Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласта хүүгэдэй амаралтын хаһын дүнгүүд согсологдобо

​Буряад Уласта хүүгэдэй амаралтын хаһын дүнгүүд согсологдобо

30-11-2018

Буряад Уласай Засагай газарта 2018 ондо улас дотор хүүгэдэй амаралта эмхидхэлэй талаар дүн согсололгын хэмжээ ябуулга үнгэргэгдэбэ.

Буряад Уласай Засагай газарай, спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманай, Буряадтахи онсо байдалай талаар яаманай, «Ород гүрэнэй оюутадай отрядууд» гэһэн уласай таһагай, хүүгэдэй лагерьнуудай түлөөлэгшэд сугларжа, үнгэрһэн жэлэй дүнгүүдые согсолон, гараха жэлдэ хүүгэдэй амаралтын асуудалнуудые яажа эмхидхэхэб гэжэ түсэб табиба.

Хүүгэдэй амаралтын, элүүржүүлгын уласай бүридэлдэ 539 эмхи ородог юм.

«Байгша ондо хүүгэдэй лагерьнуудта 45 мянганһаа дээшэ үхибүүд амарһан байна. Тэдэнэй 11 мянганиинь хүндэ байдалда оронхой. Тиихэдэ үхибүүд Алтай болон Краснодарай хизаарнуудта амараа. Буряадһаа гадуур хүүгэдэй уласхоорондын болон бүхэроссиин түбүүдтэ 800-гаад үхибүүд амараад бусаа», - гэжэ Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов элидхэбэ.

Үнгэргэгдэһэн суглаанда мүнгэ һомололгын шухала асуудалаар хэлсэһэн байна. Буряад Уласай бюджетһээ хүүгэдэй амаралтын хаһа үнгэргэхэ хэрэгтэ 223 саяһаа дээшэ түхэриг һомологдоо.

«Хүүгэдэй амаралтын, элүүржүүлгын түбүүдэй материальна-техническэ баазада ехэ заһабари хэгдэхээр. Эдэ эмхинүүдэй хангалгын байгууламжа баһашье эрилтэнүүдтэ тааранагүй», - гэжэ сайд тэмдэглэбэ.

Тиихэдэ аюулгүй байдалай болон эмнэлгын асуудалнуудаар суглаанда хэлсээ.

«Зунай амаралтын, элүүржүүлгын хаһада үхибүүдэй аюулгүй байдалда онсо анхарал хандуулагдаа. Аюулгүй байдалай асуудалнуудай талаар нютагай засагай байгууламжануудта тусхай тогтоолнууд абтаа», - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал, 2018 ондо хүүгэдэй амаралта, элүүржүүлгын эмхидхэлэй талаар эмхинүүд хоорондын комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Швецов хэлэбэ.

Буряад уласта хүүгэдэй һайн шанартайгаар амаралтын хаһа үнгэргэхэ талаар шэнэ арга боломжонууд бии болохо гэжэ суглаанай дүнгүүдээр Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Вячеслав Цыбикжапов тэмдэглэбэ. Байгша ондо Буряад Уласай спортын болон залуушуулай бодолгын талаар яаманда хүүгэдэй санаторно-элүүржүүлгын «Байкальский бор» лагерь дамжуулагдаа. Тэрэниие һэльбэн шэнэдхэхэ талаар ажалнууд эхилхэ. Кабанск аймагай Сухая һууринда хүүгэдэй санатори байгуулхаар түсэблэгдэнэ. 


Теги: Буряад Улас хүүгэдэй зунай амаралта Вячеслав ДамдинцуруновНаши издания