Главная / Новости /Общество / ​Барилдаашадые һоринол – бароо, бароо...

​Барилдаашадые һоринол – бароо, бароо...

09-11-2018

Зэдэлээтэ зэбэнүүдээрээ бүхы Буряад соогоо, дэлхэй дүүрэн суутай болоһон Захаамин аймагай Үлэгшэн нютагайхид бүхэ барилдаага­ар мүхөөгөө үгтэдэггүй бата голтой зон гэжэ хэр үнинһөө мэдээжэ юм. Бүхэриг шамбай эдэ хүбүүдые хэмнай һурган бэлдэнэб гэбэл, уран гараараа уладтаа мэдээжэ Доржи Цыбенович Ульзетуев, Гарма Сангадиевна Цы­ремпилова хоёрой юһэн һайхан үринэрэй одхониие – Бальжин Доржиевичые хүндэлэн нэрлэмээр лэ.

Бальжин түбшэн даруу зантай, һанаһан бариһанаа һаадгүй бүтээжэ ябаха хүбүүн гэжэ багаһаань эли юм һэн. Һургуулияа дүүргэн сасуу жолоошоной мэргэжэлтэй болоод байхадань, армиин албанда татаа бэлэй.

Удаань Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай багшанарай дээдэ һургуули дүүргээд, түрэл һургуулидаа ажалай хэшээлнүүдые заажа эхилбэ. Залуу баг­ша үрэ зүрхөөрөө барилдаан тээшэл тэгүүлдэг байба. Улаан бургааһандал ургажа, балшан мүсэеэ шангадхажа ябаһан хүбүүд эгээл хүсэеэ туршаһайб гэһэн хаһадаа, эдирнүүд, задарюунууд, одоол һурга гэмэ хабатайнууд байгаа бшуу. Иигэжэ сүлөөтэ болон буряад барилдаа­гаар хүбүүдые һорижо эхилһээрнь гуша гаран жэл үнгэршэбэ.

Саг гээшэ ямар түргэн бэ даа. Үсэгэлдэр лэ мэтэ бэлэй, соёлой бай­шан соо бэеын тамир хүгжөөхэ амяа­раа байра шабинартаяа түхеэрһэниинь, бэеэ һорихо тренажёрнуудые тодхоожо оролдоһониинь... Нютагай “Һайхан” аршаанда хүүгэдые һоригшын оролдолго­ор амяараа гэр бодхоогдоһон, эдеэ хоол бариха, бэеэ угааха байра түхеэрэгдэһэн, хүбүүд, басагадта одоол аятай байдал зохёогдоһон байха юм.

Балсан шангатай, олон арга дүрэдэ һураһан шабинарынь элдэб хэмжээнэй мүрысөөнүүдтэ илалтын амта һайсал амсаһан байха. Буряад Уласай һурагшадай дундахи мүрысөөндэ, Сур­харбаанда, республикын хүдөөгэй на­адануудта, Буддын шажантанай зан­шалта Сангхын эмхидхэдэг Майдариин Хуралай, Этигэл хамбын тэмсээнүүдтэ абарга зэргэтэй болоһон, шангай һууринуудые эзэлһэн эдир үетэниие нэрлэбэл, Балдоржо Цыденов, Гарма Гармаев, Эрдэм Ульзетуев, Бальжин На­мсараев, Солбон Цыденов, Арсалан Мун­куев, Доржо Гармаев, Солбон Раднаев, Гарма Дондоков, Буянто Дондоков, Буда Далаев, Алдар Дамдинов, Стас Дамди­нов, Зоригто Ульзетуев, Сангади Уль­зетуев, Стас Очиров, Бато-Мүнхэ Мун­куев, Жаргал Будаев, Сандан Гармаев, үшөөшье олониие тооломоор юм.

Япон “Сумо” барилдаагаар залуу­шуулай дунда Европын тэмсээндэ хам оролсоһон Бато-Мунхэ Мункуев хүрэл медальда хүртөө бэлэй. Үлэгшэнэйхид командна тоосоогоор аймаг соогоо хэ­зээдэшье түрүү һууринуудые эзэлдэг заншалтай. Аһан тэгүүлжэ, аймагайнгаа нэрэ амжалтатайгаар хамгаалдаг.

Багшын дүрэ, абари соо,

Бата уужам сэдьхэл соонь

Шабиин заяа багтадаг гү?

Шадал тэнхээнь батажадаг гү?

Үнэхөөрөө, барилдаан гээшэ за­луу хүниие гуримтай болгодог, һүр һүлдыень үргэдэг, зүб замаа шэлэхэдэнь туһалдаг. Энээниие Бальжин Доржие­вич һайса ойлгодог, заяашаһаа иимэ за­абаритай мэтэ мэдэрдэг.

Алим бэ, ажалайнь гол үрэ дүн? Хоёр шабинарынь – Солбон Раднаев, Алдар Дамдинов сүлөөтэ барилдаагаар Ород Уласай спортын мастернууд болоо. Дүршэлтэй багша мастерта 20 кандида­дые һурган бэлдээ юм.

