Главная / Новости /Экономика / ​2035 он болотор Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын стратегиин түсэлөөр Арадай Хуралда уншалганууд үнгэргэгдэбэ

​2035 он болотор Буряад Уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын стратегиин түсэлөөр Арадай Хуралда уншалганууд үнгэргэгдэбэ

29-11-2018

Буряад Уласай Арадай Хуралда 2035 он болотор уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтын стратегиин түсэлөөр уншалганууд үнгэргэгдэбэ. Энээнһээ урид энэ асуудалаар уласай яамануудта, аймагуудта, Москва хотодо бүрин эрхэтэ түлөөлгын талмайда хэлсэгдээ. Бүхыдөө 260-аад тухай талмайнууд эмхидхэгдэжэ, мянга хахадһаа дээшэ мэргэжэлтэ шүүбэришэд һанамжаараа хубаалдаа. Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэхи стратегиин түсэблэлгын зүблөөндэ стратеги дэмжэһэн байна.

- Энэ хадаа уласай хүгжэлтын һалбари элирхэйлһэн данса болоно. Стратегидэ табигдаһан зорилгонууд бэелүүлэгдэхэ үедөө тодорхойлогдожо, хубилалтанууд оруулагдахаар, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын эдэй засагай хүгжэлтын талаар орлогшо Игорь Зураев хэлэбэ.

Уласай хүгжэлтын һүүлэй арбан жэлэй шэнжэлэл хэгдэжэ, тон шухала 59 асуудал элирхэйлэгдээ. Стратегиин гол зорилго хадаа Буряад Уласай олон үндэһэтэнэй соёл, Байгал далайн экосистемэ сахин, эдэй засаг хүгжөөн, ажаһуугшадай байдал һайжаруулга болоно.

Хүнэй наһанай үргэлжэл 80,5 хүрэтэр дээшэлүүлхэ, нарай хүүгэдэй наһа бараха ушар доошолуулха, хүүгэдэй сэсэрлигүүдээр хангаха, уласай ажаһуугшадай тоо олошоруулха, гэмтэ ябадалай ушарнуудые доошолуулха болон бусад зорилгонууд стратегидэ табигданхай. Тиихэдэ бага болон дунда олзын хэрэг эрхилэгшэдэй тоо 108 мянган хүн болотор дээшэлүүлхэ, үмсын ажахынуудай 50 хуби кооперативта оруулха, аяншалгын һалбарида жэлэй 8,8 миллиард түхэриг хүрэтэр олзо дээшэлүүлхэ, энэ һалбарида хүдэлмэрилэгшэдэй тоо 4,5 мянга хүрэтэр дээшэлүүлхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.

Тиихэдэ 2035 он болотор Буряад Уласай дэбисхэртэ интернет холбоо байгуулагдаха, бог шорой суглуулха, усадхаха талаар шэнэ хэмжээндэ ажал ябуулха, үмхирһэн гэрнүүдэй талмай 4,4 хубиһаа 1,5 хуби болотор доошолуулха гэжэ хараалагдана.

Ноябриин 30 болотор ажаһуугшад стратегиин түсэлдэ дурадахалнуудаа оруулха аргатай. Удаань Буряад Уласай Арадай Хуралай декабриин сессидэ түсэлөөр зүбшэн хэлсэжэ, федеральна засаг зургаанда эльгээгдэхэ.

Буряад Уласай эдэй засагай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Игорь Зураев эдэй засаг уласай ниигэмэй-эдэй засагай хүгжэлтэ17:52

В Саянах прошел турнир памяти Баира Дамбаева 

16:13

​В Бурятии проводится Неделя правовых знаний 

16:11

Приемный ребенок - очень большая ответственность 

15:51

«Мүнгэн сэргэ» дамжуулгын айлшан - «Буряад үнэн» сониной эрхилэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов 

15:12

С юными земляками встретились ученые - выходцы Еравнинского района 

15:12

​Ородой Холбоото Улас дотор Театрай жэлэй нээлгын ёһололдо Буряад драмын театрай зүжэгшэн Марта Зориктуева хабаадаха 

13:45

Игорь Бобков: «Я полон сил и желания работать для общества» 

13:31

​Жителям Бурятии увеличили количество бесплатных каналов ТВ 

12:42

Михаил Митыпов: вся жизнь посвящена детскому спорту 

12:05

Заслуженные доплаты к пенсиям 

11:03

Сельскохозяйственные кооперативы станут вектором развития мясной отрасли Бурятии в 2019 году 

09:08

​Глава Бурятии принял участие в дискуссии «Городская среда и чистая страна» на съезде «Единой России» 

08:45

Зурхай на 10 декабря, 3 лунный день 

08:30

​Преимущественно без осадков погода ожидается в Бурятии сегодня, 10 декабря 

Наши издания