Главная / Новости /Общество / ​Эрдэмтэн болохо эрмэлзэлтэй

​Эрдэмтэн болохо эрмэлзэлтэй

07-11-2018

Доржо Дондоков багшатаяа

Үлир мойһоор надхан байһан утахан Ононой хойто эрьедэ, түүхэ домогоор баян Тугшан нютагта 1992 оной алтан намарай ок­тябрь һарын 25-да Доржо хүбүүн саарһан дээрэ нэрэтэй, саһан дээрэ мүртэй боложо мүндэлөө бэлэй. Эжынь залайр угай Дон­догой Цырма эмшэн мэргэжэлтэй, аргын газарта олон тоото зониие арга хэжэ ябаһанаа, мүнөө наһанайнгаа амаралтада гаранхай. Гушан долоо наһандаа ори ганса хүбүүе түрэһэн эхэ хүбүүгээрээ омогор­хон, сэдьхэл тэнюун һуудаг юм. Бага наһанһаа нарин нягта, үндэр наһатай Сэндэмэ нагаса эжынгээ урданай һонин юумэ хөөрэхэдэнь, һүбэлгэн ухаатай хүбүүмнай ехэл һонирхон шагнадаг, хадуужа абадаг һэн.

Анха түрүүн һургуулида оро­ходонь, дүй дүршэл ехэтэй эхин шатын багша Дугаржапова Гали­на Лодой-Самбуевна угтан абаһан. 2-дохи анги дүүргүүлээд, эхин ша­тын багшанарай һуралсалай та­лаар таһаг даахадань, Митупова Татьяна Будожаповна 4-дэхи анги дүүргүүлһэн юм.

Дондоков Доржо һургуулида һуража ябахадаа, эдэбхитэйгээр Олимпиада, элдэб урилдаануудта, наада харалганда эрхимээр шүлэг уншаха, зүжэгтэ наадаха шадаба­ряараа ба англи хэлэндэ ехэ бэрхэ байһанаараа онсо илгардаг бэлэй. Англи хэлэнэй багшаар тэрэ үедэ Ород гүрэнэй арадай гэгээрэлэй хүндэтэ ажалшанай нэрэ зэргэтэй багша Ирина Болотовна заадаг һэн. 9-дэхи ангиһаа Агын гимна­зида һуралсалаа үргэлжэлүүлхэ үедэнь, 2007 ондо Ага тойрогто түрүүшынхеэ «FLEX» гэжэ грант-урилдаан соносхогдожо, тэрээндэ Доржо эдэбхитэй хабаадаба. Ва­шингтоной уласхоорондын болбосоролой шалгалтые тон һайн дүнгүүдтэй Ага тойрогто ба Үбэр Байгалай хизаарта шалгаран га­ража, талаантай гурбан хүүгэдэй дунда манай Доржо Америкын Хол­боото Штадуудта ошохо боложо, тон ехээр баярлаһан байна. 2008 оной зун, хари гүрэн ошохынь урда тээ, Владивосток хотодо шалгаржа гараһан хүбүүд басагадай бэлдэлгэ гараа. Одоол удаан хүлеэгдэһэн са­гынь хүрэжэ ерэбэ. Зүүдэн мэтээр һанагдажа байгаа Америкын Хол­боото Штадуудта агаарай онгосоор ниидэжэ буухадань, Доржые байл­гаха гэжэ хэлсээ баталһан бүлэнь «Welcome, Dorzhi» гэжэ бэшээтэй, томо гэгшын плакат бариһан угта­жа байбад ха. Тэрэ холын нютагта өөрын бүлэтэй боложо, тэдээнэ­эрээ дүтэ танилсажа, Доржомнай наһанайнгаа ээлжээтэ шата эхи­лээ һэн. Үзэсхэлэн байгаали, үндэр томо гэрнүүдые гайхан, һонирхон шэнэ гүрэнтэй, шэнэ байдалтай та­нилсаба. Энэмнай хадаа штат Огай­огай Аппэ Сандаски хото болоно.

«Шэнэ бүлэмни намда тон һайнаар хандадаг, элдэб газар ню­тагуудые харуулха, тэндэхи эгээл томо нууртай газарта ошожо, онго­соор уһан дээгүүр сэнгүүлхэ, загаһа бариха гэхэ мэтэ элдэб һонин юумэнүүдые үзүүлдэг, хүхюутэй зу­гаатайгаар амаралтын үдэрнүүдые үнгэргэдэг бэлэйбди», - гэжэ Доржо хөөрэнэ.

