Главная / Новости /Общество / ​Буряад уласта физикын эрхим багша элирүүлэгдэхэ

​Буряад уласта физикын эрхим багша элирүүлэгдэхэ

08-11-2018

Буряад уласай юрэнхы болбосоролой эмхинүүдэй физикын багшанарай олимпиада байгша оной декабриин 13-15-ай үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэхэ. Мүрысөөндэ хабаадаха гэбэл, декабриин 7 болотор мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман зохёохы бэлигтэй, заажа байһан хэшээлээ тон һайнаар мэдэхэ багшанарые элирүүлжэ дэмжэхэ зорилготой олимпиада эмхидхэнэ.

Олимпиада хоёр шатада үнгэргэгдэхэ. Теоритическа шатада багшанар физикээр хүндэ бодолгонуудые тоолохо. Хоёрдохи, экспериментальна шатада, физикын хэшээлдэ үнгэргэгдэг туршалгануудтай хэшээл бэлдэхэ юм. Тиихэдэ хоёрдохи шатада туршалгануудые үнгэргэхэ методико, арга сэгнэгдэхэ. Мүрысөөндэ хабаадаха гэбэл, epg10f@mail.ru хаягаар мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй. 8 (3012) 21-61-13 гэһэн утаһаар мэдээсэл абажа болоно.


Теги: Буряад Улас физикын багшанарай олимпиадаНаши издания