“Шаби багшаяа хүндэлхэ”, “Багша ша­бинараараа омогорхохо” гэһэн үгэһөө уламжалан, барилдаанай багшын мэр­гэжэлые шэлэн абажа, залгуулан, дам­жуулан ябаһан Б.М.Цыденов, Г.Ж. Гар­маев, Э.Д. Ульзетуев, Д.Б. Гармаев. Р.М. Аюшеев, В.М. Цыбенов, Г.В. Дондоков, Д.Д. Бакшеев, С.С. Раднаев, Г.С. Раднаев, А.В. Дондоков. Д.Е. Галсанов гэгшэдые дурдамаар.

Эдэбхитэй, урагшаа эрмэлзэлтэй багша Б.Д. Ульзетуев барилдаагаар һонирхолтой, удха шанартай мүрысөөнүүдые зохёон үнгэргэдэг: “Эрэлхэг зоригой” орденоор шагнагдаһан ню­тагай сэрэгшэн Х.Г. Баировай дурасхаалда, дайнай болон ажалай ветерануу­дай шанда хүртэхын түлөө. Нютагтаа, һургуулидаа болоһон найр нааданууд­та заатагүй хабаададаг. Өөрынгөө ав­то-унаае хэрэглэн, үхибүүдые бүхы мүрысөөнүүдтэ абаад ябадаг гуримтай.

Бальжин Доржиевич наһанайнгаа нүхэр Эржена Родионовнатай Вениа­мин, Сангади хүбүүдтэй, одхон хүүхэн Суранзантай, Очирма бэритэй, Цырен, Буянта аша хүбүүдтэй.

Захаамин нютагайнгаа нэрэ хүндые залан шууд үргэлсэжэ ябаһан баг­ша Хүндэлэлэй грамотануудта, Бая­рай бэшэгүүдтэ зай захагүй хүртэһэн ааб даа. Хүндэтэ нэрэ зэргэнүүдтэй. Хүүгэдэй спорт хүгжөөхэ талаар хүүгэдэй һоригшодой жасын Бүхэроссиин конкурсдо илагша болон то­дороо һэн. “Буряад Уласай спортдо шэн габьяагай түлөө” медаль, “Буряад Ула­сай физкультура болон спортын эрхим хүдэлмэрилэгшэ” гэһэн тэмдэг, “Ажалай ветеран” медаль үбсүүень шэмэглэдэг. “РФ-гэй ниитэ болбосоролой хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ” гэһэн нэрэ зэргэтэй.

Үндэр Баабайн үргэмжөөр,

Сагаан Таабайн уряалаар,

Хатан эжы уулын үреэлээр,

Элинсэг хулинсагай захяагаар,

Эртэһээ дамжаһан заншалаар -

Эршэтэ барилдаанай дүхэриг

Эб ёһоор найруулагшын,

Һоригшо, багшын

Һүлдэ нэрые үргэе даа,

Һайхан солынь дурдая даа,

Һаруул замые хүсэе даа.

Баро-бароо,

Баро-бароо...

Галина БАЗАРЖАПОВА-ДАШЕЕВА

Теги: Буряадай түрүү хүнүүд16:51

Для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб Улан-Удэ нужны серьезные финансовые вливания 

16:43

Осужденные Бурятии сдали нормы ГТО 

16:36

Центры занятости Бурятии нарушали права инвалидов при трудоустройстве 

16:16

Впервые в Улан-Удэ ведущие лекари буддийской медицины поделятся своим опытом врачевания 

16:06

Добровольные пожарные подразделения ликвидировали более 230 пожаров в Бурятии 

16:00

С начала года в Бурятии загорелось почти 70 автомобилей 

15:42

​Глава Бурятии Алексей Цыденов: «Строим для детей, качество возведения и экологическая безопасность дороже сроков и денег» 

15:32

Двое жителей Бурятии пострадали в ДТП за прошедшие сутки 

15:27

Юнармейцы улан-удэнской школы № 8 вошли в пятерку лучших в России 

15:26

​В Заиграевском районе Бурятии началось строительство школы 

15:12

Юрий Трутнев посетил «BAIKAL URBAN FEST» в Улан-Удэ  

14:37

​В Селенгинском районе Бурятии с помощью фотоловушки выявили «черного» лесоруба 

14:24

​Ветеран сельскохозяйственного производства Бурятии – о своих соратниках 

13:58

​За последнюю неделю в Бурятии клещи покусали 160 человек 

13:46

Безграничная Бурятия 

13:32

​Буддолог vs буддист 

13:11

​В городе Северобайкальск резервуар для чистой воды требует ремонта 

11:25

​Бурятский республиканский национальный лицей-интернат вошел в число Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

11:01

В Бурятии провели мониторинг качества жизни пожилых людей 

10:42

​В Улан-Удэ прошёл фестиваль нового формата «Baikal Urban Fest»  

09:29

В Бурятии состоялось открытие выставки скульптора Эрдэни Цыденова  

09:03

​Подписаны соглашения с первыми инвесторами ТОР «Бурятия» 

08:45

​Зурхай на 19 июля, 18 лунный день 

08:30

​Дожди, днём до + 32 ожидаются в Бурятии сегодня, 19 июля 

Наши издания