Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай Ивалга аймагта тамирай талмай нээгдэбэ

​Буряад Уласай Ивалга аймагта тамирай талмай нээгдэбэ

08-11-2018

Ивалга аймагай Иволгинск һууринда гар бүмбэгэ, баскетбол, мини-футбол наадаха талмай «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэлөөр баригдаба.

Тамирай талмайн нээлгын баяр ёһололдо аха үеын тамиршад залуу үетэндэ туг дамжуулжа, «Виктория» гэжэ нэрэ командадань үгэһэн байна.

- Гар утаһан баряад байха бэшэ, харин бэеэ һориходо энэ талмай бидэндэ ехэ хэрэгтэй, - гэжэ Ирина басаган һанаһанаа хэлэбэ.

Энэ талмайда олон хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ гэжэ томошуул түсэблэнэ.

Байгша ондо Ивалга аймагта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэлөөр гэр шадархи талмай, олониитын хэрэглэдэг газарнууд заһабарилагдаа. Болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажалда 5 сая тухай түхэриг һомологдоһон байна.

Буряад уласта «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байгуулга» гэһэн түсэл уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай хиналта доро бэелүүлэгдэнэ. Байгша ондо энэ түсэлдэ уласай 104 һуурин хабаадаа. Үнгэрһэн жэлтэй жэшэхэдэ, энэнь 4 дахин ехэ юм. 2019 онһоо хойшо хотын оршон болбосон түхэлтэй болгохо талаар ажалнууд «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлэй хэмжээндэ үнгэргэгдэхэ. Энэ түсэл 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ юм. Хойто жэлдэ энэ түсэлөөр Буряад Уласта 319 сая түхэриг һомологдохо.

Бүхыдөө 6 жэлэй туршада Буряад Уласта 1,7 миллиард түхэриг һомологдохо. Тиихэдэ үшөө 53 сая түхэриг уласай болон нютагай засагай бюджедүүдһээ гаргашалгдаха юм.

Буряад Уласай барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Ивалга аймаг Болбосон түхэлтэй хотын оршонНаши издания