Главная / Новости /Общество / ​Шүүхын сагдаагай эрхим ажалшан

​Шүүхын сагдаагай эрхим ажалшан

08-11-2018

1975 ондо техникумэй дипломтой залуухан Светланын За­хаамин аймагай сүүдэй секретаряар ажалайнгаа нам­тар эхилһээрнь 19 жэл үнгэршэбэ. Шанга журамтай, нарин нягтаар, бушуу түргэн ажалаа бүтээдэг Светлана Шагдуровна 1998 ондо шүүхын сагдаагаар (приставээр) томилогдожо, бүхы хүсэ ша­далаа, эрмэлзэл зоригоо аймагайнгаа Шүүхын сагдаагай федеральна албанай управлениин хүгжэлтэдэ зорюулаа.

Светлана Дашеева даалгагдаһан ажалаа үнэн сэхээр, тон харюусалгатайгаар дүүргэдэгээрээ суг хүдэлэгшэ нүхэдтөө жэшээ болодог, залуушуулда дүй дүршэлөө дамжу­улдаг һайхан сэдьхэлтэй хүн лэ даа.

Хүн зоной, гүрэн ба эрхэ­тэнэй хоорондо элдэб янзын зүрилдөөнэй талаар сүүдэй шиид­хэбэри дүүргүүлхын тула оньһон аргатай, дүй шадабаритай, эрхэ­тэндэ үгэеэ ойлгуулха дадалтай Светлана Шагдуровна аймагай приставүүдэй дундаһаа жэлһээ жэлдэ эгээл үндэр үрэ дүн харуул­даг. Ажалай ба гүйсэдхэхы заршам жэншэдгүйгөөр сахидаг, мэргэжэлэй дадалтай, хуулинуудые һайн мэдэ­хэ, сүүдэй шиидхэбэринүүдые саг соонь бэелүүлдэг, нютагаархидаа һайн таниха, харилсаа барисаатай байдаг хадаа, ажалаа урагшатайгаар бэелүүлдэг.

Жэшээнь, 2015 оной жэлэй дүнгүүдые харая: 3968 хэрэг шиид­хэгдэжэ, 11146499 түхэригэй үри нэхэгдэн бусаагдаа. Гүрэндэ 870970 түхэригэй татабари оруулагдаа, 1667354 түхэригтэ яла түлэгдөө, 31 захиргаанай хуули эбдэгшэд сүүдтэ үгтөө. 2008 оной дүнгүүдээр, Захаа­минай приставүүд 1-дэхи һуури эзэ­лээ. Эндэ Светлана Шагдуровнагай үүргэ бага бэшэ.

Светлана Дашеева федеральна хуулинуудые, гуримшуулгын-хуули ёһоной шиидхэбэринүүдые зүбөөр хэрэглэжэ шададаг. 43 жэлэй тур­шада харюусалгата албандаа эрхим дүнгүүдые туйлаһан дээдэ эрдэм­тэй бакалавр Светлана Шагдуровна олон шагналда хүртэһэн юм. Бу­ряад Уласай Засагай газарай, Ара­дай Хуралай, Юстициин яаманай олон тоото грамотанууд, «Шүүхын сагдаагай федеральна албанай 10 жэл”, «Аша габьяатай байһанай түлөө», “Шүүхын сагдаагай феде­ральна албанай хүгжэлтэдэ хубита оруулһанай түлөө” болон бусад ме­дальнууд бии. Шүүхын сагдаагай федеральна албанай ветеран болон хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ, дээдэ га­рай юрист Светлана Шагдуровнагай гэрэл зураг Буряадай болон Россиин ФССП-эйн Хүндэлэлэй самбар­та хүндэтэ һуурияа эзэлдэг.

Ажалдаа бэеэ үгэнги залиршагүй хүсэл зоригоороо, гайхамшагта үрэ дүнгүүдээрээ Светлана Даше­ева хүн зоной хүндэлэлдэ хүртэнэ. Дундаршагүй хайрань нүхэд зоной, түрэл гаралай зүрхэ сэдьхэл татадаг. Халуун хүйтэниие, хатуу шэрүүниие үзэһэн Светлана Шагдуровна ямар­шье хүнэй ядарал, зоболон тон дүтөөр ойлгожо, туһа дэмжэлгэ хүргэдэг. Наһанайнгаа нүхэр Анато­лий Цыреновичтэй (сагһаан урид наһа бараһан) хүбүүн басаган хоёроо үргэжэ, дээдэ эрдэмдэ һургаа, га­рынь ганзагада хүргөө. 6 аша зээнэ­рээ үргэлсэжэ, үнэр баян ажаһуудаг, баяр жаргалтай ёһотойл гуа сэсэн хатан лэ даа.

Жэгтэй һайхан сэдьхэлтнай

Жэбэр үгы туяаржа байг,

Залиршагүй хүсэлтнай

Зондоо зорюулгатай

Зол жаргалые дэбжээг!

Бадма БАЗАРОВА, Россиин габьяата багша, “Хүндэлэлэй Тэмдэг” орденой кавалер


Теги: Буряадай түрүү хүнүүд18:37

​Фестиваль традиционных обрядов бурят стартовал в Улан-Удэ 

18:20

​Почему Бурятия теряет лес? 

17:47

​Спортсменку из Бурятии Кристину Ткачёву чествовали в Народном Хурале 

17:25

​Как Гунга Туденов обосновал систему современного общебурятского стихосложения 

17:00

​Һурагшадай Бүхэроссиин олимпиадын уласай шата Буряадта түгэсэбэ 

16:46

​Комитет по межрегиональным связям Народного Хурала Бурятии подвёл итоги за 25 лет 

16:22

«Наши на Универсиаде»: уроженцы Бурятии помогали творить историю 

15:42

​Что нужно сельским врачам в Бурятии, чтобы пациенты остались довольны? 

15:15

​«Уран зохёолой юртэмсэ» гэһэн урилдаанай дүнгүүд Буряад Уласта соносхогдобо 

14:36

​Буряад Уласай Кабанск аймагай больница заһабарилагдаха 

14:32

Молодые таланты в Улан-Удэ​ отметили всемирный День поэзии  

13:29

​Иисэнгын совхозой 6O жэлэй ойдо  

12:16

​Охват онлайн-кассами возрастёт в Бурятии 

11:48

​«Перезагрузка мышления»: для муниципальных служащих Бурятии организовали стратегическую сессию 

11:30

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Юрий Трутневэй хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн зүблөөндэ хабаадаба 

11:12

​Сакральные места Бурятии изъяли из программы «Дальневосточный гектар» 

10:42

​Дом, где куётся «золото» - единственный не только в Бурятии, но и в России 

10:11

​Ерахаевтанай бүлэ. Жаран жэл соо эб хамта 

09:32

​Нэрэеэ нэрлэлсэе, уг унгияа удхалая 

08:45

Зурхай на ​22 марта, 17 лунный день 

08:25

Тёплая погода без осадков ожидается в Бурятии сегодня, 22 марта 

Наши издания