Главная / Новости /Общество / ​Буряад соёлой тугые намилзуулһан

​Буряад соёлой тугые намилзуулһан

07-11-2018

Олониитын мэдээ­жэ ажал ябуулагша, Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряадай арадай артист Г.-Н.Ц. Гунзыновай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулан, “Буряад хэлэ­нэй үдэрнүүдэй” оршомдо түхэреэн шэрээ боложо үнгэрөө юм.

Үдэшые хүгжэм, дууну­уд гоёор шэмэглээ. Буря­адай оперо болон баледэй театрай дуушан Тогмит Тан­хаев ахатанаа дулааханаар дурсажа, һайхан дуугаа зо­рюулаа. Хүгжэмэй 8-дахи һургуулиинхид бэлигээ гэр­шэлбэ. 1-дэхи лицей-интер­надай шабинар Л.Толстойн онтохоной найруулгаар зүжэг харуулаа.

Владимир Бухаевай хүтэлбэри доро “Амар сайн” ан­самбль Г.-Н.Гунзыновай үгэ дээрэ “Нарата һайхан Буря­адни” гэһэн дуу гүйсэдхэжэ, олониие баясуулба. Хэжэнгэ аймагай захиралай орлогшо И.И.Эрдынеева нютагайнгаа омогорхол хүбүүнэй нэрые дам саашань үргэхэбди гэжэ найдуулаа.

Гунзэн-Норбо Гунзынови­чай аша басаган, багша мэр­гэжэлтэй Ханда Дамбиевна Гунзынова, Буряадай арадай эмшэн Галан Дамбиевич Гун­зынов гэгшэд абга тухайгаа арюун дулаан үгэеэ зорюулаа.

“Буряад үнэн” сонин тухай “Мир-Бурятия” телекана­лаар мэдээсэл дэлгэрүүлдэг байһан үе тухайнь “Байгал” сэтгүүлэй редактор Галина Дашеева дурсан хөөрэбэ. Бу­ряад соёлой тугые наһан соо­гоо дээрэ үргэн, намилзуулан гараһан хүн олон һалбарита бэлигтэй байгаа. Соло, магтаалнуудые бэшэжэ, Буряад орон соогуураа зэдэлүүлээ. Ирагуу найрагша, уран зохё­ол эмхидхэгшэ байһан Даша-Жамса ахынгаа номые бэлдэ­жэ гаргуулһан байна.

Буряад соёлоо үргэхэ та­лаар хоморой зүдхэлтэн Гун­зэн-Норбо Гунзыновичай но­мые хэблэн гаргаха хэрэгтэй гэһэн Галина Дашеевагай дурадхалые Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, эрдэмэй кандидат Валентина Бабуева бүри мүһэн дэмжэ­бэ. Хөөрхэ нютагтань аха дүү Гунзыновуудай нэрэмжэтэ үйлсэ нээгээ һаа, һайн байгаа гээд Валентина Дамдиновна дурадхаа.

Иимэ дэмбэрэлтэ үүсхэлнүүд дэмжэлгэ аба­ха ёһотой гэжэ нюта­гай басаган, Үндэһэтэнэй номой сангай ахамад мэргэ­жэлтэн Рыгзема Батомункуевагай түгэсхэлдэнь тоб­шолон хэлэһэниинь угаа һайшаалтай.

Доржи-Ханда ТУРТУЕВА 


Теги: Буряад Улас буряад соёлНаши издания