Главная / Новости /Общество / 2018 ондо Буряад Уласта 159 мянган дүрбэлжэн метрэй гэр байранууд ашаглалгада тушаагдаа

2018 ондо Буряад Уласта 159 мянган дүрбэлжэн метрэй гэр байранууд ашаглалгада тушаагдаа

30-11-2018

Гэр байрануудые барилгаар Баргажан, Зэдэ, Хори аймагууд түрүүлнэ. Тиихэдэ Северобайкальск хотодо барилга эдэбхитэй ябуулагдана. Северобайкальск хотодо гэрнүүдые барилгада ажаһуугшад хабаадалсана. Гэрэй барилгада тэдэнэр мүнгэеэ оруулалсана. Мүнөө эндэ жэлэй дүүрэтэр 10 мянган дүрбэлжэн метрэй гэрннүдые ашаглалгада тушааха түсэбтэй. Тиихэдэ Байгал шадарай аймагта оройдоол мянга хахад дүрбэлжэн метрэй гэрнүүд баригдаа. Баргажан аймагта 3,5 мянган дүрбэлжэн метрэй гэрнүүд баригдаһан байна. Энэнь түсэблэгдэһэнһөө 1,5-аар ехэ.

Тиигэбэшье зарим аймагуудта гэрнүүдые барилга түсэблэгдэһэндөөшье хүрөөгүй гээд тэмдэглэлтэй. Илангаяа энэ талаар шахардуу байдал Улаан-Үдэ хотодо үзэгдэнэ. Мүнөө 101 мянган дүрбэлжэн метрэй гэрнүүд ашаглалгада тушаагдаа. Жэлэйнь түсэб 165 мянган дүрбэлжэн метр юм.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын 2018 оной майн 7-ной «2024 оной он болотор Ородой Холбоото Уласай хүгжэлтын үндэһэтэнэй болон стратегическэ зорилгонууд тухай» гэһэн тогтоолой ёһоор, 2024 он болотор жэл бүри 120 сая дүрбэлжэн метр болотор гэрнүүдэй барилга эршэдүүлэгдэхэ ёһотой. Энэ зорилго бэелүүлхын тула Ородой Холбоото Уласай барилгын яаман энэ хэмжээ жэлэй 8 хубяар дээшэлүүлхэ. Тиигэжэ 2018 ондо Буряад Уласта барилга эдэбхитэй ябуулагдана. 2019 ондо Буряад Уласта барилгын хэмжээн дээшэлүүлэгдэһэн ушарһаа, барилгашад дутагдалай асуудал Засагай газарай зүблөөнүүдтэ хэлсэгдэнэ. Тиихэдэ барилгын материалнуудые үйлэдбэрилгэ дээшэлүүлхэ талаар ажал ябуулагдана. Тоололгын-түсэлэй дансануудые бэлдэдэг эмхинүүдэй ажалай хэмжээн дээшэлнэ гээд тэмдэглэлтэй.  


Теги: Буряад Улас барилгаНаши издания