Главная / Новости /Спорт / Түүхэдэ ороһон барилдаашанай шан

Түүхэдэ ороһон барилдаашанай шан

07-11-2018

Суута барилдаашан, Олимпиин наадануу­дай гурба дахин абарга боложо шадаһан Бувайсар Сайтиев ээлжээтэ мүрысөөгөө Красноярск хотодо эмхидхэһэн байна. 2003- 2004 онуудай барилдааша хүбүүдэй дунда Буряадай та­миршад дүрбэн медаль абаба.

Ноябриин 2-4-эй үдэрнүүдтэ болоһон эдэ тулалдаануудта Казахстан, Таджикистан, Грузи, Кыргызстан уласуудай, Ородой 13 можо, хизаарай 255 тамир­шан хабаадаа.

41 килограммай шэгнүүртэ Зэдэ аймагһаа уг гарбалтай Бато-Доржо Цыренов чемпио­ной нэрэ зэргэдэ хүртэжэ ша­даа. Тэрэ финалай уулзалгада Тыва Уласай Ачыты Ондарта 2:7 гэһэн тоотойгоор шүүгдэжэ байтараа, нюрган дээрэнь хэбтүүлжэ, илалта туйлаа.

44 килограммай шэгнүүртэ Баргажан аймагай Улан һууринай Баяр Баяндуев финальна уулзалгада Красноярска хиза­арай Назарово хотын Даниил Боднартай ана-мана тэмсэжэ булигдаа. Тиигэжэ Баяр хоёрдо­хи һуури эзэлһэн байна.

- Угаа шанга барилдаашан­тай финалда уулзааб. Бүхы ша­далаа гаргажа, илажа гарааб, - гэжэ Даниил Боднар буряад барилдаашаниие магтаа.

52 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Эрдэни Ивахинов гурба­дахи шангай һуурида гараа. 85 килограмм хүрэтэр шэгнүүртэ Ятур Дарижапов хүрэл медаля­ар шагнагдаа.

Энэ мүрысөөндэ гурбан ал­тан медальда Красноярска хи­заарай тамиршад хүртөө. Бусад түрүү һууринуудые Казахстанай, Таджикистанай, Буряад, Тыва болон Дагестан уласуудай, Кеме­ровскэ болон Эрхүү можонуудай түлөөлэгшэд эзэлээ. 

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Красноярск хото барилдаашадай мүрысөөнНаши издания