Һуралсалайшье үедэ ехэл һонирхол татаха юумэн олон һэн. Үдэр бүри 8 хэшээл үзэдэг байгаабди. Хэ­шээлэй үедэ гар утаһа хэрэглэхэгүй, электронно журнал соо сэгнэлтэеэ харадаг байгаабди. Элдэб сонос­хол хэхэдээ, һургуулиингаа радио, телевиденеэр хэдэг һэн. Нэгэ жэ­лэй хугасаа соо хари гүрэн үзэжэ, олон нүхэдтэй танилсажа, харилсаа холбоотой боложо, буряад нэрэеэ дээрэ үргэжэ, ехэл баяртай түрэл Тугшанаа бусаа бэлэй.

2012-2013 онуудта грант шүүжэ, Хэйлунцзянай ехэ һургуулида (Харбин хото) хитад хэлэ шудалжа, һуралсалаа дээшэлүүлээ. 2013- 2015 онуудта «Хитад хэлэ зааха» гэһэн шэглэлээр магистратура түгэсэжэ, үнэмшэлгэтэй боложо га­раад, Шэтэдэ Үбэр Байгалай хиза­арай гүрэнэй ехэ һургуулида улас­хоорондын харилсаанай таһагта мэргэжэлтэнээр хүдэлөө.

2015-2016 онуудта жэлэй турша соо сэрэгэй алба хэһэнэй һүүлээр, Санкт-Петербургын Азиин арадуу­дай харилсаанай түбтэ шэнжэлэг­шээр хүдэлөө. 2017 оной сентябрь һараһаа эхилжэ, А.И. Герценэй нэрэмжэтэ Россиин багшын ехэ һургуулида Дорно дахинай таһагта хитад хэлэнэй багшаар хүдэлөө.

Энэ жэлдэ һуралсалаа дээшэлүүлхэ түсэбтэй аспирантура орожо, немец хэлэнэй кафедрын толгойлогшо Любовь Борисовна Капчугай ударидалга доро диссер­таци бэшэжэ эхилэнхэй.

Туг барисан Тугшан нютагай Доржо хүбүүн хитад, англи, ис­пан хэлэнүүдые шудалжа, хэдэн гүрэнүүдые үзэжэ, хорёод гаран наһандаа багшын ажал эрхилхэ, эр­дэм шэнжэлхэ хэрэгтэнь амжалта хүсөөд, одо заяаниинь, хии мори­ниинь улам дээшээ байг!

Аласай холбооной хэрэгтэ Аме­рикын Холбоото Штадуудта, Хи­тад Уласта һуража, мүнөө Ород гүрэнэйнгөө Санкт-Петербургын гүрэнэй ехэ һургуулида багшалжа байхадань, бидэ нютаг хүбүүгээрээ ехэ омогорхонобди!

Намсалма ДОРЖИПАЛАНОВА, ажалай ветеран

Тугшан нютаг


Теги: Үбэр Байгалай Хизаар Буряадай түрүү хүнүүд17:23

​Хонин һүрэгөө магтажа 

16:58

​Заяата шүтөөн Зандан Жуумнай 

16:02

​Улаан-Үдэдэ 12 трамвай абаха үнэмшэлгэ Арктика болон Алас Дурнын зүг хүжөөлгын сайд Александр Козлов барюулба 

15:57

​«По людям стрелял один раз»: ветеран МВД Бурятии о милицейских фильмах и «божьих одуванчиках» 

15:33

​Лыжная принцесса: Алису Жамбалову чествовали в Народном Хурале Бурятии 

15:08

Народный Хурал: от первых законов до «зелёной» экономики Бурятии 

13:27

​Танхой стал любимым туристическим местом жителей города Бабушкин в Бурятии 

12:01

​Сетевой урок бурятского языка: опыт хоринской и улан-удэнской школ 

11:49

Инна Степанова сделала первый шаг к Олимпиаде в Токио 

10:58

​«И дольше века длится урок»: в одной из старейших школ Иволгинского района Бурятии открылась необычная галерея  

10:46

Булжамууртал жэргэжэ, бултаниие баясуулаа 

10:21

​Алас Дурна болон Арктика хүгжөөлгын сайд Александр Козлов – Буряад уласта 

09:57

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ 40-һөө дээшэ асуудалнуудаар хэлсэхэ 

09:23

​Новая школа на 450 мест откроется в пригороде Улан-Удэ в конце года 

08:45

Зурхай на 19 апреля, 15 лунный день 

08:25

Штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Бурятии сегодня, 19 апреля 

Наши издания