбүүтэй байһандаа ехэл омо­горходог гээшэ.

Дугарма ДАМБАЕВА, Ородой Холбоото Уласай арадай гэгээрэлэй отличник


Теги: Буряад Улас Буряадай түрүү хүнүүдНаши издания