Главная / Новости /Общество / ​ЭРХИМ БАГШЫН СОЛОДО ХҮРТЭХЫН ТУЛА

​ЭРХИМ БАГШЫН СОЛОДО ХҮРТЭХЫН ТУЛА

21-11-2018

Буряад Уласай багшанарай колледждо 11 һарын 20-ой үдэр «Эрхим багша» гэжэ урилдаан хоёрдохиёо зарлагдаба. Монгол Уласай, Хитад Арад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Буряад ороной олон аймагуудай гушаад буряад хэлэ­нэй багшанар гурбан хоногой туршада һонин гэгшын хэшээлнүүдые һурагшадта заахань гээшэ.

«Энэ мүрысѳѳнһѳѳ юу хүлеэнэбибди гэхэдэ, буряад хэлэеэ, уран зохёолоо саашань хүгжѳѳхэ, хэшээлнүүдтээ шэнэ онол аргануудые хэрэглэжэ, улам һонин зүйлнүүдые үхибүүдтэ зааха ямар боломжонууд бии боложо байнаб гэжэ мэдэжэ абаха һанаатайбди», - гээд, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин Дорно дахи­най дээдэ һургуулиин буряад болон эвенк хэлэ бэшэгэй тэнхимые даагша Сергей Ошоров дуулгаба.

Урилдаанда ороһон багша бүхэн ѳѳрѳѳ ѳѳрыгѳѳ, түрэл һургуулияа үргэн олониитэдэ танилсуулна. Буряад Уласай багшанарай колледжын тайзан дээрэһээ буухадаа, тэдэ­нэр Үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат, Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази ошожо, тэндэхи һурагшадта буря­ад хэлэнэй мартагдашагүй хэшээлнүүдые зааха юм.

«Эрхим багша» мүрысѳѳ нээлгын баяр ёһололдо Бу­ряадай болбосоролой сайд Баяр Жалсанов үгэ хэлэхэдээ, тайзан дээрэ зогсогшо багшанарай һүр һүлдыень үндэр шатада үргэбэ.

«Мүнѳѳ тайзан дээрэ зогсожо байһан таанар бултадаа илагшад гээшэт. Гурба хоноод, хэн хабаадагшын шанда хүртѳѳб, хэн хоёрдохи шан абааб, хэн Гран-при шүүгээб гэжэ эли болохо. Гэбэшье, үнэн дээрээ бултадаа шүүгээбди гэжэ мэдэржэ ябаарайгты», – гэжэ сайд захиба.

«Эрхим багша» урилдаанай дүнгүүд 11 һарын 22-то элирхэ.

Влад Ангарскийн гэрэл зураг

Баяр Жигмитов

Теги: Эрхим багшаНаши издания